T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Metal string qin CDs   /   Silk string CDs   /   Silk string CD index   /   My CDs 首頁
Contents of CDs featuring qins with silk strings 1
Including "老八張", the 8-CD set here called "Guqin Collection" 2
絲弦古琴光盤內容
有的光盤又有鋼絲絃琴樂
 I.  Qin on every track; one player on the CD (except as noted)
       All silk string qin; * = recorded before 1965
 
 

Cai Deyun (Tsar Teh-Yun), The Art of Qin Music
Three tracks played by her teacher Shen Caonong
蔡德允,蔡德允古琴藝術
沈草農彈三個曲子
ROI RB-001006-2C
(HKG, 2000)
 -1 Guqin Yin 古琴吟 1.02
  Kaigu Yin 慨古引 2.11
  Guanshan Yue 關山月 1.48
  Xiangjiang Yuan (= Xiangfei Yuan) 湘江怨(= 湘妃怨 2.35
  Liangxiao Yin 良宵引 2.30
  Yulou Chunxiao 玉樓春曉 1.58
  Jingzhong Ci 精忠詞 1.07
  Yangguan Sandie 陽關三疊 3.28
  Pu'an Zhou 普庵咒 8.23
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 5.47
  Wuye Wu Qiufeng 梧葉舞秋風 3.40
  Changmen Yuan 長門怨 3.57
  Meihua Sannong 梅花三弄 8.06
  Yi Guren 憶故人 5.33
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 8.20
 -2 Zui Yu Chang Wan 醉漁唱晚 3.18
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 3.49
  Shuixian Cao 水仙操 6.15
  Longxiang Cao 龍翔操 4.17
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 10.03
  Yang Chun 陽春 7.47
  Hujia Shibapai 胡笳十八拍 11.45
  Pingsha Luoyan (played by Shen Caonong) 平沙落雁(沈草農演奏) 4.16
  Qiusai Yin (played by Shen Caonong) 秋塞吟(沈草農演奏) 5.01
  Yu Qiao Wenda (played by Shen Caonong) 漁樵問答(沈草農演奏) 8.38

Guan Pinghu, Favourite Qin Pieces of Guan Pinghu* 管平湖, 古琴曲集* Roi RB-951005-2C (HKG, 1995)
 -1. Liu Shui 流水 7.26
  Chang Qing 長清 6.43; SQMP
  Oulu Wang Ji 鷗鷺忘機 5.06
  Liangxiao Yin 良宵引 3.06
  Longxiang Cao 龍翔操 7.00
  Wu Ye Ti 烏夜啼 8.28
  Chunxiao Yin 春曉吟 3.20
  Bai Xue 白雪 5.15; SQMP
  Guangling San 廣陵散 22.22; SQMP
 -2. Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.43
  Fenglei Yin 風雷引 3.50
  Huo Lin Cao 獲麟操 4.12; SQMP
  (Jieshidiao) You Lan (碣石調)幽蘭 10.12
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 10.17
  Da Hujia 大胡笳 12.15; SQMP
  Li Sao 離騷 10.19; SQMP
  Ao Ai 欸乃 12.30

Guan Pinghu: Guqin Collection #1 *
 An Anthology of Chinese Traditional and Folk Music
管平湖﹕ 古琴卷一 *
 中國音樂大全
Carol CCD 94/342
(China Records, 1994)
  (Jieshidiao) You Lan (碣石調)幽蘭 10.34
  Li Sao 離騷 10.20; SQMP
  Guangling San 廣陵散 22.32; SQMP

Guan Pinghu: Guqin Collection #4 *
 An Anthology of Chinese Traditional and Folk Music
管平湖﹕ 古琴卷四 *
 中國音樂大全
Carol CCD 94/345
(China Records, 1994)
  Liu Shui 流水 7.36
  Ao Ai 欸乃 12.36
  Hujia Shibapai 胡笳十八拍 19.45

Huang Xuehui, The Qin Repertoire of Xu Yuanbai & Huang Xuehui*
(see also
Xu Yuanbai below)
黃雪輝、徐元白﹕浙派古琴遺韻* (下面請看徐元白 ROI RB-001012-2C#2
(HKG, 2000)
  Bai Xue 白雪 5.36
  Kong Shan Yi Guren 空山憶故人 5.55
  Qiujiang Yebo 秋江夜泊 3.06
  Yu Ge (Xu Yuanbai plays his revision of old pu) 漁歌(徐元白演奏、按舊譜改) 15.25
  Xiling Huayu (Xu Yuanbai plays his own composition) 西泠話雨(徐元白演奏、創作) 5.11
  Sixian Cao (Xu Yuanbai plays; Zhang Liang acc. on erhu) 思賢操(張亮擦二胡) 4.34
  Pu'an Zhou (Xu Yuanbai plays; Zhang Liang acc. on erhu) 普庵咒(張亮擦二胡) 8.51

Jin Wei, Xiangshan Ji (Melodious Mountain Collection)
Has booklet with commentary by 王世襄 Wang Shixiang
金蔚, 響山集 Polo Arts NMS-10100-2
(Beijing, 2005)
  Chunjiang Wan Tiao 春江晚眺 5.28
  Longxiang Cao 龍翔操 6.09
  Guiqu Lai Ci (song) 歸去來辭 5.28
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 11.18
  Yushu Lin Feng 玉樹臨風 4.30
  Dong Du 東渡 5.07
  Qiao Ge 樵歌 10.23
  Jiang Jin Jiu (song) 將近酒 3.36
  Gao Shan 高山 9.51

Li Feng, Qin Sounds Calling to the Moon 李楓﹕嘯月琴韻 Chen Xi CT-991 (Taiwan, n.d.)
 -1 Pu'an Zhou 普庵咒 8.25
  Liangxiao Yin 良宵引 4.49
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.30
  Zui Yu Chang Wan 醉漁唱晚 4.46
  Feng Lei Yin 風雷引 3.21
  Ao Ai 欸乃 6.42
  Yi Guren 憶故人 6.51
  Yu Ge 漁歌 13.19
 -2 Yulou Chunxiao 玉樓春曉 3.39
  Changmen Yuan 長門怨 5.08
  Da Hujia 大胡笳 13.31; SQMP
  Qu Yuan Wen Du 屈原問渡 7.23
  Zepan Yin 澤畔吟 3.57; SQMP
  Yang Chun 陽春 11.03
  Bai Xue 白雪 6.56
  Zhuangzhou Meng Die 莊周夢蝶 6.56; SQMP

Li Fengyun, Meishao Yue (Moon atop a Plum Tree) 李風雲﹕梅梢月 ROI HRP7270-2 (Hong Kong, 2007)
  Meishao Yue 梅梢月 7.40
  An Xiang(w/xiao) 暗香 6.29
  Liu Shui 流水 8.16
  Meihua Sannong(w/xiao) 梅花三弄 9.24
  Longxiang Cao 龍翔操 6.29
  Xuan Mo(w/xiao; see comment) 玄默 7.08
  Tianfeng Huanpei 天風環佩 3.25
  Meihua Sannong (Guangling school; w/xiao)) 梅花三弄(廣陵派) 9.23

Liang Mingyue, Yangguan Sandie
Recorded in Berlin, 1975
梁铭越,陽關三疊)
 
Wergo, SM1706 2
 
  Yangguan Sandie 陽關三疊 4.49
  Pingsha Luoyan 8.26
  Jiu Kuang 酒狂 4.27 (SQMP; double rhythm)
  Tianfeng Huanpei 天風環珮 3.53 (FXXP)
  Liangxiao Yin 良宵引 2.33
  Changmen Yuan 長門怨 5.45
  Pu'an Zhou 普庵咒 9.45
  Zui Yu Chang Wan 醉漁唱晚 4.08

Liu Chuhua (Lau Chor-wah), Water Immortal 劉楚華,水仙操 Roi RB-961008-C (HKG, 1996)
  Longxiang Cao 龍翔操 5.03
  Changmen Yuan 長門怨 5.22
  Liangxiao Yin 良宵引 3.16
  Shuixian Cao 水仙操 7.04
  Zuiyu Chang Wan 醉漁唱晚 4.20
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 4.59
  Yulou Chun Xiao 玉樓春曉 2.48
  Qiujiang Yebo 秋江夜泊 3.27
  Gengxin Diaowei 耕莘釣渭 2.19
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 9.43
  Kaigu Yin 慨古引 2.40
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 10.09

Liu Shaochun, Guangling Qin Music (5)* 劉少椿,廣陵琴韻(五)* Hugo HRP 7143-2 (HKG, 1996)
  Qiao Ge 樵歌 9.20
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.43
  Shanju Yin 山居吟 3.32
  Longxiang Cao 龍翔操 5.43
  Meihua Sannong 梅花三弄 9.01
  Wuye Wu Qiufeng 梧葉舞秋風 3.38
  Mozi Bei Si 墨子悲絲 9.47
  Liangxiao Yin 良宵引 2.39

Liu Shaochun, Famous Qin Pieces of the Guangling School*
Identical to Hugo HRP 7143-2
劉少椿,廣陵派古琴名曲*
 
Jiangsu Audio JCD 0038
(Nanjing, 1985)

Liu Shaochun, The Qin Repertoire of Liu Shaochun* 劉少椿,劉少椿古琴藝術* ROI RB-011008C (HKG, 2001)
  Meihua Sannong 梅花三弄 7.57
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.44
  Longxiang Cao 龍翔操 5.44
  Mozi Bei Si 墨子悲絲 9.48
  Shanju Yin 山居吟 3.32
  Qiao Ge 樵歌 9.21
  Wuye Wu Qiufeng 梧葉舞秋風 3.39
  Jiu Kuang 酒狂 2.33
  Meihua Sannong 梅花三弄 9.00
  Liangxiao Yin 良宵引 2.40

Lu Jiabing (Lo Ka-Ping) (10), Zheng Yingsun (1) and Xu Yuanbai (1)
China:
Lost Sounds of the Tao (with four compositions by Lo Ka-Ping)
* Lo Ka-Ping's Chunyu Caotang Qinpu has this composition
盧家炳鄭潁蓀徐元白
(光盤沒有中文標題)
*盧家炳,春雨草堂琴譜有譜
World Arbiter, 2004
(New York, 2001)
 
  Pingsha Luoyan 平沙落雁 4.33
  Gui Qu Lai Ci 歸去來辭 4.03
  Yuexia Yin (Composing Poems Beneath the Moonlight [pu*]) 月下吟* 4.09
  Gu Hong (The Lonely Teal [pu*]) 孤鴻* 4.52
  Shui Xian 水仙 6.45
  ???? (Murmuring in the Boudoir, by Lo Ka-Ping) ????, 盧家炳創作 4.36
  Shui Xian 水仙 7.17
  Shitan Zhang 釋談章 5.09
  Pingsha Luoyan 平沙落雁 4.42
  Wuye Fenxiu (Meditation in the Dead of Night [pu*]) 午夜焚脩* 3.44
  Changmen Yuan, played by Zheng Yingsun 長門怨,鄭潁蓀彈 5.22
  Yu Qiao Wenda, played by Xu Yuanbai 漁樵問答,徐元白彈 5.22

Ou Junhong (), Memories of the Ancient Times
Collection of Lingnan School Melodies (student of
楊新倫)
區君虹,懷古)
 
廣東音像出版社
(Guangdong Publishing; 2014?)
  Huai Gu 懷古 4.38
  Shuang He Ting Quan 雙鶴聽泉 2.49
  Yushu Ling Feng 玉樹臨風 5.16
  Oulu Wang Ji 鷗鷺忘機 4.56
  Bijian Liu Quan 碧澗流泉 6.06
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 7.31
  Shenhua Yin 神化引 6.35
  Wu Ye Ti (compare Yang Xinlun) 烏夜啼 9.28
  Gao Shan 高山 7.38

Su Sidi (Sou Si-tai), The Fisherman and the Woodcutter 蘇思棣,漁樵問答) VDE Gallo CD-1214 (Switzerland, 2007)
  Guiqulai Ci 歸去來辭 5.05
  Kaigu Yin (Georges Goormaghtigh qin; Sou Si-tai, xiao) 慨古吟 2.43
  Yi Guren 憶故人 7.27
  Xiangjiang Yuan 湘江怨 3.33
  Pu'an Zhou 普庵咒 9.51
  Shuixian Cao 水仙操 7.42
  Meihua Sannong 梅花三弄 9.11
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 10.19
  Yangguan Sandie (Georges Goormaghtigh qin; Sou Si-tai, xiao) 陽關三疊 4.09
  Zuiweng Yin 醉翁吟 4.09

Su Sidi (Sou Si-tai), Taigu Sheng (notes only in Chinese) 蘇思棣,太古聲) Hugo LPCD 1630-7298 (Hong Kong, 2010)
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 11.06
  Gui Qu Lai Ci 歸去來辭 4.40
  Guqin Yin 古琴吟 1.50
  Kaigu Yin 慨古吟 2.57
  Dongting Qiu Si 洞庭秋思 3.39
  Liang Xiao Yin 良宵引 3.43
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 7.35
  Yulou Chun Xiao 玉樓春曉 3.02
  Yu Ge 漁歌 14.24
  Shanzhong SiYouren 山中思友人 3.22
  Shuixian Cao 水仙操 7.42
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 5.10
  Yangguan Sandie 陽關三疊 4.35
  Longxiang Cao 龍翔操 5.07

Thompson, John, Music Beyond Sound
Melodies listed under
Music Beyond Sound
唐世璋,希聲
 
Toadall Sound TDS 10001
(HKG, 1997)

Thompson, John, Shen Qi Mi Pu
The Handbook of Spiritual and Marvelous Mysteries
6 CD set; melodies listed under
Shen Qi Mi Pu CD timings
唐世璋,神奇秘譜
六個光盤
 
Toadall Sound TDS 20001-6
(HKG, 2000)
 

Xie Junren (Tse Chun-yan), The Oil-Lamp Flickered
** = composed by Tse Chun-yan
謝俊仁,一閃燈花墜
** = 謝俊仁作曲
ROI RA-011003C (HKG, 2001)
 
  Yi Guren 憶故人 8.55
  Liu Shui 流水 8.38
  Yishan Denghua Duo 一閃燈花墮 6.43
  **Shuang Yifan Diao 雙乙反調 4.50
  **Luo Mei (Xiao accompaniment by Sou Si-Tai) 落梅(簫﹕蘇思棣) 5.10
  **Shang Yi 商意 5.08
  **Jiao Yi 角意 5.18
  **Qiu Ji 秋祭 6.42
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.06
  Bijian Liu Quan 碧澗流泉 4.52
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 10.13

Wang Duo, Collected Qin Melodies (1)
"Daoist Qin Melodies", all but one from
1525
汪鐸,古琴曲集(一)
道家琴曲
武漢大學音像出版社出版
ND (before 2004)
  Cai Zhen You 採真遊 4.26
  Zhuangzhou Meng Die 莊周夢蝶 8.32
  He Ming Jiugao 鶴鳴九皋 5.55
  Xiaoyao You 逍遙游 7.52
  Oulu Wang Ji 鷗鷺忘機 3.54
  Shen You Liuhe 神遊六合 8.31
  Shanju Yin 山居吟 3.00
  Qiu Shui 秋水 8.25
  Kongtong Wen Dao 崆峒问道 10.02

Wang Duo, Collected Qin Melodies (2)
Xishan Qin Sounds
汪鐸,古琴曲集(二)
谿山琴韻
江蘇文化音像出版社出版發行
2004
  Oulu Wangji 鷗鷺忘機(自遠堂琴譜 1802) 6.35
  Li Sao 離騷(德音堂琴譜 1691) 14.46
  Ao Ai 欸乃(春草堂琴譜 1744) 11.07
  You Lan 幽蘭(杏莊太音續譜 1559) 7.07
  Yang Chun 陽春(大還閣琴譜 1673) 10.21
  Yu Ge 漁歌(五知齋琴譜 1722) 15.34

Wang Duo, Collected Qin Melodies (3)
"Daoist Qin Melodies, continued"
1525
汪鐸,古琴曲集(三)
道家琴曲續
齊魯電子音像出版社
2007
  Ting Quan Yin 聽泉吟(大還閣琴譜 1673) 2.40
  Jing Guan Yin 靜觀吟(五知齋琴譜 1722) 4.10
  Liezi Yu Feng 列子御風(西麓堂琴統 1525) 9.30
  Xie Xian You 挾仙遊(春草堂琴譜 1744) 7.50
  Taoyuan Chunxiao 桃源春曉(西麓堂琴統 1525) 6.20
  Pei Lan 佩蘭(西麓堂琴統 1525) 15.55
  Yuhua Dengxian 羽化登仙(五知齋琴譜 1722) 20.05

Wu Jinglue: Guqin Collection #2 *
 An Anthology of Chinese Traditional and Folk Music
吳景略﹕ 古琴卷二 *
 中國音樂大全
Carol CCD 94/343
(China Records, 1994)
  Yang Chun 陽春 7.06
  Mozi Bei Si 墨子悲絲 8.40
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 8.03
  Wuye Wu Qiufeng 梧葉舞秋風 3.30
  Yi Guren 憶故人 6.57
  Qiusai Yin 秋塞吟 6.59
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 7.00

Wu Jinglue*: The Qin Repertoire of Wu Jinglue 吳景略,吳景略古琴藝術 ROI RB-981014-2C (HKG, 1998)
 -1 Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 8.00
  Wuye Wu Qiufeng 梧葉舞秋風 3.23
  Yi Guren 憶故人 6.51
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.20
  Yu Ge 漁歌 13.37
  Pu'an Zhou 普庵咒 7.05
  Shengli Cao 勝利操 4.38
  Guangling San 廣陵散 18.18
 -2 Meihua Sannong 梅花三弄 8.07
  Mozi Bei Si 墨子悲絲 8.26
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 7.01
  Changmen Yuan 長門怨 4.02
  Qiu Sai Yin 秋塞吟 6.54
  Yang Chun 陽春 7.01
  Hujia Shibapai 胡笳十八拍 15.44
  Xinjiang Hao 新疆好 2.08
  Liu Shui 流水 5.28
  Jiu Kuang (with ensemble) 酒狂(合奏) 2.06

Xu Yuanbai, The Qin Repertoire of Xu Yuanbai & Huang Xuehui*
(see also
Huang Xuehui above)
徐元白、黃雪輝﹕浙派古琴
遺韻* (上面請看黃雪輝
ROI RB-001012-2C#1
(HKG, 2000)
  Gaoshan Liushui 高山流水 9.40
  Mozi Bei Si 墨子悲絲 14.00
  Oulu Wang Ji 鷗鷺忘機 5.33
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 12.35
  Yu Qiao Wenda 漁樵問答 7.53

Yuan Zhongping (Yuan Jung-ping): Guqin Melody Collection 袁中平,古琴曲集 Recorded in 臺北 Taibei,2006
  Shishang Liu Quan 石上流泉 5.04
  Meihua Sannong 梅花三弄 6.05
  Yang Chun 陽春 11.34
  Liangxiao Yin 良宵引 3.04
  Xiao Xiang Shui Yun 瀟湘水雲 12.37
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 6.36
  Yu Ge 漁歌 13.32
  Yangguan Sandie 陽關三疊 6.44

 
II.  Qin on every track, multiple players on the CD
       All silk string qin; * = recorded before 1965
 
 

Zha Fuxi (3), Zhang Ziqian (2), Liu Jingshao (1)
and Zhan Chengqiu (1): Guqin Collection #3 *
An Anthology of Chinese Trad. and Folk Music

查阜西(3)、張子謙(2)、
劉景韶(1)、詹澄秋(1)﹕
中國音樂大全,古琴卷﹕卷三*
Carol CCD 94/344
(China Records, 1994)
  Dongting Qiusi (Zha Fuxi) 洞庭秋思(查阜西) 3.23
  Changmen Yuan (Zha Fuxi) 長門怨(查阜西) 5.44
  Yu Ge (Zha Fuxi) 漁歌(查阜西) 16.23
  Meihua Sannong (Zhang Ziqian) 梅花三弄(張子謙) 8.11
  Longxiang Cao (Zhang Ziqian) 龍翔操(張子謙) 4.53
  Qiao Ge (Liu Jingshao) 樵歌(劉景韶) 9.19
  Tingquan Yin (Zhan Chengqiu) 聽泉引(詹澄秋) 1.28

Yao Bingyan (5) and Pu Xuezhai (4): Guqin Collection #5*
An Anthology of Chinese Trad. and Folk Music

姚丙炎(5)、溥雪齋(4)﹕
中國音樂大全,古琴卷﹕卷五*
Carol CCD 94/346
(China Records, 1994)
  Gao Shan (Yao Bingyan, from Qinxue Rumen) 高山(姚丙炎彈) 8.03
  Huaxu Yin (Yao Bingyan, from SQMP) 華胥引(姚丙炎彈) 2.14
  Jiu Kuang (Yao Bingyan, from SQMP) 酒狂(姚丙炎彈) 2.21
  Da Hujia (Yao Bingyan, SQMP 大胡笳(姚丙炎彈) 12.56
  Chu Ge (Yao Bingyan, SQMP 楚歌(姚丙炎彈) 4.09
  Liangxiao Yin (Pu Xuezhai) 良宵引(溥雪齋彈) 2.15
  Oulu Wang Ji (Pu Xuezhai) 鷗鷺忘機(溥雪齋彈) 4.09
  Meihua Sannong (Pu Xuezhai) 梅花三弄(溥雪齋彈) 7.30
  Pu'an Zhou (Pu Xuezhai) 普庵咒(溥雪齋彈) 7.12

Le Ying (Yue Ying) (4), Yang Baoyuan (4), Xia Yifeng (1)
and Cheng Wujia (1): Guqin Collection #6 *
An Anthology of Chinese Trad. and Folk Music

樂瑛(4)、楊葆元(4)、
夏一峰(1)、程午加(1)﹕
中國音樂大全,古琴卷﹕卷六*
Carol CCD 94/347
(China Records, 1994)
  Weibian Sanjue (Le Ying; compare Wei Bian) 韋編三絕,樂瑛(“抄本”) 2.59
  Canghai Longyin (Le Ying) 滄海龍吟(樂瑛彈) 5.32
  Yueyang San Zui (Le Ying) 岳陽三醉(樂瑛彈) 8.58
  Liezi Yu Feng (Le Ying) 列子御風(樂瑛彈) 6.56
  Lu Ming (Yang Baoyuan) 鹿鳴(楊葆元) 2.51
  Fa Tan (Yang Baoyuan) 伐檀(楊葆元彈) 2.30
  Gui Qu Lai Ci (Yang Baoyuan) 歸去來辭(楊葆元彈) 4.19
  Pingsha Luo Yan (Yang Baoyuan) 平沙落雁(楊葆元彈) 7.32
  Jing Guan Yin (Xia Yifeng) 靜觀吟(夏一峰彈) 3.18
  Qiujiang Yebo (Cheng Wujia; note pitch) 秋江夜泊(程午加彈) 3.00

Wu Zhaoji (2+1), Zhan Chengqiu (1), Gu Meigeng (1)
and Xu Lisun (1): Guqin Collection #7 *
An Anthology of Chinese Trad. and Folk Music

吳兆基(2+1)、詹澄秋(1)、
顧梅羹(1)、徐立孫(1)﹕
中國音樂大全,古琴卷﹕卷七*
Carol CCD 94/348
(China Records, 1994)
  Sao Shou Wen Tian ( = Shuixian Cao; Wu Zhaoji) 掃首問天(水仙操;吳兆基彈) 9.50
  Yu Ge (Wu Zhaoji) 漁歌(吳兆基彈) 14.30
  Shishang Liu Quan (Zhan Chengqiu) 石上流泉(詹澄秋彈) 4.12
  Yi Guren (Wu Zhaoji) 憶故人(吳兆基彈) 7.59
  Liu Shui (Gu Meigeng) 流水(顧梅羹彈) 7.22
  Dao Yi (Xu Lisun; Meian version) 搗衣(徐立孫彈) 5.22

Yang Xinlun (1), Shen Caonong (1), Long Qinfang (1),
Hou Zuowu (1), Yu Shaoze (1), Guan Zhonghang (1)
and Wei Zhongle (2): Guqin Collection #8 *
An Anthology of Chinese Trad. and Folk Music

楊新倫(1)、沈草農(1)、龍琴舫(1)、
侯作吾(1)、喻紹澤(1)、
關仲航(1)和衛仲樂(2)﹕
中國音樂大全,古琴卷﹕卷八*
Carol CCD 94/348
(China Records, 1994)
  Wu Ye Ti (Yang Xinlun) 烏夜啼(楊新倫彈) 6.49
  Pingsha Luo Yan (Shen Caonong) 平沙落雁(沈草農彈) 4.22
  Dao Yi (Long Qinfang; by 錢壽占 Qian Shouzhan; unrelated to Meian version) 搗衣(龍琴舫彈) 6.41
  Gaoshan Liushui (Hou Zuowu) 高山流水(侯作吾彈) 8.03
  Pei Lan (Yu Shaoze; from 1744; XVIII/231) 佩蘭(喻紹澤彈) 8.10
  Yu Qiao Wenda (Guan Zhonghang) 漁樵問答(關仲航彈) 7.51
  Zui Yu Chang Wan (Wei Zhongle) 醉漁唱晚(衛仲樂彈) 3.40
  Liu Shui (Wei Zhongle) 流水(衛仲樂彈) 5.39

Xu Lisun (9), Chen Xinyuan (2), Zhu Xichen (4)
Mei An Qin Music

徐立孫(9)、陳心園(2)、朱昔辰(4)﹕
梅庵琴韻*
Hugo HRP 7257-2
(HKG, 2006)
  Yulou Chun Xiao (Chen Xinyuan, 1908-1994) 玉樓春曉(陳心園彈) 1.51
  Pingsha Luo Yan (Chen Xinyuan) 平沙落雁(陳心園彈) 4.57
  Qiu Jiang Ye Bo (Zhu Xichen, 1924-1959) 秋江夜泊(朱昔辰彈) 2.40
  Sao Shou Wen Tian (Zhu Xichen) 掃首問天(朱昔辰彈) 5.15
  Xie Xian You (Zhu Xichen) 挾仙游(朱昔辰彈) 3.34
  Feng Lei Yin (Zhu Xichen) 風雷引(朱昔辰彈) 2.20
  Gongshe zhi Chun (Xu Lisun, 1897-1969) 公社之春(徐立孫彈) 3.50
  You Lan (Xu Lisun) 幽蘭(徐立孫彈) 6.11
  Dao Yi (Xu Lisun) 搗衣(徐立孫彈) 5.15
  Changmen Yuan, 1 (Xu Lisun) 長門怨,一(徐立孫彈) 3.35
  Changmen Yuan, 2 (Xu Lisun) 長門怨,二(徐立孫彈) 3.13
  Feng Lei Yin (Xu Lisun) 風雷引(徐立孫彈) 2.16
  Pingsha Luo Yan (Xu Lisun) 平沙落雁(徐立孫彈) 4.13
  Sao Shou Wen Tian (Xu Lisun) 掃首問天(徐立孫彈) 4.44
  Guangling San (Xu Lisun) 廣陵散(徐立孫彈) 17.06

Shum Hing-shum, Sou Si-Tai, Lau Chor-wah,
Bell Yung and Tse Chun-yan:
Qin Music on Antique Instruments

沈興順蘇思棣劉楚華
榮鴻曾謝俊仁
古琴響珍
HKU001 (HKG, 1998)
 
  Kaigu Yin (Shum Hing-shun; thick silk) 慨古引(沈興順,粗絲弦) 2.39
  Liangxiao Yin(Sou Si-tai; silk) 良宵引(蘇思棣,幼絲弦) 3.37
  Qiujiang Yebo (Liu Chuhua; thick silk) 秋江夜泊(劉楚華,粗絲弦) 3.39
  Wuye Wu Qiufeng (Sou Si-tai; silk) 梧葉舞秋風(蘇思棣,幼絲弦) 4.32
  Yi Guren (Liu Chuhua; thick silk) 憶故人(劉楚華,粗絲弦) 7.24
  Longxiang Cao (Bell Yung; silk) 龍翔操(榮鴻曾,幼絲弦) 10.31
  Shuixian Cao (Tse Chun-yan; nylon/metal) 水仙操(謝俊仁,尼龍鋼絲絃) 8.58
  Huaxu Yin (SQMP; Bell Yung; silk) 華胥引(榮鴻曾,幼絲弦) 2.23
  Chang Qing (SQMP; Liu Chuhua; thick silk) 長清(劉楚華,粗絲弦) 9.12
  Xiuxi Yin (Shum Hing-shun; thick silk) 修禊吟(沈興順,粗絲弦) 3.22
  Shuang Yifan Diao (Tse Chun-yan; metal-nylon) 雙乙反調(謝俊仁,尼龍鋼絲絃) 4.45

Ding Chengyun, Cheng Gongliang, Yao Gongbai:
Feng Huang He Ming (from
Yang Shibai)

丁承運成公亮姚公白
鳳凰和鳴
E14-09-320-00 (Hangzhou, 2008)
 
  Kaigu Yin (Ding Chengyun) 慨古音(丁承運) 2.58
  Liu Shang (Ding Chengyun) 流觴(丁承運) 4.56
  Pingsha Luo Yan (Ding Chengyun) 平沙落雁(丁承運) 6.53
  Bai Xue (Ding Chengyun) 白雪(丁承運) 7.02
  Yangguan Sandie (Cheng Gongliang) 陽關三疊(成公亮) 4.58
  Chenside Xuanlü (Cheng Gongliang) 沉思的旋律(成公亮) 7.26
  Dongting Qiu Si (Cheng Gongliang) 洞庭秋思(成公亮) 3.19
  Gu Feng Cao (Yao Gongbai) 古風操(姚公白) 3.51
  Yi Zhen (Yao Gongbai) 頤真(姚公白) 6.04
  Wu Ye Ti (Yao Gongbai) 烏夜啼(姚公白) 8.14
  Kaigu Yin (Ding Chengyun) 慨古音(丁承運) 2.53
  Shenren Chang (Ding Chengyun) 神人暢(丁承運) 5.14
  Gui Qu Lai Ci (Ding Chengyun) 歸去來辭(丁承運) 3.51
  Xing Hua Tian (Ding Chengyun) 杏花天(丁承運) 4.27
  Yangguan Sandie (Cheng Gongliang) 陽關三疊(成公亮) 4.41
  Tao Yuan Chun Xiao (Cheng Gongliang) 桃源春曉(成公亮) 6.03
  Yi Guren (Cheng Gongliang) 憶故人(成公亮) 9.01
  Wang You (Yao Gongbai) 忘憂(丁承運) 2.23
  Liang Xiao Yin (Yao Gongbai) 良宵引(丁承運) 3.45
  Qu Yuan Wen Du (Yao Gongbai) 屈原問渡(丁承運) 8.23

Shen Caonong: see Tsar Teh-Yun, The Art of Qin Music

 
III.  Qin on every track, but only a few tracks use silk strings
        * = recorded before 1965
 
 

Guan Pinghu* and Wu Jinglue*
The Midnight Crow
Gong Yi, Cheng Gongliang, Wu Wenguang,
Li Xiangting, Liu Li all use metal strings
管平湖*,吳景略*
烏夜啼
龔一,成公亮,吳文光,
李祥霆,劉麗都用剛絲弦
ROI RA-931007-C
(HKG, 1993)
  Wu Ye Ti (Guan Pinghu) 烏夜啼(管平湖) 8.39
  Yu Qiao Wenda (Wu Jinglue + xiao) 漁樵問答(吳景略,琴簫合奏) 8.02

Wu Jinglue*
Yushan Qin Sounds
The others use metal strings: Wu Wenguang, Weng Yucang, Zhu Xi
吳景略*
虞山琴韻     (吳文光,
翁瘐蒼,朱晞都用剛絲弦)
Jiangsu Music JCD 0154
(Changshu, 2001)
  Pu'an Zhou (Wu Jinglue) 普庵咒(吳景略彈) 7.07
  Wuye Wu Qiufeng (Wu Jinglue) 梧葉舞秋風(吳景略彈) 4.12
  Yang Chun (Wu Jinglue) 陽春(吳景略彈) 6.51
  Meihua Sannong (Wu Jinglue) 梅花三弄(吳景略彈) 7.28

 
IV.  Qin only on some tracks, one or multiple players on the CD
       All silk string qin; * = recorded before 1965
 
 

Wei Chung-loh, Traditional Instrumental Pieces of
(Tracks 1 to 7 [of 15] on CD 2; rec. USA ~ 1938-9?)
衛仲樂
衛仲樂演奏曲集
ROI RB 961010 2C
(HKG, 1996)
  Zui Yu Chang Wan 醉漁唱晚 3.25
  Lui Shui (track 14 has ensemble arrangement) 流水 9.11
  Pingsha Luo Yan 平沙落雁 3.51
  Meihua Sannong 梅花三弄 7.27
  Changmen Yuan 長門怨 4.41
  Pu'an Zhou 普庵咒 5.52
  Yangguan Sandie 陽關三疊 3.39

Tsar Teh-Yuan, Wu Zonghan and Yang Sze-chak
Centuries of Trad. Music of China (incl HK; 4 of 8 tracks)
蔡德允吳宗漢容思澤
(光盤止有英文)
Legacy Int'l CD 311
(USA, n.d.)

      Tan qin (3.52; Ways of Touching the ch'in; Tsar Teh-Yun
      Xiao Xiang Shui Yun (10.11; Tsar Teh-Yun)
      Fenglei Yin (2.58; Wu Zonghan)
      Shui Xian (10.10; Yong Sze-chak)

Guan Pinghu, Zha Fuxi, Pu Xuezhai*
Chine: Musique Classique (3 of 17 tracks have silk)
管平湖查阜西溥雪齋*
(光盤止有英文)
Ocora C 559039
(Paris, 1988)

      Liu Shui (7.18; Guan Pinghu)
      Changmen Yuan (4.39; Zha Fuxi)
      Pu'an Zhou (*7.52; Pu Xuezhai)

Tao Chu-Sheng (1 of 8 tracks)
Spirit, Classical Traditional Music from Asia
陶筑生
(光盤止有英文)
New Earth NE 9505-2
(Germany, 1995)

      Pu'an Zhou (*6.50)

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

1. Contents of CD recordings of silk string guqin
A few of the CDs indexed here have metal- as well as silk-string qin tracks.
(Return)

2. Guqin Collection: 8 CDs of recordings made in the 1950s
This collection, now often referred to as 老八張 lao ba zhang - the "old 8 CD-set" - was first published by China Records in 1994. The music was selected from recordings made during Zha Fuxi's research project from the 1950s. According to the published report they made in all 262 recordings of 86 players.

Only a fraction of these have been published. For example, the 8 published CDs have only 53 recordings by 17 players, as follows:

程午加 Cheng Wujia 1
顧梅羹 Gu Meigeng 1
管平湖 Guan Pinghu 6
關仲航 Guan Zhonghang 1
侯作吾 Hou Zuowu 1
樂瑛     Le Ying 4
劉景韶 Liu Jingshao 1
龍琴舫 Long Qinfang 1
溥雪齋 Pu Xuezhai 4
沈草農 Shen Caonong 1
衛仲樂 Wei Zhongle 2
吳景略 Wu Jinglue 7
吳兆基 Wu Zhaoji 3
夏一峰 Xia Yifeng 1
顧梅羹 Xu Lisun 1
楊葆元 Yang Baoyuan 4
楊新倫 Yang Xinlun 1
姚丙炎 Yao Bingyan 5
喻紹澤 Yu Shaoze 1
查阜西 Zha Fuxi 3
詹澄秋 Zhan Chengqiu 2
張子謙 Zhang Ziqian 2

Separate from the recordings on these 8 CDs, some time in the 1980s a group of Hong Kong guqin players went to examine the old recordings (at the 中央音樂學院 Central Music Research Institute?) and came away with a set of open-reel recordings, one set of which was given to Radio Television Hong Kong (RTHK). From these recordings I obtained 7 cassettes.

It is my understaning that these recordings were not collected with reference to the 8 CD set, which in fact had not yet been published. It is thus particularly interesting that most but not all of these recordings were later included in the 8 CDs. Some of the pieces do not seem to occur on any of the standard collections of old CDs. Some of them may also be different versions of these. However, timings on the cassette recordings being different from those on the CD recordings does not prove they are different recordings - it could be due to the relative speeds of the various recording devices.

Contents of the seven cassettes are as follows (timings not all completed):

01. 古琴曲集第一

1.   關平湖   幽蘭   10.23
2.   關平湖   獲鱗   03.56
3.   關平湖   陽春   06.50
4.   吳景略   陽春   05.45
5.   關平湖   白雪   04.45
6.   侯作吾   高山流水   07:40
7.   姚丙炎   高山   07:48
8.   顧梅羹   流水   07:07
9.   衛仲樂   醉漁唱晚   03:30

--------------------------------------------------

02. 古琴曲集第二

1.   管平湖   流水   08:
2.   管平湖   廣陵散   22:
3.  
陳長齡   龍翔操   08:45
4.   管平湖   長清   06:47
5.   姚丙炎   華胥引   01:59
6.   夏蓮居   風入松   02:24
7.   姚丙炎   酒狂   02:12
8.   溥雪齋   酒狂   01:30/

---------------------------------------------------

03. 古琴曲集第三

1.   吳景略   梅花三弄   07:34
2.   溥雪齋   梅花三弄   07:36
3.   張子謙   梅花三弄   08:10
4.   管平湖   烏夜啼   06:40
5.   楊新倫   烏夜啼   08:32
6.   汪孟舒   清夜吟   02:54
7.   查阜西   陽關三疊   05:03
8.   姚丙炎   大胡笳   12:50

---------------------------------------------------

04. 古琴曲集第四

1.   徐立蓀   搗衣   05:13
2.   查阜西   漁樵問答   07:22
3.   關仲航   漁樵問答   07:35
4.   劉景韶   樵歌   08:20
5.   衛仲樂   醉漁唱晚  
6.   管平湖   秋鴻     22:00     +3:50
 
7.   衛仲樂   醉漁唱晚   03:30

------------------------------------------------------

05. 古琴曲集第五

1.   查阜西   漁歌     15:57
2.   吳景略   漁樵問答   06:54
3.   吳景略   瀟湘水雲   07:46
4.   樂琰       列子御風   06:40
5.   楊新倫   歸去來辭   04:08
6.   查阜西   蘇武思君   05:12 (琴歌)
7.   查阜西   洞庭秋思   03:08
8.   查阜西   慨古吟   02:50(琴歌)
9.   詹澂秋   听泉吟   01:26
10. 張子謙   龍翔操   04:40

---------------------------------------------------

06. 古琴曲集第六

1.   楊葆元   平沙落雁  
2.   沈草農   平沙落雁   4:05
3.   溥雪齋   鷗鷺忘機  
4.   樂瑛       滄海龍
5.   溥雪齋   普庵咒
6.   樂瑛       岳陽三醉   8:54
7.   吳景略   墨子悲思   8:09

------------------------------------------------------

07: 古琴曲集第七

1.   徐元白   墨子悲思  
2.   楊葆元   鹿鳴      
3.   楊葆元   代檀      
4.   吳景略   梧喋舞秋風  
5.   楊新倫   碧澗流泉  
6.   吳景略   憶故人  
7.   樂瑛       韋編三絕  
8.   管平湖   風雷引  
9.   查阜西   長門怨  
10. 關平湖   四大景  
11. 龍琴舫   搗衣      
12. ?

(Return)

Return to the top