T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
QSDQ ToC ; Other poetry: Folio 18 / Folio 19A / Folio 19B / / Folio 20B 首頁
Qin Poems, II A
Qinshu Daquan Folio 20 A (V/444-452) 1
詩下,甲
琴書大全二十卷,甲

彈琴 Playing a Qin
七十九首 79 in number

 1. 彈琴 Playing a Qin (V/444)
  by 庾信
  Yu Xin (513 - 581; Bio/2187; ICTCL p.942; see also Folio 19B, #28)

 2. 日晚彈琴 Playing a Qin Late in the Day (V/444)
  by 馬希元 Ma Xiyuan (not the same as 馬希遠
  Ma Xiyuan)

 3. 賦為我彈清琴 Fu for my Playing an Elegant Qin (V/444)
  by 沈炯 Shen Jiong (6th c.; 17529.229, Bio/1151 [炯 here written 火+冏 Jiong, xxx])

 4. 賦為我彈清琴 Fu for my Playing an Elegant Qin (V/444)
  by 賀徹 He Che (Bio/xxx; 10473.xxx)

 5. 賦為我彈清琴 Fu for my Playing an Elegant Qin (V/444)
  by 江總 Jiang Zong (519 - 594; ICTCL p.266)

 6. 賦為我彈清琴 Fu for my Playing an Elegant Qin (V/444)
  by 楊希道 Yang Xidao (Bio/xxx; 9025.117xxx)

 7. 夏日彈琴 Playing a Qin on a Summer Day (V/444)
  by 劉希夷 Liu Xiyi (Tang; this poem is translated in HJAS 57, Ronald Egan, Music, Sadness and the Qin, p. 43).

  碧山本岑寂,素琴何清幽。彈為風入松,崖谷颯已秋。
  庭鶴舞白雪,泉魚躍洪流。嗚呼鐘子期,零落歸荒丘。
  死而若有知,魂兮從我遊。

 8. 彈琴 Playing a Qin (V/444)
  by 司馬抄 Sima Chao (xxx; 12145.xxx)

 9. 彈琴 Playing a Qin (V/444)
  by 司馬抄 Sima Chao (see #8 above)

 10. 彈琴 Playing a Qin (V/444)
  by 王績
  Wang Ji (585 - 644)

 11. 酬裴侍御彈琴 Toasting Royal Servant Pei's Qin Play (V/444)
  by
  Li Bai (701 - 762; see text)

 12. 彈幽琴 Playing a Subtle Qin (V/444)
  by 劉長卿
  Liu Zhangqing (c.710 - after 787)

 13. 夜飲東亭彈琴 An Evening Drinking in East Pavilion and Playing a Qin (V/444-5)
  by 宋之問
  Song Zhiwen (d.712)

 14. 送彈琴張道者 Seeing off a Clear Thinker Playing a Qin (V/445)
  by 賈島 Jia Dao (779 - 843; ICTCL p.257; see also
  below and Folio 19B, #47)

 15. 五絃彈 Playing a Five-String (Qin) (V/445)
  by 白居易
  Bai Juyi; poem concerns Zhao Bi

  五絃彈,五絃彈,聽者傾耳心寥寥。
  趙璧知君入骨愛,五絃一一為君調。
  第一第二絃索索,秋風拂松疏韻落。
  第三第四絃泠泠,夜鶴憶子籠中鳴。
  第五絃聲最掩抑,隴水凍咽流不得。
  五絃并奏君試聽,凄凄切切复錚錚。
  鐵擊珊瑚一兩曲,冰瀉玉盤千万聲。
  殺聲入耳膚血寒,慘气中人肌骨酸。
  曲終聲盡欲半日,四坐相對愁無言。
  座中有一遠方士,唧唧咨咨聲不已。
  自歎今朝初得聞,始知孤負平生耳。
  唯憂趙璧白髮生,老死人間無此聲。
  遠方士,
  爾聽五絃信為美,吾聞正始之音不如是。
  正始之音其若何?朱絃疏越清廟歌。
  一彈一唱再三歎,曲淡節稀聲不多。
  融融曳曳召元气,聽之不覺心平和。
  人情重今多賤古,古琴有絃人不撫。
  更從趙璧藝成來,二十五絃不如五。

 16. 清夜彈琴 Playing Qin on a Clear Evening (V/445)
  by 白居易
  Bai Juyi

  月出鳥栖盡,寂然坐空林。
  是時心境閒,可以彈素琴。
  清泠由木性,恬澹隨人心。
  心積和平氣,木應正始音。
  響余群動息,曲罷秋夜深。
  正聲感元化,天地清沉沉。

  夜琴 Evening Qin (QSDQ combines this with previous; V/445)
  by 白居易
  Bai Juyi; translated in Bell Yung, Audience of One, p.509.

  蜀桐木性實,楚絲音韻清。
  調慢彈且緩,夜深十數聲。
  入耳澹無味,愜心潛有情。
  自弄還自罷,亦不要人聽。

 17. 自彈秋思 Playing "Autumn Thoughts" for Myself (V/445)
  by 白居易 Bai Juyi; translated in Bell Yong, Audience of One, p.510.

  信意閒彈秋思時,調清聲直韻疏遲。
  近來漸喜無人聽,琴格高低心自知。

 18. 贈彈琴者 Presented to a Qin Player (V/445)
  by 白居易
  Bai Juyi

  陰陰花院月,耿耿蘭房燭。
  中有弄琴人,聲貌俱如玉。
  清泠石泉引,雅澹風松曲。
  遂使君子心,不愛凡絲竹。

 19. 船夜援琴 Playing Qin on a Boat in the Evening (V/445)
  by 白居易
  Bai Juyi

  鳥棲魚不動,夜月照江深。
  身外都無事,舟中只有琴。
  七絃為益友,兩耳是知音。
  心靜聲即淡,其間無古今。

  Birds alight, fish don't move; the moon shines above a deep river.
  Beyond the physical nothing matters; on our boat there is only qin.
  Its seven strings sate my friend; having ears means knowing music.
  Hearts at peace with sounds so mild; here there is no past or present.

 20. 松下彈琴贈客 Playing a Qin under the Pines, Presented to a Guest (V/445)
  by 白居易
  Bai Juyi (elsewhere called 松下琴贈客 A Qin under the Pines, Presented to a Guest)

  松寂風初定,琴清夜欲闌。
  偶因群動息,試撥一聲看。
  寡鶴當徽怨,秋泉應指寒。
  慚君此傾聽,本不為君彈。

 21. 江上彈琴 Playing the Qin on a River (V/445)
  by 常建
  Chang Jian (8th c.)
  The poem mentions Jiang Yue Bai but it is probably not referring to the melody; elsewhere also called 江上琴興

  江上調玉琴,一絃清一心。
  泠泠七絃遍,萬木澄幽陰。
  能使江月白,又令江水深。
  始知梧桐枝,可以徽黃金。

 22. 彈琴引 Playing a Qin Prelude (V/445-6)
  by 陸龜蒙
  Lu Guimeng (d. ca. 881)

 23. 放彈琴客歌 Song for a Qin Playing Guest (V/446)
  by 顧況
  Gu Kuang

 24. 彈琴詩 A Poem about Playing Qin (V/446)
  by 顧況
  Gu Kuang (also #23 above)

 25. 贈峨眉山彈琴李處士 Presented to Reclusive Scholar Li Playing Qin at Emei Mountain (V/446)
  by 韋莊
  Wei Zhuang (ca. 836 - 910)

 26. 四皓驛彈琴 Playing Qin at the Four Hoaryheads Courier Station (V/446)
  by 韋莊 Wei Zhuang (See #25 above; 3/592 does not mention such a station)

 27. 彈琴寄蕭祐 Playing Qin while Staying with Xiao You (V/446)
  by 李夷簡 Li Yijian (756 - 822; Bio/968)

 28. 贈彈琴孫瑾 Presented to Qin Player Sun Jin (V/446)
  by 孫處 Sun Chu (Bio/766xxx; must be Song dynasty; Chu 33505.xxx)
  for Sun Jin see also
  Folio 20B, #36

 29. 贈彈琴道士 Presented to a Qin Playing Daoist (V/446)
  by 李山甫 Li Shanfu (Bio/949: during 860 - 874 he failed in the jinshi exam, then lived 河朔 north of the Yellow River);
  see also
  Folio 17, #31; poem: (7+7) x 4

 30. 送尹補闕元凱彈琴歌 Playing a Qin Song to See off Yin Bu Que Yuan Kai (V/446-7)
  Also 送尹補闕元凱琴歌, by 張說
  Zhang Yue (667 - 731; ICTCL p.223; mentioned with Fang Gong)
  (Yin bu que is perhaps a rank?: yin (7802.xxx); buque (35133.160); Yuankai (1356.491)

  鳳哉鳳哉,啄琅玕,飲瑤池,棲昆侖之山哉。
  中國有聖人,感和氣,飛來飛來。自歌自舞,先王冊府,
  麒麟之臺,羈雌眾雛故山曲。其鳴喈喈,其鳴喈喈,
  欲往銜之欻去來,去別鸞鳳心徘徊。
  明年阿閣梧桐花葉開,群飛鳳歸來,群飛鳳歸來。

 31. 送彈琴李長史赴洪州 Playing a Qin to See Prefect (?) Li off to Hongzhou (V/447)
  by 錢起 Qian Qi (c.722 - c.780; ICTCL p.276)

 32. 湖亭彈琴 Playing Qin at a Lakeside Pavilion (V/447)
  by 宋白 Song Bai (936 - 1012; Bio/1179; Franke, p.988; see also
  Folio 19B, #11 and Folio 20B, #43)

 33. 秋日江館嘉彈琴羽人至 On an Autumn Day Worthily Playing Qin so Immortals Arrive (V/447)
  by 夏竦 Xia Song (985 - 1051; Bio/1875)

 34. 素彈琴者 Playing Qin Simply (V/447)
  by 郭震 Guo Zhen (10th - 11thc; Bio/2015)

 35. 鳴琴 Resonating Qin (V/447)
  by 范文正公 Master Fan Wenzhong, style name of 范仲淹
  Fan Zhongyan (989 - 1052)

 36. 江上彈琴 Playing Qin on a River (V/447)
  by 歐陽修
  Ouyang Xiu (1007 - 1072)

 37. 夜坐彈 Playing Seated in the Evening (V/447)
  by 歐陽修
  Ouyang Xiu

  吾愛陶靖節,有琴常自隨。.... (translation)

 38. 夜坐彈 Playing Seated in the Evening (V/447)
  by 歐陽修
  Ouyang Xiu 鐘子忽已死,伯牙其已乎。絕絃謝世人,知音從此無。.... ([5+5] x 8)

 39. 贈無為軍彈琴李道士 Presented to Non-Interfering General and Qin Playing Daoist Li (V/447)
  by 歐陽修 Ouyang Xiu. This poem is paired with #40, below.

 40. (A second poem to Li Jingxian; V/447)
  by 歐陽修
  Ouyang Xiu; the poem is also included with the biography of Li Jingxian

 41. 贈沈博士彈彈琴歌 Presented to Court Academician Shen (Zun) Playing a Qin Song (V/447-8)
  by 歐陽修 Ouyang Xiu

 42. 彈琴效賈島體 Playing Qin - (written) in the manner of Jia Dao (V/448)
  by 歐陽修 Ouyang Xiu (discussed) 古人 不可見,古人琴可彈。彈為古曲聲,如與古人言。
  琴聲雖可聽,琴意誰能論。....

 43. 送彈琴僧知白 Seeing off the Qin-Playing Monk Zhi Bai (V/448)
  by 歐陽修 Ouyang Xiu

 44. 送彈琴僧知白 Seeing off the Qin-Playing Monk Zhi Bai (V/448)
  by 梅堯臣 Mei Yaochen (1002 - 1060)

 45. 訥上人彈琴 Presented to a Monk Playing Qin (V/448)
  by 梅堯臣
  Mei Yaochen; Na (36116: give, enter)

 46. 宮承胡平易彈琴 In a Hall Receiving the Qin Playing of Hu Pingyi (V/448)
  by 梅堯臣
  Mei Yaochen; Hu Pingyi (Bio/xxx; 9371.216xxx)

 47. 鳴琴 Resonating Qin (V/448)
  by 梅聖俞 Mei Shengyu, i.e.,
  Mei Yaochen

 48. 贈彈琴者 Presented to a Qin Player (V/448)
  by Zeng Gong (1019 - 1083; ICTCL p.799; see also
  Folio 18, #72);

 49. 彈五絃琴 Playing a Five-String Qin (V/448-9)
  by 張方平 Zhang Fangping (1007 - 1091; Bio/1265;
  Folio 20B, #54)

 50. 贈彈琴道士洪日齋 Presented to Qin Playing Daoist Hong Rizhai (V/449)
  by 劉定(? character unclear) Liu Ding (Bio/xxx; 7256.xxx); Hong Rizhai (xxx; 14048.xxx)

 51. 贈彈琴道士洪日齋 Presented to Qin Playing Daoist Hong Rizhai (V/449)
  by 余翼 Yu Yi (Bio/xxx, 549.xxx; 29456.xxx; Hong Rizhai, see #50 above)

 52. 胡道士山房彈琴 Daoist Hu in his Mountain Room Plays Qin (V/449)
  by 方秋崖 Fang Qiuyai, style name of 方岳 Fang Yue (1199 - 1262; Bio/307)

 53. 觀月彈琴 Observing the Moon and Playing Qin (V/449)
  by 蘇軾
  Su Shi (1037 - 1101); see original text

 54. 西湖月下彈琴 On West Lake under a Moon Playing Qin (V/449)
  by 蘇軾
  Su Shi; see original text

 55. 次韻子由彈琴 Following a Rhyme Sequence of Ziyou and Playing Qin (V/449)
  by 蘇軾
  Su Shi; Ziyou was the style name of 蘇轍 Su Che, Su Shi's younger brother; see original text

 56. 贈彈琴道士余道回 Presented to Qin Playing Daoist Yu Daohui (V/449)
  by 郭祥正 Guo Xiangzheng (11th c.; Bio/2024); Yu Daohui (Bio/xxx; 39843.xxx)

 57. 彈琴寄道士鍾惟靜 Playing Qin while Staying with the Daoist Zhong Weijing (V/449-50)
  by 朱不耀 (Bio/xxx; 24.xxx [no glory])

 58. 彈琴歌 Playing a Qin Song (V/450)
  by 鮑靜妻沈氏 Ms. Shen (Bio/xxx), wife of Bao Jing (Bio/xxx; 47070.xxx)

  逶迤起塵唱,宛轉遠梁聲。調絃何以進,峨眉畫不成。

 59. 夏夜彈琴 Playing Qin on a Summer Evening (V/450)
  by female poet 朱淑真
  Zhu Shuzhen (1063? - 1106)

  夜久萬籟息,琴聲愈幽寂。
  接引到清江,岩泉溜寒滴。

 60. 月下彈琴 Playing Qin under the Moon (V/450)
  by 曹夢良 Cao Mengliang (Bio/xxx; 14626.xxx; 5935.xxx)

 61. 月下彈琴 Playing Qin under the Moon (V/450)
  by 曹夢良 Cao Mengliang (see #60 above)

 62. 夫子鼓琴得其人 An Elder Playing Qin Attains .... (?) (V/450)
  by 曹夢良 Cao Mengliang (see #60 above)

 63. 和趙彥德旅懷是夕渠誦詩鼓琴 With Zhao Yande Traveling, Cherishing this Evening Qu Song Poem (?) and Playing a Qin (V/450)
  by 楊誠齋 Yang Chengzhai, honorific title of 楊萬里 Yang Wanli (1127 - 1206; ICTCL p.915;
  see also
  Folio 20A, #88)

 64. 鼓琴行送許深父同知被詔赴闕 Playing a Qin and Going to See off Xu Shenfu (?) and Knowing bei Zhao Fu Que (?) (with preface, V/450)
  by 陳止齋 Chen Zhizhai, style name of 陳傅良 Chen Fuliang (1237 - 1203; Bio/1391)

 65. See above (V/450)
  by 陳止齋 Chen Zhizhai (see #64 above)

 66. 贈彈琴蔡先生 Presented to Qin Playing Mr. Cai (V/450)
  by 趙渢 Zhao Feng (金 Jin, 1182 jinshi; Bio/1629)

 67. 送彈琴張榮祖還丹陵 Seeing of Qin Playing Zhang Rongzu Returning to Danling (V/451)
  by 趙渢 Zhao Feng (see #66 above)

 68. 撫琴 Playing a Qin (V/451)
  by 滕仲體 Teng Zhongti (Bio/xxx; 437.437xxx; see also
  Folio 20B, #138)

 69. 贈彈琴李希聲 Presented to Qin Playing Li Xisheng (V/451)
  by 趙蕃 Zhao Fan (1143 - 1229; Bio/1643; see also
  Folio 19B #144

 70. 初五日孔野雲同酌樓下取琴作白雲曲因和周依(?)所彈琴
  At the Beginning of the 5th Month ...?... Playing a Qin (V/451)
  by 韓淲 Han Hu (Han Piao? 1159 - 1224, Bio/2283); Kong Shuyun (xxx)

 71. 草堂彈琴 Playing Qin in a Thatched Cottage (V/451)
  by 魏忠肅公 Squire Wei Zhongsu (Bio/xxx; 10647.116xxx)

 72. 鼓琴有成(虛+兮) Playing a Qin and Having ... (?) (V/451)
  by 陳杰
  Chen Jie (Song dynasty)

 73. 和張岳州雪夜彈琴 With Zhang Yuezhou on a Snowy Evening Playing Qin (V/451)
  by 陳杰
  Chen Jie (also see #72 above)

 74. 黃雅山彈琴詩 Poem of Huang Yashan Playing Qin (with preface; V/452)
  by 張伯渟 Zhang Boting (1243 - 1303; Bio/1278)
  (Huang Elegant-Mountain, 48904.789xxx; 42903.7, mountain in Zhejiang)

 75. 智仲可月下彈琴圖 Illustration of Zhi Zhongke (?) Playing Qin under a Moon (V/452)
  by 元遺山 Yuan Yishan, style name of 元好問
  Yuan Haowen (1190 - 1257; see also Folio 19B, #133)

 76. 先祖文獻公有贈祖母國夫人彈琴詩云料應不入常人耳獨向松根月下彈之句孫鑄謹追和 ...Playing a Qin... (V/452)
  by 左丞相耶律鑄 Vice Premier Yelü Zhu (29648.166 son of
  Yelü Chucai)

 77. 五湖鳳凰山攜琴彈離騷 At Fenghuang Mountain by the Five Lates Bringing a Qin and Playing Li Sao (V/452)
  by 左丞相耶律鑄 Vice Premier Yelü Zhu (see #76 above)

 78. 鼓琴 Playing a Qin (V/452)
  by 顧祿 Gu Lu (Bio/1887 has one in late 14th c.; see also
  Folio 19B, #159)

 79. 夜調琴憶崔少卿 On an Evening Playing Qin and Recalling Cui Shaoqing (V/452)
  by 白居易
  Bai Juyi; Cui Shaoqing (Bio/xxx; 7634.204: rank)

  今夜調琴忽有情,欲彈惆悵憶崔卿。
  何人解愛中徽上,秋思頭邊八九聲。

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

1. Qin Poems, II A
The division of Section 20 into two parts is not in the original; part A ends with the third entry on the bottom half of V/452. Further information in the Preface. (V/...) refers to page numbers in Vol. V of Qinqu Jicheng.
(Return)

Return to the annotated handbook list or to the Guqin ToC.