Other Silk String CDs
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Silk string discography     Metal string qin CDs     My CDs 首頁
Other CDs featuring qins with silk strings 1
Some silk string CDs may have some tracks with non-silk strings
其他絲絃古琴光盤
有的光盤又有鋼絲絃琴樂
  Wang Duo CD: Like many silk string CDs, only in Chinese2  
The listing below does not include recordings from these six sets of recordings: 3

Links are provided for sound files copied from some of the tracks.

It is quite common in China today for people to privately record and produce guqin CDs. Usually they do not comment on the strings, though some will say they use "ice strings" (bing xian), evoking great strings of the past. However, these invariably are using the newly-developed composite strings also sometimes called "new silk strings" (comment). In contrast, silk string recordings usually (but not always) state it up front.

The Appendix below includes further details on some of the players in the recordings listed here. Suggestions for other appropriate CDs will be appreciated.5

 I.  Qin on every track; one player on the CD (except as noted)
       All silk string qin; * = recorded before 1965
 
 

Cai Deyun (Tsar Teh-Yun), The Art of Qin Music
Three tracks played by her teacher Shen Caonong
蔡德允,蔡德允古琴藝術
沈草農彈三個曲子
ROI RB-001006-2C
(HKG, 2000)
 #1 Guqin Yin 古琴吟 1.02
  Kaigu Yin 慨古引 2.11
  Guanshan Yue 關山月 1.48
  Xiangjiang Yuan (= Xiangfei Yuan) 湘江怨(= 湘妃怨 2.35
  Liangxiao Yin 良宵引 2.30
  Yulou Chunxiao 玉樓春曉 1.58
  Jingzhong Ci 精忠詞 1.07
  Yangguan Sandie 陽關三疊 3.28
  Pu'an Zhou 普庵咒 8.23
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 5.47
  Wuye Wu Qiufeng 梧葉舞秋風 3.40
  Changmen Yuan 長門怨 3.57
  Meihua Sannong 梅花三弄 8.06
  Yi Guren 憶故人 5.33
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 8.20
 #2 Zui Yu Chang Wan 醉漁唱晚 3.18
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 3.49
  Shuixian Cao 水仙操 6.15
  Longxiang Cao 龍翔操 4.17
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 10.03
  Yang Chun 陽春 7.47
  Hujia Shibapai 胡笳十八拍 11.45
  Pingsha Luoyan (played by Shen Caonong) 平沙落雁(沈草農演奏) 4.16
  Qiusai Yin (played by Shen Caonong) 秋塞吟(沈草農演奏) 5.01
  Yu Qiao Wenda (played by Shen Caonong) 漁樵問答(沈草農演奏) 8.38

Cai Deyun (Master Tsar [1905-2007], The Art of the qin
Three tracks played by her teacher Shen Caonong
Identical to previous recording except tracks are rearranged and one track (Illustration of finger technique 3.45) has been added
蔡德允,蔡德允古琴藝術
沈草農彈三個曲子
VDE AIMP CVIII-CVIX
(Geneve, 2014)

Guan Pinghu, Favourite Qin Pieces of Guan Pinghu* 管平湖, 古琴曲集* Roi RB-951005-2C (HKG, 1995)
 #1. Liu Shui 流水 7.26
  Chang Qing 長清 6.43; SQMP
  Oulu Wang Ji 鷗鷺忘機 5.06
  Liangxiao Yin 良宵引 3.06
  Longxiang Cao 龍翔操 7.00
  Wu Ye Ti 烏夜啼 8.28
  Chunxiao Yin 春曉吟 3.20
  Bai Xue 白雪 5.15; SQMP
  Guangling San 廣陵散 22.22; SQMP
 #2. Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.43
  Fenglei Yin 風雷引 3.50
  Huo Lin Cao 獲麟操 4.12; SQMP
  (Jieshidiao) You Lan (碣石調)幽蘭 10.12
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 10.17
  Da Hujia 大胡笳 12.15; SQMP; 聽 listen
  Li Sao 離騷 10.19; SQMP
  Ao Ai 欸乃 12.30

Huang Xuehui, The Qin Repertoire of Xu Yuanbai & Huang Xuehui*
(included with
Xu Yuanbai below)
黃雪輝、徐元白﹕浙派古琴遺韻* (下面請看徐元白 ROI RB-001012-2C#2
(HKG, 2000)
  Bai Xue 白雪 5.36
  Kong Shan Yi Guren 空山憶故人 5.55
  Qiujiang Yebo 秋江夜泊 3.06
  Yu Ge (Xu Yuanbai plays his revision of old pu) 漁歌(徐元白演奏、按舊譜改) 15.25
  Xiling Huayu (Xu Yuanbai plays his own composition) 西泠話雨(徐元白演奏、創作) 5.11
  Sixian Cao (Xu Yuanbai plays; Zhang Liang acc. on erhu) 思賢操(張亮擦二胡) 4.34
  Pu'an Zhou (Xu Yuanbai plays; Zhang Liang acc. on erhu) 普庵咒(張亮擦二胡) 8.51

Jin Wei, Xiangshan Ji (Melodious Mountain Collection)
Has booklet with commentary by 王世襄 Wang Shixiang
金蔚, 響山集 Polo Arts NMS-10100-2
(Beijing, 2005)
  Chunjiang Wan Tiao 春江晚眺 5.28
  Longxiang Cao 龍翔操 6.09
  Guiqu Lai Ci (song) 歸去來辭 5.28
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 11.18
  Yushu Lin Feng 玉樹臨風 4.30
  Dong Du 東渡 5.07
  Qiao Ge 樵歌 10.23
  Jiang Jin Jiu (song) 將近酒 3.36
  Gao Shan 高山 9.51

Li Feng, Qin Sounds Calling to the Moon ("Song qin, silk strings") 李楓﹕嘯月琴韻(宋琴【孤猿嘯月】絲絃) Chen Xi CT-991 (Taiwan, n.d.)
 #1 Pu'an Zhou (彭祉卿傳譜) 普庵咒 8.25
  Liangxiao Yin (1614) 良宵引 4.49
  Pingsha Luo Yan (1931) 平沙落雁 6.30
  Zui Yu Chang Wan (照雨室琴譜) 醉漁唱晚 4.46
  Feng Lei Yin (1931) 風雷引 3.21
  Ao Ai (1876) 欸乃 6.42
  Yi Gu Ren (彭祉卿傳譜) 憶故人 6.51
  Yu Ge (1722) 漁歌 13.19
 #2 Yulou Chunxiao (1931) 玉樓春曉 3.39
  Changmen Yuan (1931) 長門怨 5.08
  Da Hujia (1425) 大胡笳 13.31 聽 listen
  Qu Yuan Wen Du (1525) 屈原問渡 7.23
  Zepan Yin (1425) 澤畔吟 3.57
  Yang Chun (1673) 陽春 11.03
  Bai Xue (1673) 白雪 6.56
  Zhuangzhou Meng Die (1425) 莊周夢蝶 6.56 聽 listen

Li Feng, The Sound of Qin ("[Same] Song qin, silk strings"; I have not yet heard this CD) 李楓﹕絲桐清音(宋琴絲絃) Chen Xi CT-0501 (Taiwan, n.d.)
 #1 Ou Lu Wang Ji (1722) 鷗鷺忘機 5.35
  Yu Qiao Wen Da (1864) 漁樵問答 8.54
  Wu Ye Wu Qiu Feng (1664) 梧葉舞秋風 4.06
  Qiu Jiang Ye Bo (1931) 秋江夜泊 4.06
  Qiao Ge (1722) 樵歌 12.58
  Yu Ge (1722) 漁歌 14.17
  Xiao Xiang Shui Yun (1722) 瀟湘水雲 11.35
  He Yang Chun (1673) 和陽春 10.08
 #2 Qiu Ye Chang (1931) 秋夜長 2.35
  Guan Ju (1673) 關雎 9.07
  Han Gong Qiu (1673 漢宮秋 9.21
  Sao Shou Wen Tian (1931) 搔首問天 6.54
  Li Sao (1425) 離騷 10.18
  Xiao Hujia (1425) 小胡笳 11.15
  Da Hujia (1425) 大胡笳 14.17
  Chunshan Ting Du Juan (1744) 春山廳杜鵑 7.28

Li Fengyun, Meishao Yue (Moon atop a Plum Tree) 李鳳雲﹕梅梢月 ROI HRP7270-2 (Hong Kong, 2007)
  Meishao Yue (1525) 梅梢月 7.40
  An Xiang(from Jiang Kui, w/xiao) 暗香 6.29
  Liu Shui (1876 via Li Xiangting) 流水 8.16
  Meihua Sannong(1820 via Li Xiangting; w/xiao) 梅花三弄 9.24
  Longxiang Cao (1868 via Zhang Ziqian) 龍翔操 6.29
  Xuan Mo(1425; w/xiao; comment) 玄默 7.08
  Tianfeng Huanpei (1425 via Zhang Ziqian) 天風環佩 3.25
  Meihua Sannong (Guangling school; w/xiao)) 梅花三弄(廣陵派) 9.23

Li Fengyun, Nan Feng (South Wind) 李鳳雲﹕南風 ROI HRP7322-2 (Hong Kong, 2012)
  Nan Feng Ge (1511; w/xiao and bass singer, elaborated) 南風歌 8.56
  Xiuxi Yin (1525) 修禊吟 3.02
  Bi Jian Liu Quan (from Yang Xinlun's Gugang Yipu) 碧澗流泉 4.24
  Li Sao (1425) 離騷 12.56
  Shanzhong Si Youren (1425) 山中思友人 4.12
  Pu'an Zhou (1876) 普安咒 8.11
  Shu Ying(Jiang Kui melody elaborated, w/xiao) 疏影 11.56
  Yu Ge Diao (modern melody, w/xiao and bass singer) 漁歌調 3.23

Li Mingzhong, Qiu Hong (Autumn Geese)
"Taigu Silk strings"; baina qin; CD notes only in Chinese
李明忠﹕秋鴻
百納絲絃琴
ROI LPCD 1630-7333
Hong Kong, 2015

 1. Qiu Hong 秋鴻(西麓堂琴統;李明忠打譜)24:41
 2. Sai Shang Hong 塞上曲(李明忠移植,1985年)9:47
 3. Ai Nai 欸乃(管平湖演奏譜) 7:44
 4. Yi Gu Ren 憶故人(理琴軒琴譜) 8:56
 5. Yang Guan San Die 陽關三疊(琴學入門) 6.00
 6. Bie Dong Da 別董大(唐,高適詞,李明忠曲,1983年)李村彈唱 4.20

Li Mingzhong, Pingsha Luo Yan (Wild Geese Descend on a Sandbank)
"Taigu Silk strings"; baina qin; CD notes only in Chinese
李明忠﹕平沙落雁
百納絲絃琴
ROI LPCD 1630-7334
Hong Kong, 2015

 1. Pingsha Luo Yan 平沙落雁(據樂英演奏) 7.36
 2. Pingsha Luo Yan 平沙落雁(琴學叢書) 7.59
 3. Er Quan Ying Yue 二泉映月(華彥鈞曲) 8.29
 4. Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲(五知齋琴譜) 13.43
 5. Yu Lou Chun Xiao 玉樓春曉(梅庵琴譜) 5.12
 6. Cang Hai Long Yin 滄海龍吟(琴譜諧聲,樂英演奏譜)6.17
 7. Liu Shui 流水(天聞閣琴譜)8.46
 8. Yi Qin E 憶秦娥(唐,李白詞,李明忠曲, 1983年) 李村彈唱 4.28

Liang Mingyue, Yangguan Sandie
Recorded in Berlin, 1975
梁铭越,陽關三疊)
 
Wergo, SM1706 2
 
  Yangguan Sandie 陽關三疊 4.49
  Pingsha Luoyan 平沙落雁 8.26
  Jiu Kuang 酒狂 4.27 (SQMP; double rhythm)
  Tianfeng Huanpei 天風環珮 3.53 (FXXP)
  Liangxiao Yin 良宵引 2.33
  Changmen Yuan 長門怨 5.45
  Pu'an Zhou 普庵咒 9.45
  Zui Yu Chang Wan 醉漁唱晚 4.08

Liu Chuhua (Lau Chor-wah), Water Immortal 劉楚華,水仙操 Roi RB-961008-C (HKG, 1996)
  Longxiang Cao 龍翔操 5.03
  Changmen Yuan 長門怨 5.22
  Liangxiao Yin 良宵引 3.16
  Shuixian Cao 水仙操 7.04
  Zuiyu Chang Wan 醉漁唱晚 4.20
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 4.59
  Yulou Chun Xiao 玉樓春曉 2.48
  Qiujiang Yebo 秋江夜泊 3.27
  Gengxin Diaowei 耕莘釣渭 2.19
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 9.43
  Kaigu Yin 慨古引 2.40
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 10.09

Liu Shaochun, Guangling Qin Music (5)* 劉少椿,廣陵琴韻(五)* Hugo HRP 7143-2 (HKG, 1996)
  Qiao Ge 樵歌 9.20
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.43
  Shanju Yin 山居吟 3.32
  Longxiang Cao 龍翔操 5.43
  Meihua Sannong 梅花三弄 9.01
  Wuye Wu Qiufeng 梧葉舞秋風 3.38
  Mozi Bei Si 墨子悲絲 9.47
  Liangxiao Yin 良宵引 2.39

Liu Shaochun, Famous Qin Pieces of the Guangling School*
Identical to Hugo HRP 7143-2
劉少椿,廣陵派古琴名曲*
 
Jiangsu Audio JCD 0038
(Nanjing, 1985)

Liu Shaochun, The Qin Repertoire of Liu Shaochun* 劉少椿,劉少椿古琴藝術* ROI RB-011008C (HKG, 2001)
  Meihua Sannong 梅花三弄 7.57
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.44
  Longxiang Cao 龍翔操 5.44
  Mozi Bei Si 墨子悲絲 9.48
  Shanju Yin 山居吟 3.32
  Qiao Ge 樵歌 9.21
  Wuye Wu Qiufeng 梧葉舞秋風 3.39
  Jiu Kuang 酒狂 2.33
  Meihua Sannong 梅花三弄 9.00
  Liangxiao Yin 良宵引 2.40

Lu Jiabing (Lo Ka-Ping) (10; also here), Zheng Yingsun (1) and Xu Yuanbai (1)
China: Lost Sounds of the Tao (more detail); * compositions by Lo Ka-Ping;
* Chunyu Caotang Qinpu has transcription
盧家炳鄭穎孫徐元白
(光盤沒有中文標題)
*盧家炳,春雨草堂琴譜有譜
World Arbiter, 2004
(New York, 2001)
 
  Pingsha Luoyan 平沙落雁 4.33
  Gui Qu Lai Ci 歸去來辭 ("Returning Home") 4.03 (listen here)
  * Yuexia Yin (Composing Poems Beneath the Moonlight [pu*]) 月下吟* 4.09 (also here)
  * Gu Hong (The Lonely Teal [pu*]) 孤鴻* 4.52 (listen here)
  Shui Xian ("The Water Spirit"; "Sea Fairy") 水仙 6.45 (listen here)
  * Bi Yun Shen ("Murmuring in the Boudoir"?) 碧雲深(碧云深?)* 4.36  ( 聽 listen; also here)
  Shui Xian 水仙 7.17
  Shitan Zhang ("Buddhist Shih-Tan Stanza") 釋談章 5.09 (listen here)
  Pingsha Luoyan ("Teals Descending on the Level Sand") 平沙落雁 4.42 (listen here)
  * Wuye Fenxiu (Meditation in the Dead of Night [pu*])
 
午夜焚脩*
 
3.44 (listen here)
 
  Changmen Yuan, played by Zheng Yingsun 長門怨,鄭穎孫彈 5.22
  Yu Qiao Wenda, played by Xu Yuanbai 漁樵問答,徐元白彈 5.22

Ou Junhong (Au Kwanhong?), Memories of the Ancient Times
Collection of Lingnan School Melodies (student of
楊新倫; compare Xie Lexiao)
區君虹,懷古)
 
廣東音像出版社
(Guangdong Publishing; 2014?)
  Huai Gu (1-7 said to be from Gugang Yipu) 懷古 4.38
  Shuang He Ting Quan 雙鶴聽泉 2.49
  Yushu Ling Feng 玉樹臨風 5.16
  Oulu Wang Ji 鷗鷺忘機 4.56
  Bijian Liu Quan 碧澗流泉 6.06
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 7.31
  Shenhua Yin 神化引 6.35
  Wu Ye Ti (said to be from Yang Xinlun) 烏夜啼 9.28
  Gao Shan (Wuxue Shanfang Qinpu) 高山 7.38

Shen Caonong: included with Tsar Teh-Yun, The Art of Qin Music

Su Sidi (Sou Si-tai), The Fisherman and the Woodcutter (The qin, zither of the literati) 蘇思棣,漁樵問答) VDE Gallo CD-1214 (Switzerland, 2007)
  Guiqulai Ci 歸去來辭 5.05
  Kaigu Yin (Georges Goormaghtigh qin; Sou Si-tai, xiao) 慨古吟 2.43
  Yi Guren 憶故人 7.27
  Xiangjiang Yuan 湘江怨 3.33
  Pu'an Zhou 普庵咒 9.51
  Shuixian Cao 水仙操 7.42
  Meihua Sannong 梅花三弄 9.11
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 10.19
  Yangguan Sandie (Georges Goormaghtigh qin; Sou Si-tai, xiao) 陽關三疊 4.09
  Zuiweng Yin 醉翁吟 4.09

Su Sidi (Sou Si-tai), Taigu Sheng (notes only in Chinese) 蘇思棣,太古聲) Hugo LPCD 1630-7298 (Hong Kong, 2010)
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 11.06
  Gui Qu Lai Ci 歸去來辭 4.40
  Guqin Yin 古琴吟 1.50
  Kaigu Yin 慨古吟 2.57
  Dongting Qiu Si 洞庭秋思 3.39
  Liang Xiao Yin 良宵引 3.43
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 7.35
  Yulou Chun Xiao 玉樓春曉 3.02
  Yu Ge 漁歌 14.24
  Shanzhong SiYouren 山中思友人 3.22
  Shuixian Cao 水仙操 7.42
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 5.10
  Yangguan Sandie 陽關三疊 4.35
  Longxiang Cao 龍翔操 5.07

Sun Yuqin: Historical Record Guchin Pieces of Sun Yu-chin; Jue Xiang 孫毓芹先生古琴遺音逸輯 晨曦文化
 #1 Yi Gu Ren (compare CD2 #7) 憶故人 6.48
  Wu Ye Wu Qiu Feng (compare CD2 #8) 梧葉舞秋風 3.44
  Zui Yu Chang Wan (compare CD1 #8) 醉漁晚唱 4.16
  Yu Lou Chun Xiao 玉樓春曉 1.37
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 11.19
  Liu Shui 流水 8.00
  Meihua Sannong 梅花三弄 7.48
  Zui Yu Chang Wan (compare CD1 #3) 醉漁唱晚 4.41
  Wu Ye Ti (strings?) 烏夜啼 8.55
 #2 Yangguan Sandie 陽關三疊 3.52
  Yu Lou Chun Xiao (compare CD1 #4) 玉樓春曉 1.42
  Taigu Yin (strings?) 太古引 2.16
  Feng Qiu Huang (last few notes cut off) 鳳求凰 1.23
  Gui Qu Lai Ci 歸去來辭 3.29
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 8.27
  Yi Gu Ren (compare CD1 #1) 憶故人 7.04
  Wu Ye Wu Qiu Feng (compare CD1 #2) 梧葉舞秋風 3.50

Thompson, John, Music Beyond Sound
Melodies listed under
Music Beyond Sound
唐世璋,希聲
 
Toadall Sound TDS 10001
(HKG, 1997)

Thompson, John, Shen Qi Mi Pu
The Handbook of Spiritual and Marvelous Mysteries
6 CD set; melodies listed under
Shen Qi Mi Pu CD timings
唐世璋,神奇秘譜
六個光盤
 
Toadall Sound TDS 20001-6
(HKG, 2000)
 

Wang Duo, Collected Qin Melodies (1)
"Daoist Qin Melodies", all but one from 1525
汪鐸,古琴曲集(一)
道家琴曲
武漢大學音像出版社出版
ND (before 2004)
  Cai Zhen You 採真遊 4.26  ( 聽 listen)
  Zhuangzhou Meng Die 莊周夢蝶 8.32 ( 聽 listen)
  He Ming Jiugao 鶴鳴九皋 5.55
  Xiaoyao You 逍遙游 7.52 ( 聽 listen)
  Oulu Wang Ji 鷗鷺忘機 3.54
  Shen You Liuhe 神遊六合 8.31
  Shanju Yin 山居吟 3.00
  Qiu Shui (1647) 秋水 8.25   ( 聽 listen)
  Kongtong Wen Dao 崆峒问道 10.02

Wang Duo, Collected Qin Melodies (2)
Daoist Melodies (2): Xishan Qin Sounds
汪鐸,古琴曲集(二)
谿山琴韻
江蘇文化音像出版社出版發行
2004
  Oulu Wangji 鷗鷺忘機(自遠堂琴譜 1802) 6.35
  Li Sao 離騷(德音堂琴譜 1691) 14.46
  Ao Ai 欸乃(春草堂琴譜 1744) 11.07
  You Lan 幽蘭(杏莊太音續譜 1559) 7.07
  Yang Chun 陽春(大還閣琴譜 1673) 10.21
  Yu Ge 漁歌(五知齋琴譜 1722) 15.34

Wang Duo, Collected Qin Melodies (3)
"Daoist Qin Melodies (3), continuation"
汪鐸,古琴曲集(三)
道家琴曲續:大音希聲
齊魯電子音像出版社
2007
  Ting Quan Yin 聽泉吟(大還閣琴譜 1673) 2.40
  Jing Guan Yin 靜觀吟(五知齋琴譜 1722) 4.10
  Liezi Yu Feng 列子御風(西麓堂琴統 1525) 9.30
  Xie Xian You 挾仙遊(春草堂琴譜 1744) 7.50 ( 聽 listen)
  Taoyuan Chunxiao 桃源春曉(西麓堂琴統 1525) 6.20
  Pei Lan 佩蘭(西麓堂琴統 1525) 15.55
  Yuhua Dengxian 羽化登仙(五知齋琴譜 1722) 20.05

Wang Duo, Bai Xue (White Snow)
"Wumen qin sounds"
汪鐸,白雪
吳門琴韻
HUGO HRP7324-2
2013
  Ling Xu Yin (1525) 凌虛吟 3.29
  Gao Shan (1893) 高山 9.47
  Shishang Liu Quan (from 吳蘭蓀 Wu Lansun; like others) 石上流泉 4.15
  Guan Ju (from 1614) 關雎 11.30
  Yang Chun (from 1673) 陽春 12.44
  Bai Xue (1525) 白雪 7.07
  Chang Qing (1525) 長清
  Xiao Xiang Shui Yun (1722) 瀟湘水雲 11.33
  Cai Zhen You (1525) 採真遊 4.30

Wang Duo, Xiu Xing Cao (Qin play for virtue enhancement)
Music created by Wang Duo?
汪鐸,脩行操
王鐸作品(?)
HUGO HRP7325-2
2013
  Ting Song Yin (Listening to Pines) 聽松引 4.17
  Saishang Xing (Inspiration from the Northern Frontier) 塞上行 7.06
  Mei Ling Tan You (Trekking Deep into the Plum Ridge) 梅嶺探幽 6.56
  You Zi Dan Xin (Filial Heart of Son Away from Home) 遊子丹心 3.45
  Meng Bi Sheng Hua (Writing Beautiful Memories in Dreams) 夢筆生華 9.38
  Lang Tao Sha (The Wave Never Stops Polishing the Sand) 浪淘沙 5.01
  Xiu Xing Cao (Qin Play for Virtue Enhancement) 脩行操 6.11
  Lan Zhu Shuang Qing (Aloof Inspiration from Orchid and Bamboo) 蘭竹雙清 8.54
  Man Jiang Hong (Fill the River with Blood) 滿江紅 3.17

Wang Duo, Qin Dao Yang Sheng (Nurturing through Dao of the Qin)
Wang Duo Guqin melodies (5) and (6)
汪鐸,琴道養生
王鐸古琴曲五、六
ISRC CN-M69-10-301-00/A-36
2009, 2003
 #1 Ling Xu Yin 凌虛吟 (1525 3.52
  Zhong Qiu Yue 中秋月 (1614) 3.42
  Shishang Liu Quan 石上流泉 (from 吳蘭蓀 Wu Lansun; like others) 4.47
  Gao Shan 高山 (1893) 9.42
  Liu Shui 流水 (1691) 5.24
  Dong Ting Qiu Si 洞庭秋思 (1511) 4.02
  Yang Sheng Zhu 養生主 (1705 [XIII/371]) 7.03
  Chang Qing 長清 (1525) 10.47
 #2 Dong Tian Chun Xiao 洞天春曉 (1673) 18.34
  Xishan Qiu Yue 溪山秋月 (1673) 17.43
  Yu Hua Deng Xian 羽化登仙 1722 19.06

Wheeler, Tony, Plain Silk Qin
10 solo melodies played on silk string guqin
安東尼,絲琴 AN 14-1
(Sydney, Australia, 2014)
  Liang Xiao Yin (Prelude to a Peaceful Evening) 良宵引 03.41
  Guang Han Qiu (Broad Autumn Moon; 1425 dapu) 廣寒秋 02.47
  Ku Mu Yin (Ode to Withered Wood; 1893 dapu) 枯木吟 05.58
  Chun Xiao Yin (Ode to Spring Dawn) 春曉吟 03.42
  Gu Jiao Xing (Walking with the Ancient; 1614 dapu) 古交行 11.26
  Jiu Kuang (Mad Drunk) 酒狂 02.52
  Ou Lu Wang Ji (Innocent Seagulls and Herons) 鷗鷺忘機 05.15
  Bi Jian Liu Quan (Spring Flowing in the Jade Green Valley) 碧澗流泉 05.10
  Zui Yu Chang Wan (Evening Song of the Drunken Fisherman) 醉漁唱晚 04.31
  Wu Ye Wu Qiu Feng (Parosol Leaves Dancing in the Autumn Wind; 1664 dapu) 梧葉舞秋風 05.20

Wu Jinglue*: The Qin Repertoire of Wu Jinglue 吳景略,吳景略古琴藝術 ROI RB-981014-2C (HKG, 1998)
 #1 Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 8.00
  Wuye Wu Qiufeng 梧葉舞秋風 3.23
  Yi Guren 憶故人 6.51
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.20
  Yu Ge 漁歌 13.37
  Pu'an Zhou 普庵咒 7.05
  Shengli Cao 勝利操 4.38
  Guangling San 廣陵散 18.18
 #2 Meihua Sannong 梅花三弄 8.07
  Mozi Bei Si 墨子悲絲 8.26
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 7.01
  Changmen Yuan 長門怨 4.02
  Qiu Sai Yin 秋塞吟 6.54
  Yang Chun 陽春 7.01
  Hujia Shibapai 胡笳十八拍 15.44
  Xinjiang Hao 新疆好 2.08
  Liu Shui 流水 5.28
  Jiu Kuang (with ensemble) 酒狂(合奏) 2.06

Wu Yinghui (Ng Ying-wai), Moonlight in Gentle Breezes (CD notes) 吳英卉,明月清風 ROI RB-151001-2C (HK, 2016)
 #1 Ai Nai (1876) 欸乃 6.42
  Da Hujia (1425) 大胡笳 12.33; 聽 listen
  Qu Yuan Wen Du (1525) 屈原問渡 09.00
  Qiu Xiao Bu Yue (1525) 秋宵步月 3.55
  Gu Feng Cao (1425) 古風操 4.16
  Yu Qiao Wen Da (1911-) 漁樵問答 10.57
  Long Xiang Cao (from Zhang Ziqian) 龍翔操 6.15
  Xie Xian You (1931) 挾仙遊 4.07
  Yi Shan Deng Hua Duo by (謝俊仁 Xie Junren) 一閃燈花墮 7.18
  Shan Shui Qing (by 金復載 Jin Fuzai) 山水情 8.35
 #2 Long Shuo Cao (1425) 龍朔操 9.51
  Xiao Hujia (1425) 小胡笳 13.03
  Shan Ju Yin (1722) 山居吟 5.14
  Fan Canglang (1425) 泛滄浪 4.08
  Yang Chun (1705) 陽春 11.56
  Pu'an Zhou (栩齋琴譜/愔愔室琴譜) 普安咒 10.12
  Geng Xin Diao Wei (愔愔室琴譜) 耕莘釣渭 2.42
  Feng Lei Yin (1931) 風雷引 2.42
  Gui Qu Lai Ci (1589) 歸去來辭 5.01
  Lou Lan San (by 金湘 Jin Xiang) 樓蘭散 9.43

Wu Zhao, Song of Life in the Mountains (YouTube?) 吳釗、山居唫 貝岡朵 Wind music-006, 2013 !
  Shan Ju Yin 山居吟 4.22
  Mei Hua San Nong 梅花三弄 7.31
  Yang Guan San Die 陽關三疊 4.36
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 10.26
  Jing Guan Yin 靜觀吟 2.52
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.00
  Guan Shan Yue 關山月 2.01
  Liang Xiao Yin 良宵引 2.55
  Qiu Sai Yin 秋塞吟 7.23
  Qiu Feng Ci 秋風辭 1.30
  Yi Gu Ren 憶故人 6.37

Xie Junren (Tse Chun-yan), The Oil-Lamp Flickered
** = composed by Tse Chun-yan
謝俊仁,一閃燈花墜
** = 謝俊仁作曲
ROI RA-011003C (HKG, 2001)
 
  Yi Guren 憶故人 8.55
  Liu Shui 流水 8.38
  Yishan Denghua Duo 一閃燈花墮 6.43
  **Shuang Yifan Diao 雙乙反調 4.50
  **Luo Mei (Xiao accompaniment by Sou Si-Tai) 落梅(簫﹕蘇思棣) 5.10
  **Shang Yi 商意 5.08
  **Jue Yi 角意 5.18
  **Qiu Ji 秋祭 6.42
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.06
  Bijian Liu Quan 碧澗流泉 4.52
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 10.13

Xie Junren (Tse Chun-yan), Autumn Moon and Winter Frost 謝俊仁,秋月清霜 HUGO LPCD1630-7287 (HKG, 2011)
 
  Yu Qiao Wen Da (from Cai Deyun) 漁樵問答 10.11
  Yang Chun (from Cai Deyun) 陽春 10.34
  Bai Xue (1425) 白雪 5.53
  Guan Shan Yue (1931) 關山月 2.21
  Shui Xian Cao (from Cai Deyun) 水仙操 8.20
  Dongting Qiu Si (1718) 洞庭秋思 3.44
  Han Gong Qiu (1614) 漢宮秋
  Bian Zhi Yin (by Tse Chun-yan, with xiao) 變徵引 6.16
  Qiu Yue You 3 poems (by Tse Chun-yan) 秋日遊:詩三首 4.20
  Xing Hua Tian Ying (Song by Jiang Kui; ensemble) 杏花天影 2.37
  Gu Yuan (Jiang Kui; with singer) 古怨 3.41
  Ye.Luo (by Tang Lok-Yin; with singer) 葉.落 8.42

Xie Lexiao (Tse Lok-Siu?) : Lingnan Guqin
  compare
Ou Junhong
謝樂笑﹕嶺南古琴
 
Lingnan College Institute of Arts
(Guangzhou, Red Records, n.d.)
  Shuang He Ting Quan 雙鶴聽泉 3.19
  Oulu Wang Ji 鷗鷺忘機 6.47
  Huai Gu 懷古 5.40
  Yu Qiao Wen Da 漁樵問答 8.35
  Wu Ye Ti 烏夜啼 9.14
  Yu Shu Lin Feng 玉樹臨風 5.31
  Xian Weng Cao 仙翁操 3.45
  Bi Jian Liu Quan 碧澗流泉 6.40

Xu Yuanbai, The Qin Repertoire of Xu Yuanbai & Huang Xuehui*
(see also
Huang Xuehui above)
徐元白、黃雪輝﹕浙派古琴
遺韻* (上面請看黃雪輝
ROI RB-001012-2C#1
(HKG, 2000)
  Gaoshan Liushui (1744 [Gao Shan comment]) 高山流水 9.40 聽 listen
  Mozi Bei Si 墨子悲絲 14.00
  Oulu Wang Ji 鷗鷺忘機 5.33
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 12.35
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 7.53

Yuan Zhongping (Yuan Jung-ping): Guqin Melody Collection 袁中平,古琴曲集 Recorded in 臺北 Taibei, 2006
  Shishang Liu Quan 石上流泉 5.04
  Meihua Sannong 梅花三弄 6.05
  Yang Chun 陽春 11.34
  Liangxiao Yin 良宵引 3.04
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 12.37
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.36
  Yu Ge 漁歌 13.32
  Yangguan Sandie 陽關三疊 6.44

Yuan Zhongping (Yuan Jung-ping): Guqin Melody Collection Qing Ming 袁中平 古琴曲集:清明 As in 2006, but reissued 2010 with new packaging

Yuan Zhongping (Yuan Jung-ping): Qin Music: Chen Yin 袁中平 古琴曲集(一) Recorded in 臺北 Taibei, 2008;
DVD recorded 2010
  Changting Yuan Man 長亭怨慢 4.22
  Qiu Sai Yin 秋塞吟 9.38
  An Xiang 暗香 2.37
  Shu Ying 疏影 2.39
  Chu Ge 楚歌 10.07
  Ge Xi Mei Ling 鬲溪梅令 4.41
  Yi Gu Ren 憶故人 10.16
  Canglang Ge 滄浪歌 3.41
  Gu Yuan 古怨 4.24

DVDs:   Changting Yuan Man 長亭怨慢 6.47
  Shishang Liu Quan 石上流泉 5.42
  Chang Ting Yuan Man 長亭怨慢 12.56

Zhang Ziqian, The Qin Repertoire of Zhang Ziqian
(two CDs; all tracks seem to be included in
Jue Xiang CDs 28-31
張子謙﹕張子謙操縵藝術
紀念專集
ROI CN-E08-09-0077-0/A.J6
(HKG, 2009 ?)
 #1 Pingsha Luo Yan (only singing; 聽 listen; transcription; comment) 平沙落雁 6.11
  Pingsha Luo Yan (listen here) 平沙落雁 6.00
  Long Xiang Cao 龍翔操 5.08
  Mei Hua San Nong 梅花三弄 8.00
  Chu Ge 楚歌 5.30
  Qiu Hong 秋鴻 13.48
  Chang Qing 長清 6.09
 #2 Yu Ge 漁歌 12.05
  Tian Feng Huan Pei 天風環珮 2.33
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 8.34
  Fan Canglang 泛滄浪 2.53
  Yi Gu Ren 憶故人 6.44
  Liang Xiao Yin 良宵引 1.56
  Qiao Ge 樵歌 9.19
  Jiu Kuang 酒狂 2.15

 
II.  Qin on every track, multiple players on the CD
       All silk string qin; * = recorded before 1965
 
 

Feng Huang He Ming (two qin from Yang Shibai),
Cai Feng Ming Qi (CD1) and Lai Huang, played by
Ding Chengyun, Cheng Gongliang, Yao Gongbai

鳳凰和鳴
兩張唐代琴,《采鳳鳴岐》、《來凰》:
丁承運、成公亮姚公白 彈
E14-09-320-00 (Hangzhou, 2008)
See also a performance
 
 #1 Kaigu Yin (Ding Chengyun) 慨古音(丁承運) 2.58
  Liu Shang (Ding Chengyun; 聽 listen) 流觴(丁承運) 4.56
  Pingsha Luo Yan (Ding Chengyun) 平沙落雁(丁承運) 6.53
  Bai Xue (Ding Chengyun) 白雪(丁承運) 7.02
  Yangguan Sandie (Cheng Gongliang) 陽關三疊(成公亮) 4.58
  Chenside Xuanlü (Cheng Gongliang) 沉思的旋律(成公亮) 7.26
  Dongting Qiu Si (Cheng Gongliang) 洞庭秋思(成公亮) 3.19
  Gu Feng Cao (Yao Gongbai) 古風操(姚公白) 3.51
  Yi Zhen (Yao Gongbai) 頤真(姚公白) 6.04
  Wu Ye Ti (Yao Gongbai) 烏夜啼(姚公白) 8.14
 #2 Kaigu Yin (Ding Chengyun) 慨古音(丁承運) 2.53
  Shenren Chang (Ding Chengyun) 神人暢(丁承運) 5.14
  Gui Qu Lai Ci (Ding Chengyun) 歸去來辭(丁承運) 3.51
  Xing Hua Tian (Ding Chengyun) 杏花天(丁承運) 4.27
  Yangguan Sandie (Cheng Gongliang) 陽關三疊(成公亮) 4.41
  Tao Yuan Chun Xiao (Cheng Gongliang) 桃源春曉(成公亮) 6.03
  Yi Guren (Cheng Gongliang) 憶故人(成公亮) 9.01
  Wang You (Yao Gongbai) 忘憂(丁承運) 2.23
  Liang Xiao Yin (Yao Gongbai) 良宵引(丁承運) 3.45
  Qu Yuan Wen Du (Yao Gongbai) 屈原問渡(丁承運) 8.23

Huai Gu Yin: Reconstructions by 14 players
Selections from the "First Silk String Qin Dao
  Reconstruction Meeting", led by Wang Duo

懷古吟
第一屈絲絃琴道打譜會
王鐸
三辰影庫音像出版社
(戊戎: 2018)
two CDs  
 #1 Gu Guan Yu Shen (1525; Wang Duo dapu) 孤館遇神(王鐸打譜) 10.14
  Wang Ji (1539; Tong Lanting dapu) 忘機(童蘭渟打譜) 4.57
  Yin De (1525; Lin Yitian dapu) 隱德(林億天打譜) 3.52
  Yi Lan (1525; Zhang Xianhui dapu) 猗蘭(張顯慧打譜) 9.52
  Qiao Ge (1673; Wang Ligang dapu) 樵歌 (王力剛打譜) 13.53
  Huai Gu Yin (1525; Wang Meng dapu) 懷古吟(王夢打譜) 4.03
  Qiu Yue Zhao Mao Ting (1425; Yang Fan dapu) 秋月照茅亭(楊帆打譜) 5.10
 #2 Nan Feng Chang (1525; Li Zhongyan dapu) 南風暢(李忠燕打譜) 6.02
  Huai Gu Yin (1525; Peng Si dapu) 懷古吟(彭斯打譜) 3.46
  Yao Tian Sheng He (1525; Zhu Yuhui dapu) 瑤天笙鶴(朱玉徽打譜) 12.28
  Wang Ji (1525; Qing Yuan dapu) 忘機(清婉打譜) 3.52
  Wang Ji (1425; He Sikuo dapu) 忘機(何嗣廓打譜) 2.54
  Yun Shui Yin (1893; Li Guo dapu) 雲水吟(李果打譜) 10.00
  Yun Shui Yin (1893; Shi Fode dapu) 雲水吟(釋佛德打譜) 8.26

Mei An Qin Music (Historical Recording Mono)
Xu Lisun (9), Chen Xinyuan (2), Zhu Xichen (4)

徐立孫(9)、陳心園(2)、朱昔辰(4)﹕
梅庵琴韻*
Hugo HRP 7257-2
(HKG, 2006)
  Yulou Chun Xiao (Chen Xinyuan, 1908-1994) 玉樓春曉(陳心園彈) 1.51
  Pingsha Luo Yan (Chen Xinyuan) 平沙落雁(陳心園彈) 4.57
  Qiu Jiang Ye Bo (Zhu Xichen, 1924-1959) 秋江夜泊(朱昔辰彈) 2.40
  Sao Shou Wen Tian (Zhu Xichen) 搔首問天(朱昔辰彈) 5.15
  Xie Xian You (Zhu Xichen) 挾仙游(朱昔辰彈) 3.34
  Feng Lei Yin (Zhu Xichen) 風雷引(朱昔辰彈) 2.20
  Gongshe zhi Chun (Xu Lisun, 1897-1969) 公社之春(徐立孫彈) 3.50
  You Lan (Xu Lisun) 幽蘭(徐立孫彈) 6.11
  Dao Yi (Xu Lisun) 搗衣(徐立孫彈) 5.15
  Changmen Yuan, 1 (Xu Lisun) 長門怨,一(徐立孫彈) 3.35
  Changmen Yuan, 2 (Xu Lisun) 長門怨,二(徐立孫彈) 3.13
  Feng Lei Yin (Xu Lisun) 風雷引(徐立孫彈) 2.16 (聽 listen)
  Pingsha Luo Yan (Xu Lisun) 平沙落雁(徐立孫彈) 4.13
  Sao Shou Wen Tian (Xu Lisun) 搔首問天(徐立孫彈) 4.44
  Guangling San (Xu Lisun) 廣陵散(徐立孫彈) 17.06

Qin Music on Antique Instruments:
Shum Hing-shum, Sou Si-Tai, Lau Chor-wah,
Bell Yung and Tse Chun-yan

沈興順蘇思棣劉楚華
榮鴻曾謝俊仁
古琴響珍
HKU001 (HKG, 1998)
 
  Kaigu Yin (Shum Hing-shun; thick silk) 慨古引(沈興順,粗絲弦) 2.39
  Liangxiao Yin(Sou Si-tai; silk) 良宵引(蘇思棣,幼絲弦) 3.37
  Qiujiang Yebo (Liu Chuhua; thick silk) 秋江夜泊(劉楚華,粗絲弦) 3.39
  Wuye Wu Qiufeng (Sou Si-tai; silk) 梧葉舞秋風(蘇思棣,幼絲弦) 4.32
  Yi Guren (Liu Chuhua; thick silk) 憶故人(劉楚華,粗絲弦) 7.24
  Longxiang Cao (Bell Yung; silk) 龍翔操(榮鴻曾,幼絲弦) 10.31
  Shuixian Cao (Tse Chun-yan; nylon/metal) 水仙操(謝俊仁,尼龍鋼絲絃) 8.58
  Huaxu Yin (SQMP; Bell Yung; silk) 華胥引(榮鴻曾,幼絲弦) 2.23
  Chang Qing (SQMP; Liu Chuhua; thick silk) 長清(劉楚華,粗絲弦) 9.12
  Xiuxi Yin (Shum Hing-shun; thick silk) 修禊吟(沈興順,粗絲弦) 3.22
  Shuang Yifan Diao (Tse Chun-yan; metal-nylon) 雙乙反調(謝俊仁,尼龍鋼絲絃) 4.45

 
III.  Qin on every track, but only a few tracks use silk strings
        * = recorded before 1965
 
 

Chen Chengbo: Romantic Bossom of Gu Qin
2 of 9 tracks played with silk strings
陳成渤:琴懷
九首曲目之二首用絲絃

 
  Liu Shui (from 1876/Guan Pinghu) 流水(1876 管平湖) 8.19
  Liang Xiao Yin (from Gong Yi) 良宵引(龔一傳授) 3.37

Dai Xiaolian: Ripples ("Yi")
3 of 8 tracks played with silk strings
戴曉蓮:漪
八首曲目之三首用絲絃
SMPH/SLAU CD12188
(Shanghai 2012)
  Yi Gu Ren (from Zhang Ziqian) 憶故人(張子謙傳授) 8.14
  Chang Qing (from Zhang Ziqian, who reconstructed it) 長清(張子謙打譜、傳授) 6.56
  Chun Feng (from Gong Yi, who composed it) 春風(龔一作曲、傳授) 5.23

Guan Pinghu* and Wu Jinglue*
The Midnight Crow
Gong Yi,
Cheng Gongliang, Wu Wenguang,
Li Xiangting, Liu Li all use metal strings
管平湖*,吳景略*
烏夜啼
龔一,成公亮,吳文光,
李祥霆,劉麗都用剛絲弦
ROI RA-931007-C
(HKG, 1993)
  Wu Ye Ti (Guan Pinghu) 烏夜啼(管平湖) 8.39
  Yu Qiao Wenda (Wu Jinglue + xiao) 漁樵問答(吳景略,琴簫合奏) 8.02

Wu Jinglue*
Yushan Qin Sounds
The others use metal strings: Wu Wenguang, Weng Yucang, Zhu Xi
吳景略*
虞山琴韻     (吳文光,
翁瘐蒼,朱晞都用剛絲弦)
Jiangsu Music JCD 0154
(Changshu, 2001)
  Pu'an Zhou (Wu Jinglue) 普庵咒(吳景略彈) 7.07
  Wuye Wu Qiufeng (Wu Jinglue) 梧葉舞秋風(吳景略彈) 4.12
  Yang Chun (Wu Jinglue) 陽春(吳景略彈) 6.51
  Meihua Sannong (Wu Jinglue) 梅花三弄(吳景略彈) 7.28

Yao Bingyan (1921-1983)*
The Art of Yao Bingyan (4 CDs and one DVD)
Chronological order, so first 13 tracks use silk strings
姚丙炎*
姚丙炎古琴藝術    
第一半用絲絃古琴
ROI RS-171002-4C
(Hong Kong, 2017 ?)            
Digitally Re-mastered Historical Recordings

 • CD 1 (all silk strings; all also here)
  1. 鷗鷺忘機 Ou Lu Wang Ji (Forgetting the Vulgar Ideas ) 04:51
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(絲絃)據《五知齋琴譜》演繹 1956
  2. 平沙落雁 Pingsha Luo Yan (Wild Geese Descending on Level Sand) 05:29
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(絲絃)據《琴學入門》演繹 1956
  3. 高山 Gao Shan (High Mountains) 08:22
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(絲絃)據《琴學入門》演繹 1956
  4. 瀟湘水雲 Xiao Xiang Shui Yun (Mist and Clouds over the Rivers Xiao and Xiang) 09:28
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(絲絃)據《五知齋琴譜》演繹 1956
  5. 碣石調‧幽蘭 You Lan (Solitary Orchid, in Jieshi Mode) 09:42
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(絲絃)據《古逸叢書》打譜演繹 1956
  6. 廣陵散 Guangling San (Guangling Melody) 20:52
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(絲絃)據《風宣玄品》打譜演繹 1957

 • CD 2 (all silk strings except #8; all also here)
  1. 大胡笳 Da Hu Jia (Grand Hujia) 12:35
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(絲絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1958
  2. 胡笳十八拍 Hu Jia Shiba Pai (Eighteen Parts of Hujia) 15:35
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(絲絃)據《五知齋琴譜》打譜演繹 1958
  3. 酒狂 Jiu Kuang (Wine Madness) 02:17
   姚丙炎用「鐵鶴舞琴」(絲絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1959
  4. 楚歌 Chu Ge (Song of Chu) 04:07
   姚丙炎用「鐵鶴舞琴」(絲絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1962
  5. 華胥引 Huaxu Yin (Song of Huaxu) 02:14
   姚丙炎用「鐵鶴舞琴」(絲絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1962
  6. 孤館遇神 Gu Guan Yu Shen (Meeting Spirits in a Deserted House) 08:38
   姚丙炎用「鐵鶴舞琴」(絲絃)據《西麓堂琴統》打譜演繹 1963
  7. 烏夜啼 Wu Ye Ti (Magpies Cry in the Night) 08:11
   姚丙炎用「鐵鶴舞琴」(絲絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1963
  8. 烏夜啼 Wu Ye Ti (Magpies Cry in the Night) 09:01
   姚丙炎用「龍吟琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1981

 • CD 3 (no silk strings)
  1. 胡笳十八拍 Hu Jia Shiba Pai (Eighteen Parts of Hujia) 15:34
   姚丙炎用「戛玉琴」(鋼絃)據《五知齋琴譜》打譜演繹 1980
  2. 酒狂 Jiu Kuang (Wine Madness) 02:25
   姚丙炎用「戛玉琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1981
  3. 楚歌 Chu Ge (Song of Chu) 05:01
   姚丙炎用「梅花落琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1981
  4. 華胥引 Huaxu Yin (Song of Huaxu) 02:23
   姚丙炎用「梅花落琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1981
  5. 孤館遇神 Gu Guan Yu Shen (Meeting Spirits in a Deserted House) 09:37
   姚丙炎用「梅花落琴」(鋼絃)據《西麓堂琴統》打譜演繹 1981
  6. 陽春 Yang Chun (Sunny Spring) 07:04
   姚丙炎用「龍吟琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1981
  7. 古怨 Gu Yuan (Ancient Sorrow) 02:12
   姚丙炎用「戛玉琴」(鋼絃)據《白石道人歌曲》打譜演繹 1981.5
  8. 瀟湘水雲 Xiao Xiang Shui Yun (The Mist and Clouds over the Rivers Xiao and Xiang) 08:41
   姚丙炎用「戛玉琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1982.6.5
  9. 廣陵散 Guangling San(廿四拍本)(Guangling Melody [24 Parts Concise Version]) 15:26
   姚丙炎用「龍吟琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1982.2

 • CD 4 (no silk strings [except #11?])
  1. 小胡笳 Xiao Hu Jia (Little Hujia) 13:12
   姚丙炎用「戛玉琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1982.6.2
  2. 古風操 Gu Feng Cao (An Ancient Tune) 03:54
   姚丙炎用「戛玉琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1981
  3. 鶴鳴九皋 He Ming Jiu Gao (An Ancient Tune) 06:23
   姚丙炎用「戛玉琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1981
  4. 流水 Liu Shui (Flowing Water) 12:20
   姚丙炎用「戛玉琴」(鋼絃)據《神奇秘譜》打譜演繹 1982.2
  5. 明君 Ming Jun (The Story of Mingjun) 09:16
   姚丙炎用「戛玉琴」(鋼絃)據《西麓堂琴統》打譜演繹 1981
  6. 屈原問渡 Qu Yuan Wen Du (Quyuan Seeks Advice) 09:08
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(鋼絃)與陳重(簫)、黃玲(二胡)、高志遠(中胡) 據《西麓堂琴統》合奏 1980.9
  7. 屈原問渡 Qu Yuan Wen Du (Quyuan Seeks Advice) 07:59
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(鋼絃)據《西麓堂琴統》打譜演繹 1980
  8. 秋宵步月 Qiu Xiao Bu Yue (Strolling Under an Autumn Moon) 03:32
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(鋼絃)據《西麓堂琴統》打譜演繹 1981
  9. 忘憂 Wang You (Forgetting Sorrow) 02:24
   姚丙炎用「鳴鶴琴」(鋼絃)據《西麓堂琴統》打譜演繹 1981
  10. 忘憂 Wang You (Forgetting Sorrow) 02:22
   姚丙炎用「戛玉琴」(鋼絃)據《西麓堂琴統》打譜演繹 1981
  11. 普庵咒 Pu-an Zhou (Pu-an’s Incantation) 8:25
   管平湖用 「大扁兒琴」 據《五知齋琴譜》領奏、北京古琴研究會器樂合奏 Beijing Guqin Research Association Music Ensemble; 1956.5.12

 • DVD (no silk strings; all on one track: 27:59)
 • 屈原問渡 Qu Yuan Wen Du (Qu Yuan Seeks Advice)
  Ensemble of four in unison; 05:23
 • 烏夜啼 Wu Ye Ti (Magpies Cry in the Night)
  Qin solo; 07:53
 • 華胥引 Huaxu Yin (Song of Hua Xu)
  Qin solo; 02:00
 • 屈原問渡 Qu Yuan Wen Du (Qu Yuan Seeks Advice)
  Qin solo; 07:53
 • 談話 Tan Hua (Conversation)
  Yao Bingyan, Zhao Rulan (moderator), Bell Yung, etc.; 03:48

   
  IV.  Qin only on some tracks, one or multiple players on the CD
         All silk string qin; * = recorded before 1965
   
   

  Wei Chung-loh, Traditional Instrumental Pieces of
  (Tracks 1 to 7 [of 15] on CD 2; rec. USA ~ 1938-9?)
  衛仲樂
  衛仲樂演奏曲集
  ROI RB 961010 2C
  (HKG, 1996)
    Zui Yu Chang Wan 醉漁唱晚 3.25
    Liu Shui (track 14 has ensemble arrangement) 流水 9.11
    Pingsha Luo Yan 平沙落雁 3.51
    Meihua Sannong 梅花三弄 7.27
    Changmen Yuan 長門怨 4.41
    Pu'an Zhou 普庵咒 5.52
    Yangguan Sandie 陽關三疊 3.39

  Tsar Teh-Yuan, Wu Zonghan and Yang Sze-chak
  Eleven Centuries of Trad. Music of China (incl HK; 4 of 8 tracks)
  蔡德允吳宗漢容思澤
  (光盤止有英文)
  Legacy Int'l CD 311
  (USA, n.d.)

        Tan qin 彈琴 Ways of Touching the ch'in; Tsar Teh-Yun; 03.52
        Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲; Tsar Teh-Yun; 10.11
        Fenglei Yin 風雷吟; Wu Zonghan; 2.58 (
  聽 listen)
        Shui Xian 水仙; Yong Sze-chak; 10.10

  Guan Pinghu, Zha Fuxi, Pu Xuezhai*
  Chine: Musique Classique (3 of 17 tracks have silk)
  管平湖查阜西溥雪齋*
  (光盤止有英文)
  Ocora C 559039
  (Paris, 1988)

        Liu Shui 流水 (7.18; Guan Pinghu)
        Changmen Yuan 長們怨 (4.39; Zha Fuxi)
        Pu'an Zhou 普安咒 (*7.52; Pu Xuezhai)

  Tao Chu-Sheng (1 of 8 tracks)
  Spirit, Classical Traditional Music from Asia
  陶筑生
  (光盤止有英文)
  New Earth NE 9505-2
  (Germany, 1995)

        Pu'an Zhou 普安咒 (*6.50)

   
  Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

  1. Contents of CD recordings of silk string guqin
  A few of the CDs indexed here have metal- as well as silk-string qin tracks.
  (Return)

  2. Wang Duo CDs
  Besides the 7 CDs listed starting here there is also this CD of a group he organized to record reconstructions of old melodies.
  (Return)

  3. Not included
  This list does not include DVDs such as the one under 絕響 Jue Xiang.
  (Return)

  4. 8 CD set called 老八張 Lao Ba Zhang
  Most of its recordings are included in the next set, Sitong Shenpin.
  (Return)

  5. Other CDs?
  Should be silk string recordings only. However, this one has only nylon-metal or composite strings:

  Xu Jian: Yang Guan San Die (許健: 陽關三疊)
  雨果光盤 Hugo CD (DCD 2495; LPCD 1630-7344-2), 2016 (more info at cdwarehouse.com.hk and music.douban.com).

  1. Yang Guan San Die 陽關三疊 (>1505; only sections 1, 2, 3, ?, 8 and 9; see also next two: no 1530 here) 04:08
  2. Yang Guan Qu 陽關曲 (1511) 02:45 (only 6 of 13 sections, adding flourish at end)
  3. Yang Guan 陽關 (1539) 03:06
  4. Yang Guan Qu 陽關曲 (1771) 01:54
  5. Yang Guan San Die 陽關三疊 (1864) 04:47
  6. Yang Guan San Die 陽關三疊 (1878) 03:51
  7. Hu Jia Shiba Pai 胡笳十八拍(節選) (1722) 03:58 ("music from sections 10-12 with lyrics of 10 and 12"; 聽 listen)
  8. Xiao Hu Jia 小胡笳 (1425) 07:58 ( 聽 listen; also here)
  9. Qiu Yue Zhao Mao Ting 秋月照茅亭 (1425) 03:17 ( 聽 listen; also here)
  10. Shanzhong Si You Ren 山中思友人 (1425) 01:41
  11. Huang Yun Qiu Sai 黃雲秋塞 (1425) 02:36 (also here)
  12. Jiu Kuang 酒狂 (1424) 01:42 (triple rhythm)
  13. Long Shuo Cao 龍朔操 (142 5) 05:28
  14. Guan Ju 關雎 (1556) 03:54
  15. Yi Zhen 頤真(琴簫合奏) (1425) 03:47
  16. Yu Qiao Wen Da 漁樵問答(合奏 ensemble; 1864) 06:26

  On Tracks 1 - 7
  琴歌:尹澄 singing: Yin Cheng (聲唱法: bel canto soprano)
  琴:許健 qin: Xu Jian 
  簫:關徳全 xiao: Guan Dequan

  Tracks 8-14
  琴:許健 qin: Xu Jian 

  Track 15 
  琴:許健 qin: Xu Jian;
  簫:關徳全 xiao: Guan Dequan

  Track 16
  琴:呉景略 qin: Wu Jinglue
  簫:李祥霆 xiao: Li Xiangting
  琵琶:呉文光 pipa: Wu Wenguang
  二胡:呉國良 erhu: Wu Guoliang

  Some good performance but with these strings the qin only hints at the traditional sound.
  (
  Return)

  Return to the top

   
  Appendix
  Further details on some of the players in the above recordings