Xiang Fei
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Qin Poetry and Song     Yuefu Shiji 首頁
Xiang Fei
Yuefu Shiji, Folio 57, #6 - 9 (here 1 to 4) 1; compare with Xiang Fei Yuan qin song lyrics
湘妃
又看湘妃怨

Yuefu Shiji, Folio 57, #6 to #9 (p. 825/6), has poems connected to the story of the two daughters of Yao lamenting their husband, Shun. None of these is used as lyrics for the popular qin song Xiang Fei Yuan.

The prefaces, which all precede the poem by Liu Zhangqing, are as follows:

 1. Shan Hai Jing (p.???)
  《山海經》曰:「洞庭之山,帝之二女居之。」

 2. Guo Pu
  郭璞云:「天帝之女,處江為神,即《列仙傳》所謂江妃二女也。」

 3. Liu Xiang, Lienü Zhuan
  劉向《列女傳》曰:「帝堯之二女,長曰娥皇,次曰女英,堯以妻舜于媯汭。舜既為天子,娥皇為後,女英為妃。舜死於蒼梧,二妃死於江湘之間,俗謂之湘君。」

 4. Xiangzhong Ji (Account from the Xiang River; 18223.10xxx)
  《湘中記》曰:「舜二妃死為湘水神,故曰湘妃。」

 5. Han Yu, Huangling Miao Pai (no mention of qin).
  韓愈《黃陵廟碑》曰:「秦博士對始皇帝云:湘君者,堯之二女舜妃者也。劉向鄭玄亦皆以二妃為湘君。而《離騷》《九歌》既有《湘君》,又有《湘夫人》,王逸以為湘君者,自其水神而謂,湘夫人乃二妃,璞與逸俱失也。堯之長女娥皇為舜正妃,故曰君,其二女女英自宜降曰夫人也。故《九歌》謂娥皇為君,女英為帝子,各以其盛者推言之也。禮有小君,明其正自得稱君也。」
  (Connects the concubines with passages in the 楚辭 Chu Ci)

 6. Guo Maoqian
  按《琴操》有《湘妃怨》,又有《湘夫人》曲。
  According to "Qin Cao" there are the melodies Xiangfei Yuan and also Xiang Furen.")
 
The lyrics, forming the 6th to 9th entries in Folio 57 of Yuefu Shiji are as follows.

 1. 湘妃 Xiang Fei: Xiang River Concubines (p. 825/6)
  Preceded by the commentary above

  Liu Zhangqing (c.710-after 787)
  See also his poem Speckled Bamboo 帝子不可見,秋風來暮思。
  嬋娟湘江月,千載空蛾眉
  Li He (791 - 817) 筠竹千年老不死,長伴秦娥蓋湘水。
  蠻娘吟弄滿寒空,九山靜綠淚花紅。
  離鸞別鳳煙梧中,巫雲蜀雨遙相通。
  幽愁秋氣上青楓,涼夜波間吟古龍。

 2. 湘妃怨 Xiangfei Yuan: Lament of the Xiang River Concubines (p. 826)
  No separate commentary

  Meng Jiao (751-814) 南巡竟不返,帝子怨逾積。
  萬里喪蛾眉,瀟湘水空碧。
  冥冥荒山下,古廟收貞魄。
  喬木深青春,清光滿瑤席。
  搴芳徒有薦,靈意殊脈脈。
  玉佩不可親,徘徊煙波夕。
  Chen Yu (fl. ca.800). 二妃怨處雲沈沈,二妃哭處湘水深。
  商人酒滴廟前草,蕭颯風生斑竹林。

 3. 湘妃列女操 Xiangfei Lienü Cao: Lament of the Exemplary Women who were Xiang River Concubines (p. 826/7)
  No separate commentary

  Bao Rong (fl. ca. 820; ICTCL, p.800) 有虞夫人哭虞後,淑女何事又傷離。
  竹上淚跡生不盡,寄哀雲和五十絲。
  雲和經奏鈞天曲,乍聽寶琴遙嗣續,三湘測測流急綠。
  秋夜露寒蜀帝飛,楓林月斜楚臣宿。
  更疑川宮日黃昏,暗攜女手殷勤言,環珮玲瓏有無間。
  終疑既遠雙悄悄,蒼梧舊雲豈難召,老猿心寒不可嘯。
  目眄眄兮意蹉跎,魂騰騰兮驚秋波。
  曲一盡兮憶再奏,眾弦不聲且如何。

 4. 湘夫人 Xiang Furen: Xiang Consorts (p. 827)
  No separate commentary

  Shen Yue 瀟湘風已息,沅澧複安流。
  揚蛾一含睇,便娟好且修。
  捐玦置澧浦,解珮寄中洲。
  Wang Sengru (465 - 522) 桂棟承薜帷,眇眇川之湄。
  白蘋徒可望,綠芷竟空滋。
  日暮思公子,銜意嘿無辭。
  Zou Shaoxian 楓葉下秋渚,二妃愁渡湘。
  疑山空杳藹,何處望君王。
  日落水雲裏,油油心自傷
  Li Qi 九嶷日已暮,三湘雲複愁。
  窅靄羅袂色,潺湲江水流。
  佳期來北渚,捐玦在芳洲。
  Lang Shiyuan (8th c.) 蛾眉對湘水,遙哭蒼梧間。
  萬乘既已歿,孤舟誰忍還。
  至今楚山上,猶有淚痕斑。
  南有涔陽路,渺渺多新愁。
  昔神降囬時,風波江上秋。
  彩雲忽無處,碧水空安流。

I have not yet found any translations.

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

1. Yuefu Shiji, p. 825/6.
(Return)

 

Return to Biographies, or to the Guqin ToC.