Cunjian Guqin Qupu Jilan Melody List  
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Zha's Report and Guide   /   Qin Handbooks   /   Guqin Melody Lists   /   My Repertoire 雜說   首頁
Guide to Existing Guqin Pieces in Tablature
Section 5: Index of Melodies, Commentary and Lyrics
存見古琴曲譜輯覽
第五﹕存見有譜古琴曲總表內各琴曲的索引

There are over 650 titles in the Melody Name column of the upper chart; the lower chart has alternate names. As indicated in the right column, more than half (about 350) of these melodies have had lyrics attached (some always, others in only some versions).1 The number in the "pu list" (handbook list) column of the upper chart is a page number that gives some idea of when the melody first appears.2 For example, those with page numbers between 1 and 23 are melodies first found in handbooks up to about 1550; these are also the titles most likely to have links here to further information. In some cases there is a year number in brackets: this will link to the handbook in which the title first occurs; +2 means it is in two later handbooks. Some melodies have been added from handbooks Zha Fuxi was not able to examine.3 Length of pieces ranges between 1 and 50 sections, with * by the Chinese title linking to the list at bottom of the melodies having versions with 18 or more sections.4

 
曲名
Melody Name
拼音
Romanized
總表頁次
Pu list
解題頁次
Comment
歌辭頁次
Lyrics
一 畫
1 stroke
       
 一葉知秋  Yi Ye Zhi Qiu 19 183 ---
 一撒金  Yi Sa Jin 15 160 348
二 畫
2 strokes
       
 十八學士登瀛州  Shiba Xueshi Deng Yingzhou 15 157 341
 七月  Qi Yue                 (1910 [2]) 43 --- 572
 卜算子  Busuanzi   1677 [2] + 1802 (a qin song) 36 --- ---
 九疑吟吟  Jiuyi Yin       ( = Fan Canglang) 18 176 ---
 九聲誦  Jiusheng Song         (1730) 38 --- 540
 九還操  Jiu Huan Cao         (1677 + 2) 35 262 512
 九畹吟  Jiuwan Yin 24 205 ---
 九霄環佩  Jiu Xiao Huan Pei     (1884 + 1; qin name) 42 --- ---
 八公操  Bagong Cao 13 144 250
 八公還童  Bagong Hai Tong   (1664) + 1 34 256 497
 八極遊  Baji You 8 83 133
 八聲甘洲  Basheng Ganzhou (Japan) 35 --- 504
 人物  Ren Wu 25 209 ---
三 畫
3 strokes
       
 三才吟  San Cai Yin (Japan is different) 25 208 502
 三癖操  Sanpi Cao       (1618) 31 240 451
 大呂意  Dalü Yi 21 --- ---
 大躍進歌聲震山河  Da Yuejin Ge Sheng Zhen Shan He (躍進歌聲 Yuejin Ge Sheng) -- --- ---
 大明一統  Da Ming Yi Tong 16 164 362
 大胡笳  Da Hujia * 8 77 119
 大風唱  Dafeng Chang       (1730) 39 265 551
 大哉引  Da Zai Yin (Japan) 34 --- 502
 大雅  Da Ya 8 80 131
 大學章句  Da Xue Zhangju 25 213 389
 大學序  Da Xue Xu (see under Kongsheng Jing) 32 245 477
 子夜吳歌  Ziye Wu Ge (Japan) 34 --- 503
 子猷訪戴  Ziyou Fang Dai 20 185 ---
 山中思友人  Shanzhong Si Youren 3 33 42
 山居吟  Shan Ju Yin 6 58 86
 山居引  Shan Ju Yin (引, not 吟; 1663; XI/123) --- --- has
 小胡笳  Xiao Hujia 3 35 42
 小洞天  Xiao Dongtian   (1845; seems unrelated to other Dongtian melodies) 41 --- ---
 小普庵咒  Xiao Pu'an Zhou 43 --- ---
 小操  Xiao Cao (Japan [2]) 35 --- 511
 小重山  Xiao Chongshan       (1677) 37 --- 520
 千秋歲  Qianqiu Sui       (1677) 37 --- 530
 千秋歲引  Qianqiu Sui Yin       (1677) 37 --- 530
 久別離  Jiu Bieli (Japan) 35 --- 504
四 畫
4 strokes
       
 文王曲  Wen Wang Qu 13 133 240
 文王操  Wen Wang Cao 13 132 239
 文字譜幽蘭  Wenzipu You Lan ( = Jieshidao You Lan) 1 4 ---
 文君操  Wenjun Cao; lyrics: 鳳求凰 Feng Qiu Huang (below) 15 161 353
 王明君吟  Wang Mingjun Yin (only 1618) 31 242 461
 太古吟  Tai Gu Yin -- --- ---
 天文  Tian Wen 25 207 ---
 天台引  Tiantai Yin 11 114 190
 天放歌  Tian Fang Ge (in 1625) --- has has
 天香  Tian Xiang (only 1715; XIV/52) 38 --- 540
 天風環珮  Tianfeng Huanpei 4 45 ---
 天籟  Tian Lai (“Heavenly Music"; only in 1907) 43 GN=center>--- ---
 五瓣梅  Wu Ban Mei (only in 1844; XXIII/240) 41 --- 564
 五徽調弄  Wuhui Tiaonong (see Caoman Yin) 27 --- ---
 太古意  Taigu Yi (not in Guide but see ~1571) --- --- ---
 太古音  Taigu Yin (not in Guide but see 1971) --- --- ---
 太平引  Taiping Yin (Japan) 35 --- 505
 太平奏  Taiping Zou (1664) 33 --- 488
 太和引  Taihe Yin 40 --- ---
 太極遊  Taiji You 40 --- 556
 太簇意  Taicou Yi 21 --- ---
 弔屈原  Diao Qu Yuan 18 --- ---
 孔子弔季札  Kongzi Diao Ji Zha (only in 1828) 40 --- 556
 孔聖經  Kongsheng Jing 27 --- 421
 中和吟  Zhonghe Yin 32 --- 482
 中秋月  Zhongqiu Yue 30 --- ---
 中興樂  Zhongxing Le 37 --- 531
 水仙  Shui Xian (see Shui Xian Qu) 39 --- ---
 水仙曲  Shui Xian Qu 25 211 ---
 水仙操  Shui Xian Cao (see Shui Xian Qu) 40 269 ---
 水東遊  Shui Dong You (only in 中洲草堂遺集) --- --- ---
 水調歌頭  Shuidiao Ge Tou (from 1618) 32 244 470
 水龍吟  Shui Long Yin 26 218 419
 手挽長河行  Shouwan Changhe Xing (only 1618) 31 241 455
 月上梧桐  Yue Shang Wutong (in 1959, not indexed) --- has ---
 月當廳  Yue Dang Ting (Japan) 35 --- 508
 化蝶  Hua Die (only in 1876) 42 --- ---
 木蘭詞  Mulan Ci (>1650) --- no has
五 畫
5 strokes
       
 本音  Ben Yin (? 1864 has five) --- --- ---
 立廉縵  Li Lian Man 41 --- ---
 玄默  Xuan Mo 3 29 34
 玉女意  Yunü Yi 23 --- ---
 玉玲瓏  Yu Linglong 41 --- ---
 玉樓春  Yulou Chun 36 --- 526
 玉樓春曉  Yulou Chunxiao 44 --- ---
 玉樹臨風  Yushu Linfeng 20 189 ---
 玉斗  Yu Dou 24 206 ---
 玉堂春  Yutang Chun 37 --- 530
 正氣歌  Zheng Qi Ge 14 152 282
 正器吟  Zheng Qi Yin 24 206 ---
 古交行  Gu Jiao Xing 16 166 ---
 古神化引  Gu Shenhua Yin; 4 versions; see under Shenhua Yin 30 233 ---
 古秋風  Gu Qiu Feng 14 --- 283
 古風操  Gufeng Cao 2 20 ---
 古怨  Gu Yuan (~1200, 1833 & 1898) 1 5 4
 打番兒  Da Fan Er (Pan Er? Bo Er?) 40 --- ---
 石交吟  Shi Jiao Yin (Guide misses it, but it is in Japan) --- --- ---
 石上流泉  Shishang Liu Quan 17 173 ---
 石牀枕易  Shi Chuang Zhen Yi 25 207 ---
 北塞上鴻  Bei Saishang Hong (only in 1755; rel. 塞上鴻) 39 268 ---
 四大景  Si Da Jing (only 1825, 1844 [songs] & 1910 [unrelated]) 41 (x) --- 555
 四牡章  Si Mu Zhang 39 --- 554
 四思歌  Si Si Ge 28 --- 430
 四美具  Si Mei Ju 41 --- ---
 四朝元  Si Chao Yuan (風雲會四朝元) 31 239 446
 四愁詩  Si Chou Shi (only 1618) 31 243 466
 代徽招  Dai Hui Zhao 43 279 ---
 代淮南王二首  Dai Huainan Wang Er Shou (>1650) --- no has
 仙山月  Xian Shan Yue 10 109 ---
 仙佩迎風  Xianpei Ying Feng 23 197 ---
 白雪  Bai Xue 5 48 66
 白頭吟  Baitou Yin (only 1618) 31 242 460
六 畫
6 strokes
       
 江月白  Jiang Yue Bai 19 182 373
 安排曲  Anpai Qu (Japan) 35 --- 512
 安樂窩  An Le Wo (see also Shao Yong) 38 --- 536
 夷則意  Yize Yi 21 --- ---
 夷曠吟  Yikuang Yin (i.e. Huaigu Yin; details under 1525 version) 17 173 ---
 圯橋進履  Yi Qiao Jin Lü 15 157 345
 地理  Di Li 25 208 ---
 西銘  Xi Ming (only 1618) 31 243 465
 西山操  Xishan Cao 39 265 550
 扣角歌  Kou Jiao Ge 18 178 ---
 列子御風  Liezi Yu Feng 5 56 80
 列女引  Lienü Yin 20 186 ---
 百字令  Bai Zi Ling (only 1715; XIV/49) 38 --- 539
 有回行  You Hui Xing (only 1618) 31 239 447
 那羅法曲  Naluo Fa Qu 43 278 ---
 羽化登仙 *  Yuhua Deng Xian (18 from 1634) 33 252 ---
 羽仙歌  Yuxian Ge 36 --- 522
 羽角雙清  Yu Jue Shuang Qing (only 1845; XXII/80) 41 --- ---
 羽意  Yu Yi 2 8 10
 羽調  Yu Diao 1 --- 6
 羽音初調  Yuyin Chudiao 42 275 ---
 早朝吟  Zaozhao Yin 33 --- 495
 竹枝詞  Zhuzhi Ci (Japan) 35 --- 510
 伐檀章  Fa Tan Zhang (4 from 1744 to 1910 ["a copy"]) 39 267 553
 仲呂意  Zhonglü Yi 22 --- ---
 色空訣  Se Kong Jue (in 1625) --- has has
七 畫
7 strokes
       
 汶陽;  Wen Yang 10 --- ---
 沁園春  Qin Yuan Chun (Shen Yuan Chun) 36 --- 517
 沉璧吟  Chen Bi Yin 24 205 ---
 沖和吟  Chonghe Yin 18 179 ---
 沖虛吟  Chong Xu Yin 26 --- ---
 宋玉悲秋  Song Yu Bei Qiu 22 196 ---
 忘憂  Wang You 23 199 ---
 忘機  Wang Ji 4 42 64
 冷玉詞  Leng Yu Ci (Cold Jade Lyrics, only in 1660) 33 --- ---
 良宵引  Liang Xiao Yin 30 236 443
 赤壁賦  Chibi Fu (mistake; see Tracing) 28 --- ---
 孝順歌  Xiao Shun Ge (only 1618) 31 242 459
 花宮梵韻  Hua Gong Fan Yun (only ~1802) 40 --- ---
 花鼓  Hua Gu 41 272 565
 把酒問月  Ba Jiu Wen Yue (only in 1618) 31 239 has
 杜將軍歌  Du Jiangjun Ge 31 238 445
 李陵思漢  Li Ling Si Han 16 167 363
 杏花天  Xing Hua Tian 37 --- 532
 杏壇  Xing Tan 19 181 371
 夾鍾意  Jiazhong Yi; "only here" but see details" 22 --- ---
 君子吟  Junzi Yin 23 199 ---
 別鵠操  Bie Gu Cao 13 141 248
 岐山操  Qishan Cao (see also 1525) 12 128 238
 谷口吟  Gukou Yin (Gukou Intonation; see under 1525 谷口引) 19 180 ---
 牡丹賦  Mudan Fu 26 214 396
 角意  Jue Yi 1 7 8
 角調  Jue Diao 1 --- 5
 角音初調  Jue Yin Chudiao 42 274 ---
 角徵羽意  Juezhiyu Yi 20 --- ---
 伯牙弔子期  Boya Diao Ziqi 14 149 256
 兵車行  Bing Che Xing (only 1618) 31 243 464
 妙品清商意  Miaopin Qingshang Yi 18 --- ---
 妙品黃鐘意  Miaopin Huangzhong Yi 27 --- ---
八 畫
8 strokes
       
 泣顏回  Qi Yan Hui (only in 1937; unrelated to Yi Yan Hui, etc.) 44 281 ---
 法曲獻仙音  Fa Qu Xian Xian Yin 36 --- 525
 泛音入弄  Fanyin Runong (see Caoman Yin) 27 --- ---
 泛滄浪  Fan Canglang 8 85 134
 宗雅操  Zong Ya Cao 33 --- 484
 定慧引  Ding Hui Yin 21 190 ---
 空山磬  Kongshan Qing (4 from 1664) 33 256 ---
 妾薄命  Qie Bo Ming (only 1618) 31 240 453
 卷耳  Juan Er 40 --- 559
 炎涼操  Yanliang Cao (only in 1670, copied 1876) 34 --- ---
 武林春  Wulin Chun (see Wuling Chun) 37 --- 533
 長門怨  Changmen Yuan 44 280 ---
 長相思  Chang Xiang Si (Japan) 35 --- 510
 長清  Chang Qing 5 47 ---
 長側  Chang Ce 19 --- ---
 亞聖操  Ya Sheng Cao 13 140 243
 東風齊著力  Dongfeng Qizhuo Li (Zhaizhuo?) (Japan) 34 --- 502
 東飛伯勞歌  Dong Fei Bo Lao Ge (only 1618) 31 242 461
 東皋舒嘯  Donggao Shu Xiao (only in 1845) 41 --- ---
 雨中秋  Yu Zhongqiu 43 278 ---
 兩同心  Liang Tongxin 36 --- 526
 招隱  Zhao Yin 3 30 35
 拘幽操  Juyou Cao 13 130 238
 林鐘意  Linzhong Yi 22 --- ---
 松下觀濤   Songxia Guan Tao (7: 1670 ["old"], 1677, 1705, 1766, ≥1802, 1876, 1899) 34 258 ---
 松風引  Song Feng Yin (undivided; only 1677) 37 263 528
 板橋道情  Banqiao Dao Qing 41 --- 562
 來鳳引  Lai Feng Yin (only 1670 and 1876) 34 259 ---
 奇品商意  Qipin Shang Yi 17 --- ---
 屈子天文  Quzi Tian Wen (1744/1884) 39 --- ---
 屈原  Qu Yuan 28 --- ---
 屈原問渡  Qu Yuan Wen Du 12 123 216
 孤竹君  Guzhu Jun 23 198 ---
 孤兒行  Gu'er Xing 42 273 568
 孤芳吟  Gu Fang Yin 17 172 ---
 孤猿嘯月  Gu Yuan Xiao Yue  (1625; not in Zha) 40 271 >1650
 孤館遇神  Gu Guan Yu Shen 22 196 ---
 陋室銘  Loushi Ming 15 162 355
 陌上桑  Moshang Sang (1597, 1618 and YFSJ) 28 222 428
 昌和樂章  Changhe Yuehang 43 --- 576
 明君  Ming Jun 23 --- ---
 明德引  Ming De Yin (see Kongsheng Jing) 27 --- 420
 易春操、暮春操  Yi Chun Cao (only 1739 and 1876 [Muchun Cao]) 39 266 ---
 昇平春色  Shengping Chunse 43 280 574
 采真  Cai Zhen (only in 1820; compare Cai Zhen You) 40 -?- ---
 采繁  Cai Fan 40 --- 560
 采蘋  Cai Ping 40 --- 560
 知止吟  Zhi Zhi Yin (only in 1739 and 1876) 39 267 ---
 知幾吟  Zhi Ji Yin 24 206 ---
 牧歌 *  Mu Ge 18 177 ---
 物感吟  Wu Gan Yin 24 200 ---
 物類  Wu Lei 25 209 ---
 和絃  He Xian 41 --- ---
 和氣吟  He Qi Yin 28 223 ---
 和陽春  He Yangchun (see under Yang Chun) 34 260 ---
 和鳴吟  He Ming Yin (>1650) --- --- ---
 佩蘭  Pei Lan 17 170 367
 岳陽三醉  Yueyang San Zui (IX/365) 33 254 ---
 禹會塗山  Yu Hui Tushan 6 60 89
 禹鑿龍門  Yu Zuo Longmen 33 255 ---
 金谷春  Jin Gu Chun (in 1625), not indexed; see under Gu Yuan) --- has has
 金風落葉  Jinfeng Luo Ye (= Wu Ye Wu Qiu Feng) 41 272 ---
 金陵弔古  Jinling Diao Gu 25 212 386
 金菊  Jin Ju (only 1715; XIV/48) 38 --- 538
 姑洗意  Guxian Yi 12 122 215
九 畫
9 strokes
       
 洞天春曉 *  Dongtian Chun Xiao (28 pu from 1602) 28 223 ---
 洞仙歌  Dong Xian Ge 37 --- 531
 洞庭秋思  Dongting Qiu Si 20 186 ---
 客窗夜話  Kechuang Yehua 14 153 286
 客窗新語  Kechuang Xin Yu (not new) 29 230 439
 神人暢  Shenren Chang 22 194 ---
 神化引  Shenhua Yin 9 95 146
 神化曲  Shenhua Qu (only 1705) 38 --- ---
 神品古商意  Shenpin Gu Shang Yi 4 --- ---
 神品羽意  Shenpin Yu Yi 7 --- ---
 神品角意  Shenpin Jue Yi 5 55 ---
 神品姑洗意  Shenpin Guxian Yi 10 --- ---
 神品宮意  Shenpin Gong Yi 3 36 ---
 神品商角意  Shenpin Shangjue Yi 9 95 ---
 神品商意  Shenpin Shang Yi 4 --- ---
 神品淒涼意  Shenpin Qiliang Yi 9 89 ---
 神品黃鐘意  Shenpin Huangzhong Yi 26 --- ---
 神品無射意  Shenpin Wuyi Yi 7 72 ---
 神品復古意  Shenpin Fugu Yi (further) 26 219 ---
 神品楚商意  Shenpin Chushang Yi 9 --- ---
 神品慢角意  Shenpin Manjue Yi 28 --- ---
 神品慢宮意  Shenpin Man'gong Yi 26 --- ---
 神品碧玉意  Shenpin Biyu Yi 8 --- ---
 神品徵意  Shenpin Zhi Yi 6 --- ---
 神品蕤賓意  Shenpin Ruibin Yi 8 --- ---
 神遊八機  Shen You Baji (see 1425) 28 225 ---
 神遊六合  Shen You Liuhe 4 46 ---
 前出師表  Qian Chu Shi Biao (後出師表) 26 213 390
 前赤壁賦  Qian Chibi Fu 14 152 283
 春山聽杜鵑  Chunshan Ting Dujuan (6 from 1677) 36 262 ---
 春江曲  Chunjiang Qu (includes an unrelated Chun Jiang) 14 150 267
 春江送別  Chunjiang Songbie (lists 1618, 1738; see 1573) 31 241 457
 春江晚眺  Chunjiang Wan Tiao 19 183 ---
 春雨  Chun Yu 10 --- ---
 春思  Chun Si 21 190 ---
 春景  Chun Jing (title only in 1825 [XX/319] but ToC calls it Si Da Jing) 40 --- 555
 春曉吟  Chunxiao Yin 20 189 ---
 草堂吟  Caotang Yin (Japan) 35 --- 509
 枯木吟  Kumu Yin 43 --- ---
 相思曲  Xiang Si Qu (1573; related version in Japan) 26 215 408
 相逢行  Xiang Feng Xing (only 1618) 31 243 462
 柳梢青  Liu Shao Qing 36 --- 524
 南山有臺  Nanshan You Tai 40 --- 558
 南呂意  Nanlü Yi (also 1571) 22 --- ---
 南有嘉魚  Nan You Jia Yu 40 --- 558
 南風歌  Nan Feng Ge 12 125 235
 南風暢  Nan Feng Chang 18 176 ---
 南浦月  Nanpu Yue (Japan) 35 --- 506
 南塞上鴻  Nan Saishang Hong (only in 1755; rel. 塞上鴻) 39 268 ---
 南薰歌  Nan Xun Ge 11 113 189
 南湖秋雁  Nan Hu Qiu Yan 42 --- ---
 韋編  Wei Bian (Leather Bindings; 1739; compare 韋編三絕 Weibian Sanjue) 39 --- ---
 飛珮吟  Fei Pei Yin 27 --- ---
 飛電吟  Fei Dian Yin 19 --- ---
 飛鳴吟  Fei Ming Yin 10 101 156
 飛瓊吟  Fei Qiong Yin (Japan version is different) 24 203 506
 郢中歌  Yingzhong Ge 41 --- ---
 昭君出塞  Zhaojun Chu Sai (see Longshuo Cao) 16 167 365
 昭昭吟  Zhaozhao Yin 23 199 ---
 昭和樂章  Zhaohe Yuezhang (only in 1922) 43 --- 575
 思親操  Si Qin Cao 12 126 236
 思親引  Si Qin Yin (Japan) 35 --- 512
 思舜  Si Shun 11 115 194
 思賢  Si Xian 15 155 310
 思歸引  Si Gui Yin 14 146 253
 思歸吟  Si Gui Yin 23 199 ---
 幽澗泉  You Jian Quan (only Japan and 1739) 34 260 504
 幽蘭  You Lan (see also JSD You Lan) 19 181 --
 幽懷吟  You Huai Yin 25 206 ---
 秋山木落  Qiushan Mu Luo (only ≥1802) 40 --- ---
 秋水  Qiu Shui; Zha: 神化吟 Shenhua Yin but better is the 1647 Qiu Shui 32 245 ---
 秋月昭茅亭  Qiuyue Zhao Maoting 3 33 41
 秋江夜泊  Qiujiang Ye Bo 30 236 ---
 秋江送別  Qiujiang Songbie 26 217 416
 秋江晚釣  Qiujiang Wandiao 15 156 333
 秋夜吟  Qiuye Yin 23 --- ---
 秋夜長  Qiu Ye Chang (Qiu Gui Yuan) 43 --- ---
 秋思  Qiu Si (1620, 1670 & 1739) 32 245 ---
 秋風  Qiu Feng 18 178 ---
 秋風辭  Qiu Feng Ci (Japan) 34 260 503
 秋風詞  Qiu Feng Ci (1840 and Meian; compare previous) 43 --- ---
 秋風曲  Qiu Feng Qu (1709); = previous; Changchang Ci #1 --- --- ---
 秋怨  Qiu Yuan 38 --- ---
 秋塞吟  Qiu Sai Yin 24 201 ---
 秋閨怨  Qiu Gui Yuan (IX/455 and 1799: unrelated) 33 --- 487
 秋宵步月  Qiu Xiao Bu Yue 23 197 ---
 秋鴻  Qiu Hong * 10 102 158
 秋聲賦  Qiu Sheng Fu 29 226 434
 秋蕊香  Qiu Rui Xiang 37 --- 531
 風入松歌  Feng Ru Song Ge 14 148 253
 風波吟  Feng Bo Yin 23 200 ---
 風雲際會  Feng Yun Ji Hui (1864, 1884 & 1887: Chance Meeting of Wind and Clouds) 41 273 ---
 風雷引  Fenglei Yin 16 164 ---
 修竹留風  Xiu Zhu Liu Feng 34 256 ---
 修禊吟  Xiuxi Yin 18 --- ---
 皇華  Huang Hua 40 --- 557
 泉鳴意  Quanming Yi 23 --- ---
 後出師表  Hou Chu Shi Biao (前出師表) 26 214 392
 後赤壁賦  Hou Chibi Fu 14 153 285
十 畫
10 strokes
       
 流水  Liu Shui 2 25 17
 流觴  Liu Shang 19 180 ---
 浪淘沙  Lang Tao Sha (Japan) 32 --- 471
 酒狂  Jiu Kuang 3 31 36
 消憂吟  Xiao You Yin 27 --- ---
 浩浩歌  Haohao Ge 25 212 385
 浮海吟  Fu Hai Yin 24 204 ---
 宮意  Gong Yi 1 5 6
 宮調  Gong Diao 1 --- 5
 宮音初調  Gongyin Chudiao 42 274 ---
 高山  Gao Shan 2 21 14
 高山流水  Gaoshan Liushui 36 --- 527
 高明吟  Gaoming Yin 25 207 ---
 凌雲吟  Ling Yun Yin 21 --- ---
 凌虛吟  Lingxu Yin 5 55 79
 冥判  Ming Pan 41 --- 561
 茶歌  Cha Ge (only 1618) 31 240 454
 華胥引  Huaxu Yin 2 19 13
 華清引  Hua Qing Yin (Japan) 35 --- 508
 莊周夢蝶  Zhuangzhou Meng Die 10 97 147
 挾仙遊  Xie Xian You (see 1425) 33 255 ---
 校正古怨  Jiaozheng Gu Yuan 43 --- ---
 栩栩曲  Xuxu Qu 34 --- 499
 桐葉驚秋  Tong Ye Jing Qiu 42 --- ---
 桃李園  Tao Li Yuan (3: 1749, 1755 and 1760) 39 --- ---
 桃李園序  Tao Li Yuan Xu (2: 1802 and 1876) 39 --- 554
 桃源吟  Taoyuan Yin 28 221 ---
 桃源春曉  Taoyuan Chun Xiao (also see 桃園春曉 in footnote) 23 198 ---
 剋商操  Ke Shang Cao 13 133 239
 夏峰歌  Xia Feng Ge 37 --- 535
 陳情表  Chen Qing Biao 26 214 394
 逍遙吟  Xiaoyao Yin 22 --- ---
 逍遙遊  Xiaoyao You 22 194 ---
 耕莘吟  Geng Shen Yin: prelude to Geng Ge 24 202 ---
 耕莘釣渭   Geng Shen Diao Wei (from 1875) 42 273 ---
 耕歌 *  Geng Ge 24 202 ---
 芻牧吟  Chumu Yin (prelude for Mu Ge) 18 177 ---
 偶成  Ou Cheng (Japan) 35 --- 507
 烏夜啼  Wu Ye Ti 7 70 110
 師賢  Shi Xian 11 116 198
 卿雲歌  Qing Yun Ge 20 186 372
 純一吟  Chunyi Yin 23 200 ---
 索雨歌  Suo Yu Ge (>1650) --- --- has
十一 畫
11 strokes
       
 清平樂  Qing Ping Yue (several) 34 --- 501
 清江引  Qingjiang Yin 1585; also see 1511 26 --- 418
 清羽意  Qingyu Yi 23 --- ---
 清角遺音  Qingjue Yiyin 41 --- ---
 清夜吟  Qingye Yin (under Jiangyue Bai) 19 --- ---
 清夜聞鐘  Qing Ye Wen Zhong 18 178 ---
 清商調  Qingshang Diao 30 236 442
 清商意  Qingshang Yi 28 --- ---
 清虛吟  Qingxu Yin 18 176 ---
 清靜經  Qing Jing Jing 27 --- 427
 淒涼意  Qiliang Yi 12 122 216
 寄情操  Ji Qing Cao 17 --- ---
 寄隱者  Ji Yinzhe (Japan) 40 --- 553
 悼舊吟  Dao Jiu Yin 32 245 ---
 悵悵辭  Changchang Ci (Qiu Feng Qu + Xiang Si Qu; 1709) --- --- ---
 商意  Shang Yi 1 6 7
 商調  Shang Diao 1 --- 5
 商音初調  Shangyin Chudiao 42 274 ---
 商角意  Shangjue Yi 12 121 215
 康衢謠  Kangqu Yao 18 179 ---
 鹿鳴  Lu Ming 30 237 444
 雪窗夜話  Xue Chuang Ye Hua 15 160 348
 雪夜吟  Xue Ye Yin 43 279 ---
 萬年歡  Wannian Huan 36 --- 517
 萬國來朝  Wan Guo Lai Chao (5 from 1702 but see 1876) 38 264 ---
 萬壑松濤  Wanhuo Songtao (1670, 1739 & 1876) 34 259 ---
 萬象吟  Wan Xiang Yin 25 209 ---
 接輿歌  Jie Yu Ge (only 1618) 32 244 469
 掇蜂吟  Duo Feng Yin 20 --- ---
 採真遊  Cai Zhen You (compare Cai Zhen) 20 186 ---
 梧桐夜雨  Wutong Yeyu (from 1702) 38 264 ---
 梧葉舞秋風  Wu Ye Wu Qiu Feng 34 257 ---
 梅花  Mei Hua     (Japan) 35 --- 507
 梅花十五弄  Meihua Shiwunong 31 239 448
 梅花三弄  Meihua Sannong 4 37 50
 梅梢月  Meishao Yue 19 184 ---
 盛德頌  Sheng De Song (compare 聖德頌) 15 --- 339
 陽春  Yang Chun 3 27 19
 陽關  Yang Guan 41 --- 560
 陽關三疊  Yangguan Sandie (today's version is from 1530) 12 124 222
 陽關曲  Yangguan Qu 14 149 258
 處泰吟  Chu Tai Yin 21 --- ---
 野鶴唳雲  Yehe Li Yun 42 --- ---
 遇仙吟  Yu Xian Yin 25 211 384
 跌落  Die Luo 41 --- 563
 國香  Guo Xiang (only 1715; XIV/51) 38 --- 540
 將進酒  Jiang Jin Jiu (only 1618) 31 240 452
 將歸操  Jiang Gui Cao 13 136 242
 崆峒引  Kongtong Yin 22 --- ---
 崆峒問道  Kongtong Wen Dao 22 193 ---
 彩雲歸  Cai Yun Gui 36 --- 519
 梨雲春思  Li Yun Chun Si 33 255 491
 魚麗  Yu Li 40 --- 557
 偷聲木蘭花  Tou Sheng Mulan Hua (1687) 37 --- 532
    欸乃 *  Ao Ai (Ai Nai; see also Yu Ge) 21 190 376
 欸乃吟  Ao Ai Yin (or Ai Nai Yin) 1556 -- --
 猗蘭  Yi Lan 5 52 75
 御街行  Yu Jie Xing 37 --- 532
 參同歌  Can Tong Ge 38 --- ---
十二 畫
12 strokes
       
 減字木蘭花  Jianzi Mulan Hua (1682 [3], 1687 [2] & 1802) 36 --- 520
 湘江吟  Xiangjiang Yin 23 200 ---
 湘妃怨  Xiang Fei Yuan (today's 湘江怨 Xiang Jiang Yuan) 12 127 237
 湘靈鼓瑟  Xiangling Gu Se 39 265 545
 渭濱吟  Weibin Yin 16 170 ---
 淵和樂章  Yuanhe Yuezhang (only in 1922) 43 --- 576
 慨古  Kai Gu (also 慨古吟 Kaigu Yin) 4 42 63
 望雲思親  Wang Yun Si Qin 42 275 ---
 扊扅歌  Yanyi Ge (Yanyi also 剡移) 19 181 369
 雲中笙鶴  Yunzhong Sheng He (1664 & ≥1802) 34 257 ---
 雲竹榻  Yun Zhu Ta (not new: same as Gu Jiao Xing) 42 275 ---
 雲水吟  Yun Shui Yin 42 --- ---
 雲鶴遊天  Yun He You Tian 41 --- ---
 雲門  Yun Men 40 271 ---
 琴中琴  Qinzhong Qin 40 --- ---
 琴書樂道  Qin Shu Le Dao 38 265 ---
 琴詩  Qin Shi 27 --- 419
 壺中天  Hu Zhong Tian (only 1715; XIV/49) 38 --- 539
 達觀吟  Daguan Yin 19 --- ---
 越溪春  Yue Xi Chun 36 --- 526
 越裳吟  Yueshang Yin 22 --- ---
 越裳歌  Yueshang Ge 39 --- ---
 越裳操  Yueshang Cao (1525 is different) 13 134 241
 博厚吟博厚吟  Bo Hou Yin 25 208 ---
 葛覃  Ge Tan 40 --- 559
 黃帝陰符經  Huangdi Yinfu Jing 41 --- 567
 黃雲秋塞  Huangyun Qiu Sai 7 72 112
 黃鐘意  Huangzhong Yi 12 122 215
 黃鐘調  Huangzhong Diao 13 --- 251
 黃鶯吟  Huang Ying Yin ( = Kaizhi Huangying Yin) 1 --- 4
 朝會吟  Chao Hui Yin 26 --- ---
 殘形操  Can Xing Cao 13 140 248
 畫堂春  Hua Tang Chun 37 --- 530
 尋芳引  Xun Fang Yin 42 --- ---
 尋芳吟  Xun Fang Yin 27 --- ---
 開指(黃鐘調)  Kai Zhi (the Guide misses this) --- --- ---
 開指魯商意  Kaizhi Lushang Yi 27 --- (yes)
 閒情引  Xian Qing Yin 41 273 ---
 閑居吟  Xian Ju Yin  (>1650) -- -- --
 間絃意  Jianxian Yi 23 --- ---
 賀聖朝第一體  He Shengchao Diyi Ti (XII/410; lyrics) 37 --- 533
 虛明吟  Xu Ming Yin (only in 1739) 39 266 ---
 過義士橋  Guo Yishi Qiao (only 1618) 31 241 455
 凱歌  Kai Ge (QQJC XIX/405) 42 --- ---
 飲中八仙歌  Yinzhong Ba Xian Ge (Du Fu lyrics; only 1618) 31 241 456
 鈞天逸響  Jun Tian Yi Xiang 34 257 ---
 舒懷吟  Shu Huai Yin 37 263 528
 悲秋  Bei Qiu (see Song Yu Bei Qiu) 33 252 ---
 無射意  Wuyi Yi 21 --- ---
 無媒意  Wumei Yi 22 --- ---
 短清  Duan Qing 5 48 ---
 短側  Duan Ce 19 182 ---
 傍妝臺  Bang Zhuang Tai 41 --- ---
 復古意  Fugu Yi (further) 22 --- ---
 復古調  Fugu Diao (further) 17 175 ---
 復聖操  Fu Sheng Cao (related to Ya Sheng Cao) 29 226 431
 結客少年塲  Jie Ke Shaonian Chang (結客少年場; only 1618) 31 240 452
十三 畫
13 strokes
       
 意難忘  Yi Nan Wang 36 --- 520
 滄浪吟  Canglang Yin 26 219 ---
 滄浪歌  Canglang Ge (Japan) 39 --- 552
 滄海龍吟  Canghai Long Yin 30 234 ---
 塞上曲  Saishang Qu (only 1618 [1 string] and 1730 [unrel.]) 32 265 547
 塞上鴻  Saishang Hong (unrel. to previous) 29 232 ---
 資益吟  Ziyi Yin 23 199 ---
 瑞龍吟  Ruilong Yin 25 --- ---
 瑞鶴仙  Rui He Xian (Japan) 35 --- 505
 遠遊  Yuan You 21 192 ---
 蓮社引  Lian She Yin 43 --- 571
 蒼梧引  Cangwu Yin 28 221 ---
 蒼梧怨  Cangwu Yuan 19 184 ---
 聖德頌  Sheng De Song (compare 盛德頌) 26 217 414
 搔首問天  Sao Shou Wen Tian (under Shui Xian Qu; not 掃首問天) 37 262 ---
 搗衣曲  Dao Yi (not related to next; details) 15 162 356
 搗衣曲  Dao Yi Qu (grouped with but not related to previous) 15 162 356
 楚歌  Chu Ge 10 99 149
 感懷吟  Ganhuai Yin 23 200 ---
 虞舜思親  Yu Shun Si Qin 22 196 384
 盟鷗  Meng Ou 10 --- ---
 蜀道難  Shu Dao Nan 31 244 468
 雉朝飛  Zhi Zhao Fei 7 66 104
 猿啼秋峽  Yuan Ti Qiu Xia 42 276 ---
 會同引  Huitong Yin 20 186 ---
 會賓吟  Huibin Yin 28 --- ---
 詩吟  Shi Yin; (4+4) x 7 lyrics by Du Fu --- --- (has)
十四 畫
14 strokes
       
 漢宮春第一體  Han Gong Chun Diyi Ti (only in 1677; XII/378) 36 --- 527
 漢宮春  Han Gong Chun (all but one [1715] go with next) 38 --- ---
 漢宮春曉  Han Gong Chun Xiao (from 1663 春雲 Chun Yun; later also 春怨, 漢宮春怨 and previous) 37+39 268 538
 漢宮秋  Han Gong Qiu; from 1525 21 192 ---
 漢宮秋月  Han Gong Qiu Yue; from 1589 29 227 436
 漢節操  Han Jie Cao 22 194 380
 滿江紅  Man Jiang Hong (only in 1677 (3); all in one) 36 --- 518
 漁父辭  Yu Fu Ci (only 1618) 31 244 467
 漁父家風  Yufu Jia Feng 37 --- 529
 漁家傲  Yujia Ao (1682, 1687 and 1802) 36 --- 522
 漁歌 *  Yu Ge (includes Ao Ai as well as Yu Ge) 11 117 200
 漁歌調  Yu Ge Diao 11 117 200
 漁樵問答  Yu Qiao Wenda 24 203 398
 慢角意  Manjue Yi 26 --- 416
 慢商品  Manshang Pin 22 --- ---
 慢商意  Manshang Yi 22 --- ---
 敲爻歌  Qiao Yao Ge 38 --- ---
 廣陵散 *  Guangling San (and Guangling Zhen Qu) 2 11 ---
 廣寒秋  Guanghan Qiu 4 45 ---
 廣寒遊  Guanghan You 3 36 48
 養生操  Yang Sheng Cao (only in 1634 but see Yang Sheng Zhu) 33 --- ---
 養生主  Yang Sheng Zhu (1705, 1722 & 1876) 38 --- ---
 精忠詞  Jing Zhong Ci (only in 1739 lyr. attrib Yue Fei [怒髮冲冠....]; XVIII/203) 39 267 553
 瑤天笙鶴  Yao Tian Sheng He 21 190 ---
 瑤島問長生  Yaodao Wen Changsheng 33 --- 493
 碧玉意  Biyu Yi 22 --- ---
 碧玉吟  Biyu Yin; only in 1620; not in the Guide! --- --- ---
 碧天秋  Bitian Qiu (unrelated to Bitian Qiu Si) -- has has
 碧天秋思  Bitian Qiu Si 33 251 ---
 碧澗流泉  Bijian Liu Quan (see under Shishang Liu Quan) 40 --- ---
 嘉遯吟  Jia Dun Yin 23 199 ---
 蓼莪  Lu E (only 1618) 31 243 462
 蔡氏五弄  Caishi Wunong 13 142 249
 熙春操  Xi Chun Cao (Japan) 35 --- 511
 熙和樂章  Xihe Yuezhang (only in 1922) 43 --- 575
 閨怨操  Gui Yuan Cao 29 232 442
 盡善吟  Jin Shan Yin 18 --- ---
 鳴鳳吟  Ming Feng Yin 23 --- ---
 鳴鳳朝陽  Ming Feng Zhaoyang; Guide misses it but see Japan; compare 鳴鳳朝陽 Feng Ming Zhaoyang --- --- ---
 蒙棘引  Meng Ji Yin 19 --- ---
 對月吟  Dui Yue Yin 26 216 411
 銀紐絲  Yin Niu Si 39 --- ---
 箕山操  Jishan Cao (Japan) 35 --- 511
 箕山秋月  Jishan Qiuyue (also Xishan Qiu Yue; see details) 29 230 441
 舞雩春詠  Wu Yu Chun Yong 38 265 543
 遯世操  Dun Shi Cao 2 9 11
 鳳求凰  Feng Qiu Huang (see also Wenjun Cao) 22 196 yes
 鳳凰吟  Fenghuang Yin (1625: by Chen Tuan) -- has has
 鳳凰鳴歧  Fenghuang Ming Qi (1663; XI/131) --- --- ---
 鳳凰臺上憶吹簫  Fenghuang Taishang Yi Chui Xiao (Japan) 35 --- 505
 鳳翔千仞  Feng Xiang Qian Ren 23 198 ---
 鳳翔霄漢  Feng Xiang Xiao Han 28 225 431
 鳳鳴丹山  Feng Ming Dan Shan 43 --- ---
十五 畫
15 strokes
       
 寫本  Xie Ben (only in 1844; ?) 41 --- 562
 調絃仙翁指南  Tiaoxian Xianweng Zhinan (only 1828; XX/391) 40 --- ---
 調絃入弄  Tiaoxian Runong (see Caoman Yin) 27 --- 427
 調絃品  Tiao Xian Pin 18 --- ---
 摩訶般若
   婆羅密多心經
 Mohebanruopoluomiduo Xinjing
    (Mahaprajnaparamitra Heart Sutra; compare Se Kong Jue
41 --- 566
 髯仙歌  Ran Xian Ge 42 274 ---
 賣花聲  Mai Hua Sheng 36 --- 522
 醉翁亭  Zui Weng Ting (Zui Weng Yin, ....Cao same lyrics) 16 --- 362
 醉翁吟  Zui Weng Yin (words and music unrelated to previous) 27 --- 418
 醉漁唱晚(醉漁)  Zui Yu Chang Wan 20 186 ---
 蕤賓意  Ruibin Yi 11 117 200
 憂時吟  You Shi Yin 24 203 ---
 鴈落平沙  Yan Luo Pingsha 32 245 477
 鴈過衡陽  Yan Guo Hengyang 16 168 ---
 劈破玉  Pi Po Yu (only in 1844) 41 --- 564
 履霜操  Lü Shuang Cao 13 135 242
 賞荷  Shang He (1827 and 1884) 42 --- 569
 墨子悲歌 *  Mozi Bei Ge ( = Mozi Bei Si) 29 228 (in 1625)
 滕六吟  Teng Liu Yin 23 199 ---
 滕王閣  Teng Wang Ge 26 216 408
 膠漆吟  Jiaoqi Yin 19 --- ---
 魯風  Lu Feng 38 264 ---
 樂山隱  Leshan Yin (1677, 1677 and 1876) 35 262 516
 樂天操  Le Tian Cao 43 --- ---
 樂極吟  Le Ji Yin (compare Japan) 24 201 384
 樂志論  Yue Zhi Lun  (>1650) -- -- --
 德和樂章  Dehe Yuezhang (only in 1922) 43 --- 576
 徵意  Zhi Yi (see also 1425) 1 7 9
 徵調  Zhi Diao 1 --- 5
 徵音初調  Zhiyin Chudiao 42 275 ---
 徵音譜詩  Zhiyin Pu Shi (only 1884; XXVII/291) 42 276 569
十六 畫
16 strokes
       
 澤畔澤畔吟  Zepan Yin 9 89 137
 憶王孫  Yi Wangsun 35 (Japan) --- 509
 憶秦娥  Yi Qin E (1682 [XII/369] and ~1710) 36 --- 524
 憶餘杭  Yi Yu Hang 36 --- 523
 憶顏回  Yi Yan Hui 19 181 370
 憶關山  Yi Guanshan 21 --- ---
 親善吟  Qin Shan Yin 23 200 ---
 龍朔操  Longshuo Cao (also 龍翔操 Longxiang Cao) 7 73 113
 龍歸晚洞  Long Gui Wan Dong 20 188 ---
 龍馬吟  Long Ma Yin 25 207 ---
 謀父匡君  Moufu Kuang Jun 21 189 375
 靜夜談玄  Jing Ye Tan Xuan (in 1625) -- has has
 靜樂吟  Jing Yue Yin; only in 1620 32 --- ---
 靜極吟  Jing Ji Yin 20 --- ---
 靜觀吟  Jing Guan Yin 25 210 ---
 醒心集  Xing Xin Ji 26 215 396
 頤真  Yi Zhen 3 35 47
 據梧吟  Ju Wu Yin 38 --- ---
 操縵  Cao Man (ref. is Japan, but see Caoman Yin) 39 --- 552
 樵歌 *  Qiao Ge 6 62 95
 歷山吟  Lishan Yin 22 --- ---
 歷苦衷言  Li Ku Zhong Yan 32 --- 471
 隱德  Yin De 4 45 65
 綿園春  Mian Yuan Chun (only 1715; XIV/50) 38 --- 539
 篝燈吟  Goudeng Yin 18 179 ---
 獲麟  Huo Lin 3 32 38
 獨樂園  Du Le Yuan (only 1618) 32 244 469
 獨鶴與飛  Du He Yu Fei 42 --- ---
十七 畫
17 strokes
       
 縱逸吟  Zongyi Yin (in 1625) --- has has
 鴻飛  Hong Fei 10 --- ---
 襄陽歌  Xiangyang Ge 25 211 463
 襄陵操  Xiangling Cao 20 185 ---
 應鐘意  Yingzhong Yi 22 ---- ---
 霜夜吟  Shuangye Yin 23 199 ----
 霜夜鴻  Shuangye Hong 20 --- ---
 擊壤歌  Ji Rang Ge (Section 7 of 8 has lyrics) 20 185 ---
 臨邛引  Linqiong Yin 22 --- ---
 臨江仙  Lin Jiang Xian 36 --- 525
 臨河修禊  Lin He Xiuxi (only 1664) 34 --- 495
 豳風歌  Bin Feng Ge: see Geng Ge 17 --- ---
 點絳唇 Dian Jiang Chun; XII/368 (1682; also Japan etc.) 36 --- 524
 谿山夜月  Xishan Ye Yue (see under Jishan Qiu Yue) 42 --- ---
 谿山秋月  Xishan Qiu Yue (also 溪山; aka Jishan Qiu Yue) 28 224 ---
十八 畫
18 strokes
       
 離別難  Libie Nan (Japan [2]) 35 --- 507
 離騷  Li Sao * 9 90 139
 龜山操  Guishan Cao 13 138 243
 雙清傳  Shuang Qing Zhuan 14 151 268
 雙鶴聽泉  Shuanghe Ting Quan (prelude to Shuang Qing Zhuan?) 27 221 ---
 雙鶴聽泉吟  Shuang He Ting Quan Yin (only ~1556; prelude?) --- --- ---
 雙鶴沐泉  Shuanghe Mu Quan 42 273 ---
 歸去來辭  Gui Qu Lai Ci 13 145 251
 歸來曲  Guilai Qu (see 1625 歸來樂 Guilai Yue) 37 264 533
 歸耕  Gui Geng 16 163 362
 雝和樂章  Yonghe Yuezhang (only in 1922) 43 --- 575
 斷金吟  Duan Jin Yin 18 176 ---
十九 畫
19 strokes
       
 瀛州  Ying Zhou 19 183 ---
 瀟湘水雲  Xiao Xiang Shui Yun 8 86 135
 瀟湘夜雨  Xiao Xiang Ye Yu (only in 1677, 1739 & 1876) 37 266 521
 懷古吟   Huai Gu Yin (same as Yikuang Yin) (17) 218 ---
 懷古曲   Huai Gu Qu (listed under the unrelated Huaigu Yin) --- (218) (570)
 懷水仙  Huai Shui Xian 26 219 (in 1625)
 懷仙操  Huai Xian Cao (= Huai Shui Xian in 1876) 42 --- ---
 懷佳人吟  Huai Jiaren Yin 24 203 ---
 蘧栩吟  Qu Xu Yin 19 --- ---
 蘇門長嘯  Sumen Chang Xiao 37 264 ---
 鵲巢章  Que Chao Zhang 39 --- 555
 關山月  Guanshan Yue 43 280 ---
 關雎(曲)  Guan Ju (Qu) 11 109 179
 簫韶九成
      鳳凰來儀
 Xiaoshao Jiucheng Fenghuang Laiyi 18 177 ---
 臘鼓引  La Gu Yin 43 279 ---
二十 畫
20 strokes
       
 釋談章  Shitan Zhang (later: Pu'an Zhou) 27 219 421
二十一 畫
21 strokes
       
 鶴沖霄  He Chong Xiao(Japan) 35 --- 506
 鶴猿祝壽  He Yuan Zhu Shou 27 --- 418
 鶴鳴九皋  He Ming Jiu Gao 5 51 72
 鶴舞洞天  He Wu Dongtian 17 175 368
 爛柯行  Lan Ke Xing (1691, 1692 and 1876) 38 --- ---
 雞鳴度關  Ji Ming Du Guan 21 189 ---
 霹靂引  Pili Yin (Japan) 35 261 508
二十二 畫
22 strokes
       
 讀易  Du Yi (Kongzi Du Yi; compare 1876) 39 267 ---
 讀書引  Du Shu Yin (only 1730) 38 265 542
 讀書吟  Du Shu Yin 26 --- ---
 讀經  Du Jing (only 1755) 39 --- ---
 鷓鴣天  Zhe Gu Tian 36 --- 523
 聽琴吟  Ting Qin Yin 29 226 433
 聽琴賦  Ting Qin Fu 14 149 254
 攤破浣溪沙  Tanpo Huan Xisha (only XII/358) 36 --- 519
三十 畫
30 strokes
       
 鸞鳳吟  Luan Feng Yin 33 --- ---
 鸞鳳和鳴  Luan Feng He Ming (late Qing; ?) 43 --- ---

 
Guide to Existing Guqin Pieces in Tablature
Section 6: Alternate and Non-Standard Titles

silkqin
存見古琴曲譜輯覽
Cunjian Guqin Qupu Jilan

For further information on the alternate titles (left column), search the chart above for the names in the right column.

<
  別名、異名
  Alternate Name
  拼音
  Romanized
  本名、先期曲名
  Name used above
  拼音
  Romanized
二 畫
2 strokes
     
 二妃思舜  Er Fei Si Shun  湘妃怨  Xiang Fei Yuan
 十八拍  Shiba Pai  大胡笳  Da Hujia
 九歌  Jiu Ge  屈原問渡  Qu Yuan Wen Du
三 畫
3 strokes
     
 大廣陵散  Da Guangling San  廣陵散  Guangling San
 山中思古人  Shanzhong Si Guren  山中思友人  Shanzhong Si Youren
 山水綠  Shan Shui Lu  漁歌  Yu Ge
 上國觀光  Shang Guo Guan'guang  禹會塗山  Yu Hui Tushan
四 畫
4 strokes
     
 文王  Wen Wang  文王操  Wen Wang Cao
 文王思士  Wen Wang Si Shi  文王操  Wen Wang Cao
 文鳳求凰  Wen Feng Qiu Huang  文君操  Wenjun Cao
 六合遊  Liuhe You  神遊六合  not Shen You Liuhe
 王妃吟  Wang Fei Yin  梅花三弄  Meihua Sannong
 弔子期  Diao Ziqi  伯牙弔子期  Boya Diao Ziqi
 孔子讀易   Kongzi Du Yi (title in 1876)  讀易  Du Yi
五 畫
5 strokes
     
 古寺鐘聲  Gu Si Zhong Sheng   普庵咒  Pu An Zhou
 平沙  Ping Sha  鴈落平沙  Yan Luo Pingsha
 平沙落雁  Pingsha Luo Yan  鴈落平沙  Yan Luo Pingsha
 玉妃引  Yufei Yin  梅花三弄  Meihua Sannong
 古琴吟  Gu Qin Yin (not Guqin Yin)  相思曲  Xiangsi Qu
 北秋思  Bei Qiu Si  天風環珮  Tianfeng Huan Pei
 四大景  Si Da Jing  春景  Chun Jing
六 畫
6 strokes
     
 安樂窩歌  An Le Wo Ge  安樂窩  An Le Wo
 圯上進履  Yishang Jin Lü  圯橋進履  Yi Qiao Jin Lü
 圯上三進履  Yishang San Jin Lü  圯橋進履  Yi Qiao Jin Lü
 扣角吟  Kou Jiao Yin  扣角歌  Kou Jiao Ge
 列子  Liezi  列子御風  Liezi Yu Feng
 羽意考  Yu Yi Kao  羽意  Yu Yi
 呂望興周  Lü Wang Xing Zhou  文王操  Wen Wang Cao
七 畫
7 strokes
     
 忘機引  Wang Ji Yin  忘機  Wang Ji
 良宵吟  Liang Xiao Yin  良宵引  Liang Xiao Yin
 杏壇吟  Xing Tan Yin  杏壇  Xing Tan
 別鵠  Bie Gu  別鵠操  Bie Gu Cao
 坐忘  Zuo Wang  玄默  Xuan Mo
 角意考  Jue Yi Kao  角意  Jue Yi
八 畫
8 strokes
     
 空山憶故人  Kong Shan Yi Gu Ren  憶故人  Yi Gu Ren
 泣麟悲鳳  Qi Lin Bei Feng  清夜聞鐘  Qing Ye Wen Zhong
 祈招詩  Qi Zhao Shi  謀父匡君  Moufu Kuang Jun
 亞聖  Ya Sheng  亞聖操  Ya Sheng Cao
 武陵春  Wuling Chun  武林春  Wulin Chun
 步蟬宮  Bu Chan'gong  沖虛吟  Chong Xu Yin
 明妃曲  Mingfei Qu  龍朔操  Longshuo Cao
 金羽意  Jinyu Yi  蕤賓意  Ruibin Yi
 金羽調  Jinyu Diao  蕤賓意  Ruibin Yi
 金門待漏  Jinmen Dai Lou  漁樵問答  Yu Qiao Wenda
 金門待詔  Jinmen Dai Zhao  漁樵問答  Yu Qiao Wenda
 姑洗調考  Guxian Diao Kao  姑洗意  Guxian Yi
九 畫
9 strokes
     
 神遊八卦  Shen You Ba Gua  八極遊  Baji You
 神化曲  Shenhua Qu  秋水  Qiu Shui
 神化吟  Shenhua Yin  神化引  Shenhua Yin
 春山杜鵑  Chunshan Dujuan  春山聽杜鵑  Chunshan Ting Dujuan
 春閨怨  Chun Gui Yuan  玉樓春曉  Yu Lou Chun Xiao
 春雲  Chun Yun  漢宮春曉  Han Gong Chunxiao
 春怨  Chun Yuan  漢宮春曉;  Han Gong Chunxiao
 南風操  Nan Feng Cao (only 1971)  南風歌  Nan Feng Ge (no!)
 胡笳  Hu Jia  大胡笳  Da Hujia
 胡笳十八拍  Hujia Shibapai  大胡笳  Da Hujia
 耍罷歌  Shua Ba Ge  歸來曲  Guilai Qu
 文王思舜  Wen Wang Si Shun  思舜  Si Shun
 思賢操  Si Xian Cao  復聖操  Fu Sheng Cao
 思親引  Si Qin Yin  思親操  Si Qin Cao
 昭君怨  Zhaojun Yuan  龍朔操  Longshuo Cao
 昭君引  Zhaojun Yin  龍朔操  Longshuo Cao
 秋水弄  Qiushui Nong  越裳操  Yueshang Cao
 秋水弄  Qiushui Nong  搗衣曲 (no!)  see Dao Yi
 秋杵弄  Qiuchu Nong (see Qiushui Nong)  搗衣曲 (no!)  see Dao Yi
 秋風辭  Qiu Feng Ci  商意  Shang Yi
 秋扇吟  Qiu Shan Yin  漢宮秋  Han Gong Qiu
 秋塞吟  Qiu Sai Yin  搔首問天  Sao Shou Wen Tian (under Qiu Sai Yin)
 秋閨  Qiu Gui  悲秋  Bei Qiu
 秋江讀易  Qiujiang Du Yi  讀易  Du Yi
 秋江晚泊  Qiujiang Wan Bo  秋江夜泊  Qiujiang Ye Bo
 秋聲  Qiu Sheng (not = Qiu Sheng Fu)  秋聲賦  Qiu Sheng Fu
 風入松  Feng Ru Song  風入松歌  Feng Ru Song Ge
 風雷  Feng Lei  風雷引  Fenglei Yin
十 畫
10 strokes
     
 海鷗忘機  Haiou Wang Ji  忘機  Wang Ji
 凌虛引  Lingxu Yin  凌虛吟  Lingxu Yin
 宮意考  Gong Yi Kao     (1609)  宮意  Gong Yi (VII/170, but not in Guide)
 草堂闋/吟  Caotang Que/Yin     (Japan)  梨雲春思  Li Yun Chun Si
 桃李春風  Tao Li Chun Feng  桃李園  Tao Li Yuan
 挾仙遊  Xie Xian You  八極遊  Baji You
 耕歌  Geng Ge  豳風歌  Bin Feng Ge
 修竹流風  Xiu Zhu Liu Feng  修竹留風  Xiu Zhu Liu Feng
十一 畫
11 strokes
     
 欸乃歌  Ao Ai Ge (Ai Nai Ge)  漁歌  Yu Ge (? see Ao Ai)
 欸乃歌  Ao Ai Ge (Ai Nai Ge)  欸乃  Ao Ai (Ai Nai)
 參同契  Can Tong Qie  參同歌  Can Tong Ge
 訪子期  Fang Ziqi  伯牙吊子期  Boya Diao Ziqi
 鹿鳴章  Lu Ming Zhang  鹿鳴  Lu Ming
 鹿鳴操  Lu Ming Cao  鹿鳴  Lu Ming
 梅花  Mei Hua  梅花三弄  Meihua Sannong
 梅花曲  Meihua Qu  梅花三弄  Meihua Sannong
 梅花引  Meihua Yin  梅花三弄  Meihua Sannong
 淒涼意考  Qiliang Yi Kao  淒涼意  Qiliang Yi
 清都引  Qingdu Yin  廣寒遊  Guanghan You
 清商  Qing Shang  神品姑洗意  Shenpin Guxian Yi
 清商調  Qingshang Diao  姑洗意  Guxian Yi
 商秋  Shang Qiu  姑洗意  Guxian Yi
 商歌  Shang Ge  扊(戶多)歌  Yanyi Ge
 商意考  Shang Yi Kao  商意  Shang Yi
 悉曇章  Xitan Zhang  釋談章  Shitan Zhang
 雪窗  Xue Chuang  雪窗夜話  Xue Chuang Ye Hua
 猗蘭操  Yi Lan Cao  猗蘭  Yi Lan
 御風行  Yu Feng Xing  列子御風  Liezi Yu Feng
十二 畫
12 strokes
     
 聽  Ji Le Yin  漁歌調  Yu Ge Diao
 普庵咒  Pu'an Zhou  釋談章  Shitan Zhang
 黃鐘意考  Huangzhong Yi Kao  黃鐘意  Huangzhong Yi
 陽關  Yang Guan  陽關三疊  Yangguan Sandie
 陽關  Yang Guan  陽關曲  Yangguan Qu
 陽關操  Yangguan Cao  陽關曲  Yangguan Qu
 無媒意  Wumei Yi  慢角意  Manjue Yi
 進履  Jin Lü  圯橋進履  Yi Qiao Jin Lü
 復古調考  Fugu Diao Kao  復古調  Fugu Diao
 湘江怨  Xiang Jiang Yuan  湘妃怨  Xiang Fei Yuan
十三 畫
13 strokes
     
 滄江夜雨  Cangjiang Ye Yu  滄海龍吟  Canghai Long Yin
 滄浪歌  Canglang Ge  滄浪吟  Canglang Yin
 楚商意  Chushang Yi  神品淒涼意  Shenpin Qiliang Yi
 楚商調  Chushang Diao  淒涼意  Qiliang Yi
 搗衣  Dao Yi (q.v.; unrelated to Daoyi Qu or this Dao Yi)  搗衣曲 (no!)  Daoyi Qu (no!)
 棄瓢吟  Qi Piao Yin  定慧引  Ding Hui Yin
 聖經  Sheng Jing  大學章句  Da Xue Zhangju
 搔首  Sao Shou  秋塞吟   Qiu Sai Yin
 搔首問天  Sao Shou Wen Tian  秋塞吟  Qiu Sai Yin (under Shui Xian)
 搔首問青天  Sao Shou Wen Qing Tian  搔首問天  Sao Shou Wen Tian (under Shui Xian)
 塗山  Tu Shan  禹會塗山  Yu Hui Tushan
 猿鶴雙清  Yuan He Shuang Qing  雙清傳  Shuang Qing Zhuan
十四 畫
14 strokes
     
 漢宮春怨  Han Gong Chun Yuan  漢宮春曉  Han Gong Chun Xiao
 漢宮秋怨  Han Gong Qiu Yuan  漢宮秋  Han Gong Qiu (Yue)
 漁樵  Yu Qiao  漁樵問答  Yu Qiao Wenda
 漪蘭  Yi Lan  猗蘭  Yi Lan
 廣陵真趣  Guangling Zhen Qu  廣陵散  with a Guangling San
 碧天秋思  Bitian Qiu Si  天風環珮  "Tian Feng Huan Pei" (no)
 碧玉意  Biyu Yi  慢角意  Manjue Yi
 蒼江夜雨  Cangjiang Ye Yu  滄海龍吟  Canghai Long Yin
 夢蝶  Meng Die  莊周夢蝶  Zhuangzhou Meng Die
 夢蝶遊  Meng Die You  莊周夢蝶  Zhuangzhou Meng Die
 箕山月  Jishan Yue  箕山秋月  Jishan Qiu Yue
 箕山操  Jishan Cao  遯世操  Dun Shi Cao
  鳳鳴朝陽  Feng Ming Zhaoyang  醉漁唱晚  comment
 鳳求凰  Feng Qiu Huang  文君操  Wenjun Cao
 鳳雲遊  Feng Yun You  鳳翔千仞  Feng Xiang Qian Ren
 鳳凰來儀  Fenghuang Lai Yi  簫韶九成鳳凰來儀  Xiaoshao Jiucheng Fenghuang Laiyi
十五 畫
15 strokes
     
 醉翁操  Zui Weng Cao  醉翁亭  Zui Weng Ting
 醉漁晚唱  Zui Yu Wan Chang  醉漁唱晚  Zui Yu Chang Wan
 鴈渡衡陽  Yan Du Hengyang  鴈過衡陽  Yan Guo Hengyang
 蝴蝶夢  Hudie Meng  莊周夢蝶  Zhuangzhou Meng Die
 蝶夢吟  Die Meng Yin  神化引  Shenhua Yin
 蝶夢遊  Die Meng You  神化引  Shenhua Yin
 墨子  Mozi  墨子悲歌  Mozi Bei Ge
 墨子悲絲  Mozi Bei Si  墨子悲歌  Mozi Bei Ge
 徵意考  Zhi Yi Kao  徵意  Zhi Yi
十六 畫
16 strokes
     
 憶故人  Yi Guren  山中思友人  Shanzhong Si Youren
 靜觀音  Jing Guan Yin  靜觀吟  Jing Guan Yin
 蕤賓意考  Ruibin Yi Kao  蕤賓意  Ruibin Yi
 學士登瀛  Xueshi Deng Ying  十八學士登瀛州  Shiba Xueshi Deng Yingzhou
十七 畫
17 strokes
     
 龍朔  Long Shuo  龍朔操  Longshuo Cao
 龍翔  Long Xiang  龍朔操  Longshuo Cao
 龍翔操  Longxiang Cao  龍朔操  Longshuo Cao
 龍門桃浪引  Longmen Taolang Yin  陽春  Yang Chun
 謹微  Jin Wei  獲麟  Huo Lin
 獲麟解  Huo Lin Jie (only 1618)  獲麟  Huo Lin
 獲麟操  Huo Lin Cao  獲麟  Huo Lin
 頤貞操  Yi Zhen Cao  頤真  Yi Zhen
 騎氣  Qi Qi  神遊六合  Shen You Liuhe
十八 畫
18 strokes
     
 顏回  Yan Hui  亞聖操  Ya Sheng Cao
 顏回  Yan Hui  思賢  Si Xian
 聶政刺韓王曲  Nie Zheng Ci Han Wang Qu  廣陵散  Guangling San
 歸去來  Gui Qu Lai  歸去來辭  Gui Qu Lai Ci
 歸樵  Gui Qiao  樵歌  Qiao Ge
 簫韶九成  Xiaoshao Jiucheng  簫韶九成鳳凰來儀  Xiaoshao Jiucheng Fenghuang Laiyi
 簫韶儀鳳  Xiaoshao Yifeng  簫韶九成鳳凰來儀  Xiaoshao Jiucheng Fenghuang Laiyi
十九 畫
19 strokes
     
 懷古  Huai Gu  夷曠吟  (Details)
 懷古引  Huai Gu Yin  夷曠吟  (Details)
 懷古吟  Huai Gu Yin  夷曠吟  (Details)
 離騷操  Li Sao Cao  離騷  Li Sao
 瀟湘  Xiao Xiang  瀟湘水雲  Xiao Xiang Shui Yun
 關雎章  Guan Ju Zhang  關雎曲  Guan Ju Qu
 關雎操  Guan Ju Cao  關雎曲  Guan Ju Qu
二十 畫
20 strokes
     
 蘇武思君  Su Wu Si Jun  漢節操/李陵思漢  Han Jie Cao/Li Ling Si Han
 騷意  Sao Yi  離騷  Li Sao
 釋談  Shi Tan  釋談章  Shitan Zhang
二十一 畫
21 strokes
     
 瀛州  Ying Zhou  十八學士登瀛州  Shiba Xueshi Deng Yingzhou
二十二 畫
22 strokes
     
 聽泉吟  Ting Quan Yin  雙鶴聽泉  Shuang He Ting Quan
二十三 畫
23 strokes
     
 鷗鷺  Ou Lu  忘機  Wang Ji
 鷗鷺忘機  Oulu Wang Ji  忘機  Wang Ji
二十五 畫
25 strokes
     
 觀光  Guan Guang  禹會塗山  Yu Hui Tushan
二十七 畫
27 strokes
     
 驥氣  Ji Qi  (六合遊)  Liuhe You

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a
separate page)

1. Melodies with lyrics
As can be seen aabove, more than half of the over 650 melodies listed here have lyrics. However, as outlined here, these pieces with lyrics can be divided into two types, those clearly intended to be sung ("qin songs") and those that are primarily instrumental melodies but have lyrics/text attached. Many of the actual qin songs are quite short: as written they can be sung in about one minute. It seems likely that there were many more such shorts songs that were produced on the spur of the moment but never written down.

For representative samples see My qin song repertoire and note that this listing of "Collections/recordings by other people of qin songs" must be both incomplete and out of date.
(Return)

2. Dating qin melody titles
As a background to the following, one should note that while there are about 650 titles of surviving melodies indexed here, there are many more titles included in the various other Guqin Melody Lists on this site. In particular, the Melody Addenda of 1590, but perhaps much older, has a list of about 1,000 melody titles. Only a small number of these exist in surviving tablature.

As for melodies surviving in actual tablature, the above chart is a slight expansion on the one in Zha Fuxi's Guide on pp. 27-45 of the front section of that book. The version above includes the approximately 650 melody titles surviving in about 150 qin handbooks up to 1946. The numbers in all three statistical columns refer to the pages where further details on these 650 melodies can be found. Within each the melodies are all arranged chronologically according to their earliest surviving appearance.

By looking the first statistical column above one can get a general idea of the dates of the earliest appearance of melody titles as follows:

The small percentage of new pieces in the repertoire thus seems to be a relatively new phenomenon. (Regarding this see further comment.)
(Return)

3. Added handbooks
For example, Melodies from Taiyin Xisheng (1625).
(Return)

4. Melodies with 18 or more sections for which there is existing qin tablature
This list is arranged starting with those with the largest number - not necessarily the "biggest pieces", since that depends on the lengths of each section.

 1. 羽化登仙 Yuhua Deng Xian; 50 (!; ca. 1802; began with 13 in 1634 then 30 in 1689, but in 1670 it had 37 under the title Gu Shen Hua); 1722: one of the "Five Grand Qin Melodies"
 2. 廣陵散     Guangling San; 45 (1425)
 3. 離騷         Qiu Hong; 36 (1425); 1722: one of the "Five Grand Qin Melodies"
 4. 箕山秋月 Jishan Qiu Yue; 24 (1589); basically same melody as Xishan Qiu Yue below; 1722: one of the "Five Grand Qin Melodies"
 5. 雲中笙鶴 Yunzhong Sheng He; 24 (only in 1664 & ≥1802)
 6. 簫韶九成,鳳凰來儀 Xiaoshao Jiucheng, Fenghuang Laiyi; 23 (1559, 1561, and three more).
 7. 花宮梵韻 Hua Gong Fan Yun; 22 (only in ~1802 "from hand copy"); seems to be a setting like Pu'an Zhou but without the text and ending with both a 佛尾 Fo wei and a 尾咒 Wei zhou (XIX/239)
 8. 普庵咒     Pu'an Zhou; 21 (short; also called 釋談章 Shitan Zhang: see in chart, e.g., 1677, where the 21 sections without lyrics correspond to the structure of the original 2 + (3x6) + 1 chant.
 9. 離騷         Li Sao; 20 (1525; later often either 22 or 16); originally 18 (1425)
 10. 岳陽三醉 Yueyang San Zui; 20 (1634 and all others)
 11. 大胡笳     Da Hujia; 18 (1425; later versions or melodies were called Hujia Shiba Pai, as in 1597); 1722: one of the "Five Grand Qin Melodies"
 12. 漁歌 (欸乃) Yu Ge/Ao Ai; 18 (<1491)
 13. 漁歌 (正調) Yu Ge in standard tuning; 18 (1525)
 14. 耕歌         Geng Ge; 18 (1559; some later versions have as many as 21)
 15. 牧歌         Mu Ge; 18 (1559)
 16. 樵歌         Qiao Ge; 18 (only 1590; others fewer starting with 1425 having 11)
 17. 佩蘭         Pei Lan; 18 (only 1590 and 1760; others fewer starting with 1539 having 12)
 18. 洞天春曉 Dongtian Chun Xiao; 18 (1602); 1722: one of the "Five Grand Qin Melodies"
 19. 溪山秋月 Xishan Qiu Yue; 18 (1602; basically same melody as Jishan Qiu Yue above)
 20. 鳳翔霄漢 Feng Xiang Xiao Han; 18 (1602 and all the other five versions)
 21. 禹會塗山 Yu Hui Tushan; 18 (1614 and later; earlier 11 to 14)
 22. 漢宮秋(月) Han Gong Qiu (Yue); 18 (1623; related not to 1525 but to 1589 [10 sections] and later)
 23. 墨子悲歌 Mozi Bei Ge; 18 (1691; earliest [1609] had only 13)
 24. 瀟湘水雲 Xiao Xiang Shui Yun; 18 (1722 and later; earlier versions mostly had 10 sections)

Note that this list includes at least one version for melodies of each of what might be called the "四業 si ye": four occupations. Also, in addition to Qiao Ge, Yuhua Deng Xian and Mozi Bei Ge there are probably other melodies that originally had fewer than 18 sections but then had 18 or more in some of their later versions.

On the other hand, the Chinese conservatory syllabus published in 2010 (content outlined in this pdf) usually gives abbreviated versions of long melodies, notable exceptions being Xiao Xiang Shui Yun and both Da Hujia and Hujia Shibapai.
(Return)

Return to the top, the Qin ToC or to miscellanea.