目錄  
  / 首頁
個人 
 工作
琴譜 古琴 
 物件
古琴與
書畫
琴詩
與琴歌

絲絃琴
學彈絲
弦古琴
分析 古琴 
 歷史
琴道
雜說
更多 
 資料
本人 
 介紹
聯係我 /
搜索網站
English 表演題目     表演     從老師學的   /   新作品     /     琴曲列表     /     首頁
個人可彈曲目 My Repertoire
也可以看 英文,按照拼音整理
在以下所列琴曲之前面沒有標號的曲名表示是同曲異名。
另有同名異曲重復列出表示我兩首均能彈。

在現存最早的三本琴譜中之兩本是 神奇秘譜(1425)和 浙音釋字琴譜(1491). 它們的曲子我都已經 打譜; 並有錄音及五線譜。關於第四個琴譜, 太古遺音(1511 、 1515), 也都有打譜、都有五線譜,但目前能順暢地彈出的僅有十二首曲子左右。除此之外,我目前也已經打完了西麓堂琴統(1525)內五十多曲子。另外再加上以下明朝琴譜我也一共打完了約四十首琴曲左右﹕ 發明琴譜(1530), 風宣玄品(1539), 龍湖琴譜(1585), 三教同聲(1592), 和 松絃館琴譜(1614). 以下連結就是我從上述所有的琴譜中所 打譜的曲目。1

另外我也打譜了許多的琴歌,但尚不能很順暢地彈、唱。 除了 太古遺音內所有的琴歌之外,我也打了兩個版本的 釋談章2 還有幾首曲子在這個網站有我的註解,如 平沙落雁普庵咒3

但以下目錄不包括我所有打譜的琴曲,它們只含我所能順暢地彈奏的曲目(不過有的曲子好久沒有彈,所以我還需要先練習幾天)。關於太古遺音的琴歌,我特別需要詩歌專家的顧問,幫助我瞭解詩詞音韻間之關係。

曲子(見調意

 1. 把酒問月 (Ba Jiu Wen Yue
 2. 白雪Bai Xue
 3. 八極遊Baji You
 4. 伯牙弔子期Boya Diao Ziqi
 5. 採真遊Cai Zhen You
 6. 蒼梧怨Cangwu Yuan
 7. 操縵引Caoman Yin
 8. 長清Chang Qing
 9. 冲和吟Chonghe Yin
 10. 楚歌Chu Ge
 11. 春閨怨 (Chun Gui Yuan)
 12. 春江Chun Jiang; 1539)
 13. 春江 (Chun Jiang; 1525)
 14. 春江曲Chun Jiang Qu
 15. 春江晚眺Chun Jiang Wan Tiao
 16. 春思Chun Si
 17. 春曉吟Chunxiao Yin
 18. 處泰吟Chutai Yin
 19. 達觀吟Da Guan Yin
 20. 大胡笳Da Hujia
 21. 大明一統 (Da Ming Yi Tong)
 22. 大雅Da Ya
 23. 搗衣Dao Yi
  蝶夢吟Diemeng Yin
 24. 定慧引 (Ding Hui Yin)
 25. 洞庭秋思Dongting Qiu Si
 26. 短清Duan Qing
 27. 遯世操Dunshi Cao
 28. 泛滄浪Fan Canglang
 29. 飛電吟Fei Dian Yin
 30. 飛鳴吟(Feiming Yin
 31. 風雷Feng Lei
 32. 風雷引Feng Lei Yin
 33. 鳳求凰Feng Qiu Huang; 1525)
  鳳求凰;就是文君操
 34. 高山Gao Shan
 35. 古風操Gu Feng Cao
 36. 孤館遇神Gu Guan Yu Shen
 37. 古交行Gu Jiao Xing
 38. 谷口引Gukou Yin
 39. 古怨Gu Yuan
 40. 關雎Guan Ju
 41. 關雎曲Guan Ju Qu
 42. 廣寒秋Guanghan Qiu
 43. 廣寒遊Guanghan You
 44. 廣陵散Guangling San
 45. 歸耕Gui Geng
 46. 歸去來辭Gui Qu Lai Ci
 47. 漢宮秋Han Gong Qiu
 48. 漢節操Han Jie Cao
 49. 鶴鳴九皋He Ming Jiugao
 50. 鶴舞洞天He Wu Dongtian
 51. hgy懷古吟 (Huai Gu Yin)
 52. 華胥引Huaxu Yin
 53. 黃雲秋塞Huangyun Qiusai
 54. 獲麟Huo Lin
 55. 寄情操 (Ji Qing Cao)
 56. 江月白Jiang Yue Bai
 57. 碣石調幽蘭Jieshi Diao You Lan
 58. 靜觀吟 (Jing Guan Yin)
 59. 酒狂Jiu Kuang
 60. 酒狂Jiu Kuang: 琴歌
 61. 慨古Kai Gu; 1425)
 62. 慨古Kai Gu; 1539)
 63. 客窗夜話Kechuang Yehua
 64. 康衢謠 (Kangqu Yao)
 65. 崆峒引Kongtong Yin
 66. 崆峒問道Kongtong Wen Dao
 67. 孔聖經Kongsheng Jing
 68. 李陵思漢Li Ling Si Han
 69. 離騷Li Sao
 70. 良宵引Liangxiao Yin
 71. 列女引Lienü Yin
 72. 列子御風Liezi Yu Feng
 73. 臨河修禊 (Lin He Xiuxi)
 74. 凌虛吟Lingxu Yin
 75. 臨邛吟Linqiong Yin
 76. 流觴Liu Shang
 77. 流水Liu Shui
 78. 龍朔操Longshuo Cao
 79. 陋室銘 (Loushi Ming)
 80. 梅花三弄Meihua Sannong
 81. 梅梢月Meishao Yue
 82. 蒙棘引Mengji Yin
 83. 明德引Mingde Yin
 84. 墨子悲歌Mozi Bei Ge
 85. 陌上桑 (Moshang Sang)
 86. 南風歌Nanfeng Ge
 87. 南薰歌Nanxun Ge
 88. 鷗鷺忘機 (Oulu Wang Ji
 89. 佩蘭Pei Lan
  平沙雁落; 見雁落平沙Yan Luo Pingsha
  騎氣Qi Qi
 90. 樵歌Qiao Ge
 91. 清靜經Qingjing Jing
 92. 清夜吟Qingye Yin
 93. 卿雲歌Qing Yun Ge
 94. 秋風Qiu Feng
 95. 秋鴻Qiu Hong
 96. 秋江晚釣Qiu Jiang Wandiao
 97. 秋江夜泊Qiu Jiang Yebo
 98. 秋月昭茅亭Qiu Yue Zhao Maoting
 99. 屈原問渡Qu Yuan Wen Du
 100. 秋夜吟 (Qiu Yue Yin)
 101. 秋宵步月 (Qiu Xiao Bu yue)
 102. 山居吟Shanju Yin; 1425)
 103. 山居吟Shanju Yin; 1491)
 104. 山中思友人Shanzhong Si Youren
 105. 神遊六合Shen You Liuhe
 106. 神化引Shenhua Yin
 107. 神人暢Shenren Chang
 108. 師賢Shi Xian
 109. 十八學士登瀛州Shiba Xueshi Deng Yingzhou
 110. 石上流泉Shishang Liu Quan
 111. 水龍吟Shuilong Yin
 112. 水仙曲Shuixian Qu
 113. 思親操Si Qin Cao
 114. 思舜Si Shun
 115. 宋玉悲秋Song Yu Bei Qiu
 116. 桃源春曉Taoyuan Chunxiao
 117. 天風環珮Tianfeng Huanpei
 118. 天台引Tiantai Yin; 只存第一、二段)
 119. 調絃品Tiao Xian Pin
 120. 忘機Wang Ji
 121. 渭濱吟Weibin Yin
 122. 文王曲Wen Wang Qu
 123. 烏夜啼Wu Ye Ti; 1425)
 124. 烏夜啼Wu Ye Ti; 1491)
 125. 梧葉舞秋風 (Wuye Wu Qiufeng)
 126. 湘妃怨Xiang Fei Yuan
 127. 仙珮迎風 (Xianpei Ying Feng)
 128. 仙翁操Xianweng Cao
 129. 小胡笳Xiao Hujia
 130. 瀟湘水雲Xiao Xiang Shui Yun
 131. 杏壇Xing Tan
 132. 修禊吟Xiuxi Yin
 133. 玄默Xuan Mei
 134. 雪窗夜話Xue Chuang Ye Hua
 135. 亞聖操Yasheng Cao
 136. 雁過衡陽Yan Guo Hengyang
 137. 雁落平沙Yan Luo Pingsha
 138. 扊扅歌Yanyi Ge
 139. 陽春Yang Chun; 1425)
 140. 陽春Yang Chun; 1491)
 141. 陽關三疊Yangguan Sandie; 1491)
 142. 陽關三疊Yangguan Sandie; 1530)
 143. 瑤天笙鶴Yao Tian Sheng He
 144. 憶關山Yi Guanshan
 145. 猗蘭Yi Lan
 146. 一撒金Yi Sa Jin
 147. 圯橋進履Yi Qiao Jin Lü
 148. 頤真Yi Zhen
 149. 隱德Yin De
  幽蘭You Lan: 就是碣石調幽蘭)
 150. 幽蘭 (You Lan; 1525)
 151. 漁歌Yu Ge; 1525)
 152. 漁歌Yu Ge; 1491)
 153. 禹會塗山Yu Hui Tushan; 1425)
 154. 禹會塗山Yu Hui Tushan; 1491)
 155. 漁樵問答 (Yu Qiao Wenda; 1559)
  玉樓春曉(Yu Lou Chun Xiao:就是春閨怨
 156. 玉樹臨風 (Yushu Lin Feng)
 157. 遇仙吟 (Yu Xian Yin)
 158. 遠遊Yuan You
 159. 越裳操Yueshang Cao; 1525)
 160. 越裳吟Yueshang Yin
 161. 澤畔吟Zepan Yin
 162. 昭君怨Zhaojun Yuan
 163. 招隱Zhao Yin
 164. 雉朝飛Zhi Zhao Fei; 1425)
 165. 雉朝飛Zhi Zhao Fei; 1491)
 166. 中秋月Zhongqiu Yue
 167. 莊周夢蝶Zhuangzhou Meng Die
 168. 醉漁唱晚Zui Yu Chang Wan
  坐忘Zuo Wang

   
  短曲 (幾乎所有的只有一段):

  琴歌(短歌):

 169. 搗衣曲Dao Yi Qu
 170. 鳳凰臺上憶吹簫Fenghuang Taishang Yi Chui Xiao
 171. 風入松Feng Ru Song Ge
 172. 古琴吟Gu Qin Yin; 見 相思曲
 173. 古秋風 (Gu Qiu Feng)
 174. 閨怨操Gui Yuan Cao
 175. 剋商操 (Ke Shang Cao;演奏之前彈文王操 [Wen Wang Cao])
 176. 梅花Mei Hua
 177. 琴詩Qin Shi
 178. 清平樂 (Qingping Yue
 179. 秋風辭 (Qiu Feng Ci; 1676)
 180. 秋風詞 (Qiu Feng Ci; 1840)
 181. 秋風曲 (Qiu Feng Qu; 1709)
 182. 詩吟Shi Yin
 183. 文君操Wenjun Cao
 184. 文王操 (Wen Wang Cao; 演奏之後彈剋商操 [Ke Shang Cao])
 185. 相思曲Xiang Si Qu; 五個版本
 186. 漁歌調Yu Ge Diao; 1491)
 187. 子夜吳歌Ziye Wu Ge

  調意(見曲子

 188. 碧玉意Biyu Yi
 189. 大呂意Dalü Yi
 190. 宮調Gong Diao
 191. 宮意Gong Yi
 192. 黃鐘調Huangzhong Diao
 193. 黃鐘意Huangzhong Yi
 194. 角調Jiao Diao
 195. 角意Jiao Yi; 宋?)
 196. 角意Jiao Yi; 1525)
 197. 夾鍾意Jiazhong Yi
 198. 開指Kai Zhi
 199. 開指黃鶯吟Kaizhi Huangying Yin
 200. 林鍾意Linzhong Yi
 201. 清商調Qingshang Diao
  清商意Qingshang Yi
 202. 清羽意Qingyu Yi
 203. 商調Shang Diao
 204. 商意Shang Yi [宋?])
 205. 商意Shang Yi [1525 #16])
 206. 商意Shang Yi [1525 #25])
 207. 神品碧玉意Shenpin Biyu Yi
 208. 神品楚商意Shenpin Chushang Yi
 209. 神品宮意Shenpin Gong Yi
 210. 神品古商意Shenpin Gu Shang Yi
 211. 神品姑洗意Shenpin Guxian Yi
 212. 神品角意Shenpin Jiao Yi
 213. 神品淒涼意Shenpin Qiliang Yi
 214. 神品蕤賓意Shenpin Ruibin Yi
 215. 神品商意Shenpin Shang Yi
 216. 神品商角意Shenpin Shangjiao Yi
 217. 神品無疑意Shenpin Wuyi Yi
 218. 神品羽意Shenpin Yu Yi
 219. 神品徵意Shenpin Zhi Yi
 220. 太簇意 (Taicou Yi)
 221. 無媒意Wumei Yi
 222. 夷則意Yize Yi
 223. 應鐘意Yingzhong Yi
 224. 羽調Yu Diao
 225. 玉女意 (Yu Nü Yi)
 226. 羽意Yu Yi
 227. 徵意Zhi Yi; 宋 ?)
 228. 徵調Zhi Diao; 1425)
 229. 徵意Zhi Yi
 230. 醉翁吟Zui Weng Yin; 1539)
 231. 醉翁吟Zui Weng Yin; 1571)

 
註腳(縮短的作品名是在另一網頁說明的)

1. 我打譜的琴曲、有五線譜的,但不能流利彈的包括﹕

 1. 仙珮迎風
 2. 鳳凰臺上憶吹簫
  返回

2. 英文網頁方面的註腳。 (返回

3. 1974/5 我從我老師孫毓芹學了普庵咒平沙落雁等曲,但是好幾年沒彈過這類傳統琴曲。 (返回

返回頁首