Yu Xian Yin
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
CXZC   in ToC Listen with transcription;   首頁
05. Intonation on Meeting an Immortal
"Gong mode" (zhi?:2 1 2 4 5 6 1 2)
遇仙吟 1
Yu Xian Yin  
  Inspired by a trip to the Wuyi Mountains of Fujian 3    
It is generally assumed that Yang Biaozheng created both the words and the music of this piece, but this is not completely certain. The preface and the lyrics both refer to Yang in the third person but the narrator of both also uses the pronoun "I". Meanwhile, the events described in the lyrics are somewhat different from the events of the preface (both the 1573 and 1585 versions).

The prefaces4 tell of Yang and a Daoist friend named "Ning'an"5 traveling to the Nine Bends Stream of the Wuyi Mountains,6 where they hope to find an immortal. Passing the White Jade Toad Cave7 they come to the Huiweng Academy.8 On the cliffs above there is a cave that has written on its gate, Cave of Mysterious Origins,9 and here they find the "Immortal", a man with white hair but with the complexion of youth. They spend some time together in conversation and the visitors seem to come away very impressed. As they leave they are presented with "ancient airs" (old-style lyrics?),10 then after they return home the narrator is inspired to express this through the qin.

As for the lyrics, they tell of Yang Biaozheng taking his qin and going into the mountains to play there. They do not mention a specific place, or going there with friends, but he does seem to meet a "mountain man" there. Then, while they (or just Yang) play qin, there suddenly emerge resonating sounds ("like crickets") from nearby.11 Here qin is not specified, but the magical nature of the sounds is largely expressed by mentioning the evocative names of various well-known qin melodies.

As a qin melody this title survives only in the handbooks of Yang Biaozheng but, given that their lyrics are almost identical, the 1573 and 1585 versions are musically quite different. In fact, differences between the versions can be seen in the introductions (prefaces) and in the lyrics, but especially in the actual melodies. The main differences are as follows (compare differences between the two versions of Hao Hao Ge):

The only attributions for Yu Xian Yin are all to Yang Biaozheng himself. However, none of these seems to specify whether this refers to the music, the lyrics or both.

Prefaces 12
As mentioned, the prefaces suggest this melody was largely inspired by a trip made to 武夷九曲溪 the Jiuqu Xi (Nine Bends Stream) in the Wuyi Mountains of Fujian. The 1585 preface is as follows:

是曲楊表正作,因與道契凝菴同遊武夷九曲溪,過白玉蟾洞,至晦翁書舍。登岸,隨徑至一石關,內闊空平,四維峭壁萬丈,巖名接筍。聽髙有人言,遂取路攀蘿而上。至洞口,碑曰,玄元洞天。扣關,童出揖曰,客從何至?予云,久慕洞府仙翁,敬來訪謁,爲吾通達。引入洞廳,良久,一長者出,皓首童顏,鬚髮飄飄然, 眞出塵之士。謝延坐石礅,盤桓笑樂。日暮,予辭歸,即遺古風一篇。 下山後旬再往,不復見焉。因以詞付入琴中,曰,遇仙吟。

The 1573 preface was somewhat different, particularly in the middle:

是曲者楊表正所作也,因訪道契張凝菴同遊武夷九曲溪,過白玉蟾洞,至晦翁書舍。登岸,隨徑至一石關,內闊空平,四維峭壁萬丈,巖名接筍。聽髙有人言,遂取路攀蘿而上。洞口,碑曰,玄元洞天。扣關,童出揖曰,客從何至?予云,久慕洞府仙翁,敬來訪謁,爲吾通達。引入洞廳,良久,一長者出,皓首童顏,鬚髮飄飄 體見兩通諱號石墩就坐盤桓笑樂而兩相忘矣。予辭回,遺古風一篇。 下山後旬日再徃,不復見焉。予故以詞附入琴中,曰,遇仙吟。

Music and lyrics (see my transcription; timings follow my recording 聽我的錄音)
The setting is largely syllabic; the original text follows the lyrics section by section13

  00.00 Harmonics (taken from closen harmonics)

 1. 00.11
  Host and guest meet each other
  Gongchuan (in Fujian) gentleman Yang Xifeng, especially carried (his qin called) Green Gossamer into the mountains.
  With his headcloth he resembed Tao Sajiu (i.e.,
  Tao Yuanming), his elegant sleeves loosened by the light breeze.
  A mountain man sleeping soundly on a stone pillow, was startled by my crane dream of a roaming meeting with a wild goose.
  Host and guest on seeing each other seemed like old friends, and sat facing each other by a green screen in great harmony.

  主賓相見    
  貢川居士楊西峯,特攜綠綺來山中。     Gòngchuān jūshì Yáng Xīfēng, tè xié Lǜqí lái shān zhōng.
  葛巾一似陶灑酒,翩翩兩袖拖淸風。     Gé jīn yī sì táo sǎ jiǔ, piān piān liǎng xiù tuō qīng fēng.
  山人枕石睡正濃,扣我鶴夢遊鴻濛。     Shān rén zhěn shí shuì zhèng nóng, kòu wǒ hè mèng yóu hóng méng.
  主賔相見如舊識,對坐蒼屛淸興融。     Zhǔ bīn xiāng jiàn rú jiù shí, duì zuò cāng píng qīng xìng róng.   (1573 had 娘 instead of 屛)

 2. 01.13
  Placing the qin horizontally on the knees
  Then the servant boy fired up the pot, alongside soaring pines resembling old dragons.
  Dark gibbons and white cranes attended us left and right, seated cross-legged we had qin across our knees.
  When first placing fingers on the strings it was like wild geese roaming; "ling ling li li" we played
  The Transcendent Immortal.
  The seven strings harmonized with the melody.
  In harmony with our hearts the hands followed and myriad worries disappeared; finger sounds went "ding ding dong"

  膝橫絲桐    
  遂呼童子爇沉鼎,旁取巖松如老龍。     Suì hū tóngzǐ ruò chén dǐng, páng qǔ yán sōng rú lǎo lóng.
  玄猿白鶴侍左右,跏趺兩膝橫絲桐。     Xuán yuán bái hè sì zuǒ yòu, jiā fū liǎng xī héng sī tóng.
  初然下指若遊鴻,冷冷瀝瀝調仙翁。     Chū rán xià zhǐ ruò yóu hóng, lěng lěng lìlì diào Xiān Wēng.
  七絃和合音律同,                                     Qī xián hé hé yīn lǜ tóng,
  隨心應手萬慮空,勾踢抹打玎叮(王冬)。 Suí xīn yìng shǒu wàn lǜ kōng, gōu tī mǒ dǎ dīng dīng dōng.

 3. 01.59
  Especially play Fisherman and Woodcutter
  Absorbed by what seemed like streams resounding over stone, suddenly we heard a melody like humming crickets.
  It was also like
  High Mountains or lofty Kongtong, and also like a solitary crane calling out at midnight.
  And also like in a Buddhist temple striking the morning bell.
  Paired clarity of wind and moon on a mid autumn evening; Dialogue by a Guest Window so leisurely.
  A Daoist does not indulge in overly emotional melodies, and especially plays of Fishermen and Woodcutters meeting by a river.

  特弄漁樵    
  恪如鳴泉下石礲,忽聞別調如鳴蛩。     Kè rú míng quán xià shí lóng, hū wén bié diào rú míng qióng.   (1573 had 恰 instead of 恪)
  又如髙山聳崆峒,又如孤鶴唳夜半,     Yòu rú Gāo Shān sǒng Kōng Tòng, yòu rú gū hè lì yè bàn,
  又如梵宇敲晨鐘。                                     òu rú fàn yǔ qiāo chén zhōng.
  雙淸風月中秋夜,客窗對話何從容。     Shuāng qīng fēng yuè zhōng qiū yè, kè chuāng duìhuà hé cóng róng.
  道人不喜悲傷曲,特弄漁樵江上逢。     Dàoren bù xǐ bēi shāng qū, tè nòng Yú Qiáo jiāng shàng féng.

 4. 02.48
  Sunny Spring and White Snow
  Sunny Spring and White Snow return us to antiquity, Spirit Wandering in Eight Directions amidst layers of mist and clouds.
  With restraint our hands move as we sit correctly in our robes, already forgetting things like others and self.
  Unrestrained topknots drawn along by liquid clouds, we pick "sparrows' tongue" tea by climbing to the spring clusters. (???).

  特弄漁樵    
  恪如鳴泉下石礲,忽聞別調如鳴蛩。     Kè rú míng quán xià shí lóng, hū wén bié diào rú míng qióng.   (1573 had 恰 instead of 恪)
  又如髙山聳崆峒,又如孤鶴唳夜半,     Yòu rú Gāo Shān sǒng Kōng Tòng, yòu rú gū hè lì yè bàn,
  又如梵宇敲晨鐘。                                     òu rú fàn yǔ qiāo chén zhōng.
  雙淸風月中秋夜,客窗對話何從容。     Shuāng qīng fēng yuè zhōng qiū yè, kè chuāng duìhuà hé cóng róng.
  道人不喜悲傷曲,特弄漁樵江上逢。     Dàoren bù xǐ bēi shāng qū, tè nòng Yú Qiáo jiāng shàng féng.

 5. 03.22
  Reclining in Ruizhu Palace
  14
  Moon gourd full-poured so together we sip, night comes and we recline together in Ruizhu Palace (seeking immortality)
  Dawn comes and as I leave I carry my qin and go, suddenly also separated from the land east of the immortals (Penglai and Yingzhou).

  臥蕋珠宮    
  月瓢滿酌共啜罷,夜來同臥蕋珠宮。     Yuè piáo mǎn zhuó gòng chuài bà, yè lái tóng wò Ruǐ Zhū Gōng.
  曉來辭我抱琴去,恍然又隔蓬瀛東,     Xiǎo lái cí wǒ bào qín qù, huǎng rán yòu gé péng yíng dōng,

  03.55
  Closing harmonics
  Suddenly also separated from the land east of the immortals (Penglai and Yingzhou).

  泛音
  恍然又隔蓬瀛東。                                     Huǎng rán yòu gé péng yíng dōng,

  04.11 End 曲終

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a
separate page)

1. Intonation on Meeting an Immortal (遇仙吟 Yu Xian Yin) (QQJC IV/304)
Five sections; Guide 25/211/384 : only here. See under Transcendant Venerable One for more on the translation of "仙 xian".
(Return)

2. "Gong" mode"
Gong is the name of the first string, and this is the tonal center. However, in this melody the relative tuning seems to be 5 6 1 2 3 5 6, making the main tonal center 5 (the note 徵 zhi). For more on this see Shenpin Zhi Yi as well as Shenpin Gong Yi and Modality in early Ming qin tablature.
(Return)

3. Wuyi Mountains (expanded)
Now a Unesco World Heritage site. The image was copied from www.fotoe.co, which said the original dated from the Ming dynasty, "木版畫:《武夷山圖》局部,武夷山,位於福建武夷山市境內,1999年被聯合國科教文組織列入世界自然與文化遺產名錄。出自《新鐫海內奇觀》,明代楊爾曾撰,錢塘陳一貫繪,新安汪忠信鐫,共十卷,明代萬曆三十七(1609)夷白堂刻本。"
(Return)

4. Prefaces
There are two somewhat different prefaces, from 1573 and 1585. Translation is still incomplete, but the original text is here.
(Return)

5. 道契凝菴 Daoqi Ning'an
39843.152 道契 daoqi gives three definitions but no usage as a nickname. Instead it seems to suggest some sort of Daoist relationship.

1752.69 has no 凝菴, only 凝庵 (also Ning'an), giving this as a nickname for and Ming dynasty scholar official named 唐鶴徵 Tang Hezhi (1538-1619; the 1573 preface gives the surname 張 Zhang, so presumably this is someone else).
(Return)

6. Wuyi mountains (further)
This would have been about 200km from Yang Biaozheng's hometown Yong'an. From Nanjing it was perhaps 700 km.
(Return)

7. White Jade Toad Cave (白玉蟾洞 Baiyuchan Tong)
23191.96 says this is a name for 葛長庚 Ge Changgeng; 32168.41 葛長庚 says he was a man of the Song dynasty who studied the Dao in Wuyi Shan, so perhaps the cave was named after him.
(Return)

8. Huiweng Academy (晦翁書舍 Huiweng Shushe)
朱熹 Zhu Xi, who was originally from Fujian, spent many years teaching in the area of the Wuyi Mountains. Still (or again) today Wuyi Shan 武夷山 has a number of buildings commemorating Zhu Xi, including his grave and a memorial hall.
(Return)

9. Cave of Mysterious Origins (玄元洞天 Xuanyuan Dongtian)
NFI
(Return)

10. Old lyrics or music (古風一篇 Gu Feng Yi Pian)
Gu Feng could be a title, but here it probably just refers to ancient lyrics or lyrics written in an old style.
(Return)

11. Meeting someone while playing in the mountains
The first verse mentions a 山人 mountain man as well as 主賓, which I understand to mean host and guest. The second verse mentions a servant. The third verse speaks of melodies suddenly heard in the distance.
(Return)

12. Prefaces
Not yet translated
(Return)

13. Lyrics
The original Chinese alone is:

 1. 主賓相見    
  貢川居士楊西峯,特攜綠綺來山中。
  葛巾一似陶灑酒,翩翩兩袖拖淸風。
  山人枕石睡正濃,扣我鶴夢遊鴻濛。
  主賔相見如舊識,對坐蒼屛淸興融。   (1573 had 娘 instead of 屛)

 2. 膝橫絲桐    
  遂呼童子爇沉鼎,旁取巖松如老龍。
  玄猿白鶴侍左右,跏趺兩膝橫絲桐。
  初然下指若遊鴻,冷冷瀝瀝調仙翁。
  七絃和合音律同,
  隨心應手萬慮空,勾踢抹打玎叮(王冬)。

 3. 特弄漁樵    
  恪如鳴泉下石礲,忽聞別調如鳴蛩。 (1573 had 恰 instead of 恪)
  又如髙山聳崆峒,又如孤鶴唳夜半,
  又如梵宇敲晨鐘。
  雙淸風月中秋夜,客窗對話何從容。
  道人不喜悲傷曲,特弄漁樵江上逢。

 4. 陽春白雪    
  陽春白雪回太古,神遊八極煙霞重。
  歛容撒手正襟坐,已忘爾爾渠和儂。
  漫呼丫髻汲雲液,拖摘雀舌攀春叢。   (1573 writes 雲 twice)

 5. 臥蕋珠宮    
  月瓢滿酌共啜罷,夜來同臥蕋珠宮。
  曉來辭我抱琴去,恍然又隔蓬瀛東,
  恍然又隔蓬瀛東。
  (
  Return)

14. Ruizhu Palace (蕋珠宮 Ruizhu Gong)
32654.7 "蕋珠:飾以花蕊珠玉之宮殿,謂仙境也。 Ruizhu: a palace embellished with flowerbuds and jewels, a precinct of immortals." There was a Daoist classic called the 蕋珠經 Rui Zhu Jing (Flowerbud Gem Classic, or Stamen Gem Classic) thought to have concerned immortality.
(Return)

 
Return to the Chongxiu Zhenchuan intro, to the annotated handbook list or to the Guqin ToC.