目錄  
  / 首頁
個人 
 工作
琴譜 古琴 
 物件
古琴與
書畫
琴詩
與琴歌

絲絃琴
學彈絲
弦古琴
分析 古琴 
 歷史
琴道
雜說
更多 
 資料
本人 
 介紹
聯係我 /
搜索網站
English 表演題目     表演     從老師學的   /   新作品     /     琴曲列表     /     首頁
個人可彈曲目 My Repertoire
也可以看 英文,按照拼音整理
在以下所列琴曲之前面沒有標號的曲名表示是同曲異名。
另有同名異曲重復列出表示我兩首均能彈。

在現存最早的三本琴譜中之兩本是 神奇秘譜(1425)和 浙音釋字琴譜(1491). 它們的曲子我都已經 打譜; 並有錄音及五線譜。關於第四個琴譜, 太古遺音(1511 、 1515), 也都有打譜、都有五線譜,但目前能順暢地彈出的僅有十二首曲子左右。除此之外,我目前也已經打完了西麓堂琴統(1525)內五十多曲子。另外再加上以下明朝琴譜我也一共打完了約四十首琴曲左右﹕ 發明琴譜(1530), 風宣玄品(1539), 龍湖琴譜(1585), 三教同聲(1592), 和 松絃館琴譜(1614). 以下連結就是我從上述所有的琴譜中所 打譜的曲目。1

另外我也打譜了許多的琴歌,但尚不能很順暢地彈、唱。 除了 太古遺音內所有的琴歌之外,我也打了兩個版本的 釋談章2 還有幾首曲子在這個網站有我的註解,如 平沙落雁普庵咒3

但以下目錄不包括我所有打譜的琴曲,它們只含我所能順暢地彈奏的曲目(不過有的曲子好久沒有彈,所以我還需要先練習幾天)。關於太古遺音的琴歌,我特別需要詩歌專家的顧問,幫助我瞭解詩詞音韻間之關係。

曲子(見調意

 1. 把酒問月 (Ba Jiu Wen Yue
 2. 白雪Bai Xue
 3. 八極遊Baji You
 4. 伯牙弔子期Boya Diao Ziqi, 1511)
 5. 伯牙弔子期Boya Diao Ziqi, 1525)
 6. 蔡氏五弄 (Cai Shi Wunong
 7. 採真遊Cai Zhen You
 8. 蒼梧怨Cangwu Yuan
 9. 操縵引Caoman Yin
 10. 草堂吟 (Caotang Yin)
 11. 長清Chang Qing
 12. 冲和吟Chonghe Yin
 13. 楚歌Chu Ge
 14. 春閨怨Chun Gui Yuan
 15. 春江Chun Jiang; 1539)
 16. 春江 (Chun Jiang; 1525)
 17. 春江曲Chun Jiang Qu
 18. 春江晚眺Chun Jiang Wan Tiao
 19. 春思Chun Si
 20. 春曉吟Chunxiao Yin
 21. 處泰吟Chutai Yin
 22. 達觀吟Da Guan Yin
 23. 大胡笳Da Hujia
 24. 大明一統 (Da Ming Yi Tong)
 25. 大雅Da Ya
 26. 搗衣Dao Yi
  蝶夢吟Diemeng Yin
 27. 定慧引Ding Hui Yin
 28. 洞庭秋思Dongting Qiu Si
 29. 短清Duan Qing
 30. 遯世操Dunshi Cao
 31. 泛滄浪Fan Canglang
 32. 飛電吟Fei Dian Yin
 33. 飛鳴吟(Feiming Yin
 34. 風雷Feng Lei
 35. 風雷引Feng Lei Yin
 36. 鳳求凰Feng Qiu Huang; 1525)
  鳳求凰;就是文君操
 37. 高山Gao Shan
 38. 古風操Gu Feng Cao
 39. 孤館遇神Gu Guan Yu Shen
 40. 古交行Gu Jiao Xing
 41. 谷口引Gukou Yin
 42. 古怨Gu Yuan
 43. 關雎Guan Ju
 44. 關雎曲Guan Ju Qu
 45. 廣寒秋Guanghan Qiu
 46. 廣寒遊Guanghan You
 47. 廣陵散Guangling San
 48. 歸耕Gui Geng
 49. 歸去來辭Gui Qu Lai Ci
 50. 漢宮秋Han Gong Qiu
 51. 漢節操Han Jie Cao
 52. 鶴鳴九皋He Ming Jiugao
 53. 鶴舞洞天He Wu Dongtian
 54. hgy懷古吟Huai Gu Yin
 55. 華胥引Huaxu Yin
 56. 黃雲秋塞Huangyun Qiusai
 57. 獲麟Huo Lin
 58. 寄情操 (Ji Qing Cao)
 59. 江月白Jiang Yue Bai
 60. 碣石調幽蘭Jieshi Diao You Lan
 61. 靜觀吟 (Jing Guan Yin)
 62. 酒狂Jiu Kuang
 63. 酒狂Jiu Kuang: 琴歌
 64. 慨古Kai Gu; 1425)
 65. 慨古Kai Gu; 1539)
 66. 客窗夜話Kechuang Yehua
 67. 康衢謠 (Kangqu Yao)
 68. 崆峒引Kongtong Yin
 69. 崆峒問道Kongtong Wen Dao
 70. 孔聖經Kongsheng Jing
 71. 李陵思漢Li Ling Si Han
 72. 離騷Li Sao
 73. 梨雲春思Li Yun Chun Si 【十首歌一套】)
 74. 良宵引Liangxiao Yin
 75. 列女引Lienü Yin
 76. 列子御風Liezi Yu Feng
 77. 臨河修禊 (Lin He Xiuxi)
 78. 凌虛吟Lingxu Yin
 79. 臨邛吟Linqiong Yin
 80. 流觴Liu Shang
 81. 流水Liu Shui
 82. 龍朔操Longshuo Cao
 83. 陋室銘 (Loushi Ming)
 84. 鹿鳴Lu Ming
 85. 梅花三弄Meihua Sannong
 86. 梅梢月Meishao Yue
 87. 蒙棘引Mengji Yin
 88. 明德引Mingde Yin
 89. 墨子悲歌Mozi Bei Ge
 90. 陌上桑 (Moshang Sang)
 91. 南風歌Nan Feng Ge
 92. 南風暢 (Nan Feng Chang)
 93. 南薰歌Nanxun Ge
 94. 鷗鷺忘機 (Oulu Wang Ji
 95. 佩蘭Pei Lan
  平沙雁落; 見雁落平沙Yan Luo Pingsha
  騎氣Qi Qi
 96. 樵歌Qiao Ge
 97. 清靜經Qingjing Jing
 98. 清夜吟Qingye Yin
 99. 卿雲歌Qing Yun Ge
 100. 秋風Qiu Feng
 101. 秋鴻Qiu Hong
 102. 秋江晚釣Qiu Jiang Wandiao
 103. 秋江夜泊Qiu Jiang Yebo
 104. 秋月昭茅亭Qiu Yue Zhao Maoting
 105. 屈原問渡Qu Yuan Wen Du
 106. 秋夜吟 (Qiu Yue Yin)
 107. 秋宵步月 (Qiu Xiao Bu Yue)
 108. 山居吟Shanju Yin; 1425)
 109. 山居吟Shanju Yin; 1491)
 110. 山中思友人Shanzhong Si Youren
 111. 神遊六合Shen You Liuhe
 112. 神化引Shenhua Yin
 113. 神人暢Shenren Chang
 114. 師賢Shi Xian
 115. 十八學士登瀛州Shiba Xueshi Deng Yingzhou
 116. 石上流泉Shishang Liu Quan
 117. 雙清傳 (Shuang Qing Zhuan; 1511)
 118. 水龍吟Shuilong Yin
 119. 水仙曲Shuixian Qu
 120. 思歸引Si Gui Yin; 1511 & 1585)
 121. 思親操Si Qin Cao
 122. 思舜Si Shun
 123. 四思歌 (Si Si Ge)
 124. 宋玉悲秋Song Yu Bei Qiu
 125. 桃源春曉Taoyuan Chunxiao
 126. 天風環珮Tianfeng Huanpei
 127. 天台引Tiantai Yin; 只存第一、二段)
 128. 調絃品Tiao Xian Pin
 129. 聽琴賦Ting Qin Fu; 1511)
 130. 忘機Wang Ji
 131. 渭濱吟Weibin Yin
 132. 文王曲Wen Wang Qu
 133. 烏夜啼Wu Ye Ti; 1425)
 134. 烏夜啼Wu Ye Ti; 1491)
 135. 梧葉舞秋風 (Wuye Wu Qiufeng)
 136. 湘妃怨Xiang Fei Yuan
 137. 仙珮迎風Xianpei Ying Feng
 138. 仙翁操Xianweng Cao
 139. 小胡笳Xiao Hujia
 140. 瀟湘水雲Xiao Xiang Shui Yun
 141. 逍遙吟Xiaoyao Yin
 142. 逍遙遊 (Xiaoyao You)
 143. 杏壇Xing Tan
 144. 修禊吟Xiuxi Yin
 145. 玄默Xuan Mei
 146. 雪窗夜話Xue Chuang Ye Hua
 147. 亞聖操Yasheng Cao
 148. 雁過衡陽Yan Guo Hengyang
 149. 雁落平沙Yan Luo Pingsha
 150. 扊扅歌Yanyi Ge
 151. 陽春Yang Chun; 1425)
 152. 陽春Yang Chun; 1491)
 153. 陽關曲Yangguan Qu; 1511)
 154. 陽關三疊Yangguan Sandie; 1491)
 155. 陽關三疊Yangguan Sandie; 1530)
 156. 瑤天笙鶴Yao Tian Sheng He
 157. 憶關山Yi Guanshan
 158. 猗蘭Yi Lan
 159. 一撒金Yi Sa Jin
 160. 圯橋進履Yi Qiao Jin Lü
 161. 一葉知秋 (Yi Ye Zhi Qiu)
 162. 頤真Yi Zhen
 163. 隱德Yin De
  幽蘭You Lan: 就是碣石調幽蘭)
 164. 瀛州Ying Zhou
 165. 幽蘭 (You Lan; 1525)
 166. 漁歌Yu Ge; 1525)
 167. 漁歌Yu Ge; 1491)
 168. 禹會塗山Yu Hui Tushan; 1425)
 169. 禹會塗山Yu Hui Tushan; 1491)
 170. 漁樵問答 (Yu Qiao Wenda; 1559)
  玉樓春曉(Yu Lou Chun Xiao:就是春閨怨
 171. 玉樹臨風 (Yushu Lin Feng)
 172. 遇仙吟 (Yu Xian Yin)
 173. 遠遊Yuan You
 174. 越裳操Yueshang Cao; 1525)
 175. 越裳吟Yueshang Yin
 176. 澤畔吟Zepan Yin
 177. 昭君怨Zhaojun Yuan
 178. 招隱Zhao Yin
 179. 正氣歌Zheng Qi Ge; 1511)
 180. 雉朝飛Zhi Zhao Fei; 1425)
 181. 雉朝飛Zhi Zhao Fei; 1491)
 182. 中秋月Zhongqiu Yue
 183. 莊周夢蝶Zhuangzhou Meng Die
 184. 醉漁唱晚Zui Yu Chang Wan
  坐忘Zuo Wang

   
  短曲 (幾乎所有的只有一段):

  琴歌(短歌)

 185. 八公操 (Ba Gong Cao; 1511)
 186. 別鵠操 (Bie Gu Cao; 1511)
 187. 殘形操 (Can Xing Cao; 1511)
 188. 長相思 (Chang Xiang Si; <1676)
 189. 搗衣曲Dao Yi Qu
 190. 鳳凰臺上憶吹簫Fenghuang Taishang Yi Chui Xiao
 191. 風入松Feng Ru Song Ge
 192. 古琴吟Gu Qin Yin; 見 相思曲
 193. 古秋風 (Gu Qiu Feng)
 194. 龜山操 (Gui Shan Cao; 1511)
 195. 閨怨操Gui Yuan Cao
 196. 將歸操 (Jiang Gui Cao; 1511)
 197. 拘幽操 (Ju You Cao; 1511)
 198. 剋商操 (Ke Shang Cao;演奏之前彈文王操 [Wen Wang Cao])
 199. 浪淘沙 (Lang Tao Sha; 1676)
 200. 離別難 (Libie Nan; 1676)
 201. 履霜操 (Lü Shuang Cao; 1511)
 202. 梅花Mei Hua
 203. 偶成 (Ou Cheng; 1676)
 204. 霹靂引 (Pili Yin] <1676)
 205. 岐山操 (Qi Shan Cao; 1511)
 206. 琴詩Qin Shi
 207. 清平樂 (Qing Ping Yue
 208. 秋風辭 (Qiu Feng Ci; 1676)
 209. 秋風詞 (Qiu Feng Ci; 1840)
 210. 秋風曲 (Qiu Feng Qu; 1709)
 211. 詩吟Shi Yin
 212. 攤破浣溪沙 (Tanpo Huan Xi Sha; 1682)
 213. 文君操Wenjun Cao
 214. 文王操 (Wen Wang Cao; 演奏之後彈剋商操 [Ke Shang Cao])
 215. 相思曲Xiang Si Qu; 六個版本listen to six versions: 1573, 1585, 1618, 1676, 1709, 1864)
 216. 武陵春 (武林春? Wuling Chun; 1687)
 217. 憶王孫 (Yi Wang Sun; 1676)
 218. 幽澗泉 (You Jian Quan; 1676)
 219. 漁歌調Yu Ge Diao; 1491)
 220. 越裳操 (Yueshang Cao; 1511)
 221. 雉朝飛 (Zhi Zhao Fei; 1511)
 222. 子夜吳歌Ziye Wu Ge
 223. 醉翁操 (Zui Weng Cao; 1676)
 224. 醉翁吟 (Zui Weng Yin; 1539)
 225. 醉翁吟 (Zui Weng Yin; 1571)

  調意(見曲子

 226. 碧玉意 (Biyu Yi)
 227. 大呂意 (Dalü Yi; 1525)
 228. 宮調 (Gong Diao)
 229. 宮意 (Gong Yi)
 230. 黃鐘調Huangzhong Diao
 231. 黃鐘意Huangzhong Yi
 232. 角調Jue Diao
 233. 夾鍾意Jiazhong Yi
 234. 角意Jue Yi; 宋?)
 235. 角意Jue Yi; 1525)
 236. 角徵羽意 (Juezhiyu Yi, 1525)
 237. 開指Kai Zhi
 238. 開指黃鶯吟Kaizhi Huangying Yin
 239. 林鍾意Linzhong Yi
 240. 清商調Qingshang Diao
  清商意Qingshang Yi
 241. 清羽意Qingyu Yi
 242. 商調Shang Diao
 243. 商意Shang Yi [宋?])
 244. 商意Shang Yi [1525 #16])
 245. 商意Shang Yi [1525 #25])
 246. 神品碧玉意Shenpin Biyu Yi
 247. 神品楚商意Shenpin Chushang Yi
 248. 神品宮意Shenpin Gong Yi
 249. 神品古商意Shenpin Gu Shang Yi
 250. 神品姑洗意Shenpin Guxian Yi
 251. 神品角意Shenpin Jue Yi
 252. 神品淒涼意Shenpin Qiliang Yi
 253. 神品蕤賓意Shenpin Ruibin Yi
 254. 神品商意Shenpin Shang Yi
 255. 神品商角意Shenpin Shangjue Yi
 256. 神品無疑意Shenpin Wuyi Yi
 257. 神品羽意Shenpin Yu Yi
 258. 神品徵意Shenpin Zhi Yi
 259. 太簇意 (Taicou Yi)
 260. 無媒意Wumei Yi
 261. 夷則意Yize Yi
 262. 應鐘意Yingzhong Yi
 263. 羽調Yu Diao
 264. 玉女意 (Yu Nü Yi)
 265. 羽意Yu Yi
 266. 徵意Zhi Yi; 宋 ?)
 267. 徵調Zhi Diao; 1425)
 268. 徵意Zhi Yi
 269. 仲呂意Zhonglü Yi

 
註腳(縮短的作品名是在另一網頁說明的)

1. 我打譜的琴曲、有五線譜的,但不能流利彈的包括﹕

 1. 仙珮迎風
 2. 鳳凰臺上憶吹簫
  返回

2. 英文網頁方面的註腳。 (返回

3. 1974/5 我從我老師孫毓芹學了普庵咒平沙落雁等曲,但是好幾年沒彈過這類傳統琴曲。 (返回

返回頁首