Table of Contents for Wuxue Shanfang Qinpu (1636)
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Handbook List   /   WXSFQP 首頁
Wuxue Shanfang Qinpu
Awareneness of Snow Mountain Hut Qin Handbook
悟雪山房琴譜
1836

Table of Contents

-- 趙古農序 Zhao Gunong preface (XXII/215)
-- 黃景星自序 Huang Jingxing's own preface (XXII/215)
-- 何耀琨叙 He Yaokun preface (XXII/216)
-- 楊錫泉序 Yang Xiquan preface (XXII/217)
-- 凡例 Guide (XXII/218)
-- 目錄 Table of Contents (XXII/219)
-- 指法 Fingering methods (XXII/221)
-- 律呂七調合俗樂七調圖 Chart comparing old modes and popular ones (XXII/227)

Folio One:

 1. Yi Lan (XXII/228)

 2. Zhuangzhou Meng Die (XXII/231)

 3. Yuhua Deng Xian (XXII/235)

 4. Mozi Bei Si (XXII/243)

 5. Jinmen Dai Lou (XXII/247)
  See the 1634 Yu Qiao Wenda as well as #27 below

 6. Bai Xue (XXII/249)

 7. Bi Tian Qiu Si (XXII/252)

 8. Mu Ge (XXII/255)

 9. Qiujiang Yebo (XXII/261)

 10. Huai Gu (XXII/263)
  See 1836 and 1884; identified as from Gugang Yipu

 11. Pei Lan (XXII/264)

  Folio Two

 12. Dao Yi (XXII/270)

 13. Chunshan Du Juan (XXII/275)
  From Chunshan Ting Dujuan in 1677

 14. Li Sao (XXII/279)

  Folio Three

 15. Gao Shan (XXII/285)

  Gao Shan #2 (XXII/289)

 16. Liu Shui (XXII/291)

 17. Yang Chun (XXII/293)

 18. Dongtian Chun Xiao (XXII/301)

 19. Oulu Wang Ji (XXII/308)
  Identified as from Gugang Yipu

 20. Jin Feng Luo Ye (XXII/310)
  A version of Wu Ye Wu Qiu Feng

 21. Yi Qiao Jin Lü (XXII/312)

 22. Meihua Sannong (XXII/315)

 23. Wutong Yeyu (XXII/318)

 24. Qingye Wen Zhong (XXII/320)

 25. Jing Guan Yin (XXII/324)

 26. Yu Qiao Wenda (XXII/325)
  Compare #5; some connect this to Gugang Yipu, but this is not mentioned here.

 27. Guan Ju (XXII/327)

 28. Shui Xian Cao (XXII/331)

 29. Yu Ge (XXII/334)

 30. Qiao Ge (XXII/340)

 31. Geng Ge (XXII/345)

 32. Zui Yu Chang Wan (XXII/350)

 33. Yan Guo Hengyang (XXII/354)

 34. Bi Jian Liu Quan (XXII/358)
  Identified as from Gugang Yipu

 35. Han Gong Qiu Yue (XXII/361)

 36. Yan Luo Ping Sha (XXII/368)

 37. Yu Shu Lin Feng (XXII/371)
  Compare version in addendum

 38. Wu Ye Ti (XXII/372)
  Yang Xinlun's recording says his version is from Gugang Yipu

 39. Chunxiao Yin (XXII/376)

 40. Jishan Qiu Yue (XXII/378)

 41. Liezi Yu Feng (XXII/387)

 42. Han Gong Chun (XXII/390)
  This seems to be related to the melodies listed here under the 1663 Chun Yun (also called Han Gong Chun Xiao, etc.)

  Afterword (XXII/393)

   
  Folio Four

 43. Dongting Qiu Si (XXII/394)

 44. Xie Xian You (XXII/396)

 45. Da Ya (XXII/398)

 46. Hu Jia (XXII/402)

 47. Xiao Xiang Shui Yun (XXII/410)

 48. Sao Shou Wen Tian (XXII/414)

 49. Saishang Hong (XXII/417)

  Afterword (XXII/393)

   
  Addendum

  -- 趙古農序 Zhao Gunong preface (XXII/423)
  -- 黃景星自序 Huang Jingxing's own preface (XXII/423)
  -- 何耀琨叙 He Yaokun preface (XXII/424)
  -- 楊錫泉序 Yang Xiquan preface (XXII/425)
  -- 凡例 Guide (XXII/427)
  -- 律呂七調合俗樂七調圖 Chart comparing old modes and popular ones (XXII/427)
  -- 目錄 Wuxue Shanfang Qinpu Table of Contents (XXII/228)

 50. Bi Jian Liu Quan (XXII/430)
  See
  #34 above

 51. Huai Gu (XXII/431)
  Identified as from Gugang Yipu; compare
  #10 above

 52. Yu Shu Lin Feng (XXII/432)
  Identified as from Gugang Yipu but seems to have more in common with later versions of this melody rather than earlier ones (see tracing chart). It is different from #37 above but almost the same as 1677. Compare also 1802, 2015 and this recording.

 53. Shuang He Ting Quan (XXII/433)
  3+1; identified as from Gugang Yipu; 2015 is same. Starts like 1596.

 54. Shenhua Yin (XXII/434)
  Again 1836 identifies it as from Gugang Yipu; there are recordings by Xie Daoxiu (metal strings; listen) and Hammond Yung (DVD).

  -- 郵亭老卒識語 Words of knowledge from the Old Soldier of the Postal Kiosk (You Ting Lao Zu: 招鑒芬 Zhao Jianfen(1882—1958) (XXII/436)
  -- 容心言信函 A letter from Rong Xinyan (XXII/437)
  -- 郵亭老卒識語 Words of knowledge from the Old Soldier of the Postal Kiosk (XXII/438)

Return to the top<, the annotated handbook list or to the Guqin ToC.