Table of Contents for Chenbentang Qinpu
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Handbook List   /   CBTQP   /   Youshengshe Qinpu ToC 首頁
Chenbentang Qinpu
Absentee Officials' Qin Handbook 1
臣卉堂琴譜
ca. 1650
目錄 Table of Contents Chenbentang Qinpu original ToC 2      

 1. Sheng Jing (XI/79)
  A new setting of the Da Xue (see under Kongsheng Jing)

 2. Feng Ru Song (XI/80)
  Same as YYSQP #17

 3. Yu Qiao Wen Da (XI/82)
   

 4. Xishan Qiu Yue (XI/83)
  Related to #9 below

 5. Yang Chun (XI/88)
   

 6. Bai Xue (XI/90)
  Same as YYSQP #27

 7. Gao Shan (XI/93)
   

 8. Liu Shui (XI/94)
   

 9. Xi Shan (XI/96)
  Related to #4 above

 10. Liezi Yu Feng (XI/100)
  Same as YYSQP #2

 11. Shen Hua (XI/102)
  13 sections

 12. Yu Hui Tushan (XI/104)
   

 13. Shan Ju Yin (山居吟 #1; XI/107)
   

 14. Shan Ju Yin (山居吟 #2; XI/108)
   

 15. Da Ya (XI/109)
  Almost same as YYSQP #7

 16. Qiao Ge (XI/112)
   

 17. Qiao Ge with lyrics (XI/114)
   

 18. Dongtian Chun Xiao (XI/119)
   

 19. Shan Ju Yin (山居引; XI/123)
  Unrelated to #13 and #14 (also different yin)

 20. Si Xian Cao (XI/125)
   

 21. Mozi Bei Ge (XI/127)
   

 22. Chun Yun (春雲; also 春怨, 漢宮春, 漢宮春曉; XI/129)
  A subtitle says this used to be called Chun Yuan ("「雲」舊作「怨」"), suggesting that this should not be the earliest version of this melody, but it does not seem to survive in any earlier handbooks. Zha Guide lists versions of this melody under three titles, Chun Yuan, Han Gong Chun and Han Gong Chun Xiao.

  1. Chenbentang Qinpu (here); 角調 jue mode; 6 sections (1663; XI/129)
   "春雲 Chun Yun; old name "春怨 Chun Yuan"
  2. Deyintang Qinpu; 角音 jue mode; 9 sections (1691; XII/537)
   春怨 Chun Yuan
  3. Lantianguan Qinpu; 角音 jue mode; 10 sections (1755; XVI/231)
   漢宮春怨 Han Gong Chun Yuan; "白下沈雲舞" (?)
  4. Qinxiangtang Qinpu; 角音 jue mode; 10 sections (1760; XVII/66)
   漢宮春曉 Han Gong Chun Xiao
  5. Ziyuantang Qinpu; 角音 jue mode; 9 sections (1802; XVII/476)
   漢宮春 Han Gong Chun
  6. Wuxue Shanfang; 角音 jue mode; 10 sections (1836; XXII/390)
   漢宮春 Han Gong Chun
  7. Jiaoan Qinpu; 角音 jue mode; 9 sections (1868; XXVI/85)
   漢宮春 Han Gong Chun
  8. Tianwen'ge Qinpu (1876; XXV/196; copy of 1691)
   春怨 Chun Yuan
  9. Xishaoge Qinpu; 角音 jue mode; 9 sections (1878; XXVI/missing)
   漢宮春 Han Gong Chun

  An apparently unrelated 漢宮春 Han Gong Chun is in Qinxue Zhengsheng (1715; XIV/47);
  lyrics; 宮音 gong mode; 1 section

 23. Fenghuang Ming Qi (XI/131)
  Only here

 24. Han Gong Qiu (XI/133)
   

 25. Feng Qiu Huang (XI/136)
  Lyrics as in Wenjun Cao (1539) but this melody only here; see transcription

 26. Xiang Fei Yin (XI/137)
   

 27. Lou Shi Ming (XI/138)
   

Return to the top or to Chenbentang Qinpu

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

1. Table of Contents
Chenbentang Qinpu is in QQJC XI 71-138
(Return)

2. Table of Contents
From QQJC XI/77
(Return)

Return to the top or to Youshengshe Qinpu