Qinshu Daquan Folio 12
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
QSDQ ToC     Qin Writings     Qin Melodies [A]     Qin Melody Addenda 網站目錄
Qin Melodies (B)
Qinshu Daquan Folio 12 (V/249-279; see also Melodies [A]) 1
曲調下
琴書大全十二卷

82 further entries introducing qin melodies

Mostly quoting earlier sources, as in Folio 11

 1. 龍丘引 Longqiu Yin (V/249)
  梁簡文帝 by Emperor Jianwen of Liang

 2. 走馬引 Zouma Yin (V/249)

 3. 天馬引 Tianma Yin (V/249)

 4. 三士引 San Shi Yin (V/249)

 5. 思歸引 Si Gui Yin (V/250)

 6. 伯姬引 Bo Ji Yin (V/251)

 7. 楚明光 Chu Mingguang (V/251)

 8. 子安之 Zi An Zhi (V/251)

 9. 列女引 Lienü Yin (V/251; see 1525)

 10. 正女引 Zheng Nü Yin (V/252)
  also: 貞女引 Zhen Nü Yin (V/252)

 11. 楚妃歎 Chu Fei Tan (V/252)

 12. 杞梁妻歌 Qi Liang Qi Ge (Song of the Wife of Qi Liang; two stories (V/253):
      from 琴書 Qin Shu (?)
      from 炙轂子 Zhiguzi.
  See also 芑梁妻芑梁妻 Qi Liang Qi Tan in Qin Cao, Hejian Zage #9

 13. 百里奚歌,三首 Baili Xi Ge, Three Verses (V/253)

 14. 許友操 Xu You Cao (V/253)
  俗名聶政刺韓相 Common name Nie Zheng Stabs the Han Minister

 15. 報親曲 Bao Qin Qu (V/254)
  俗名聶政刺韓王 Common name is
  Nie Zheng Stabs the Han King (23 columns)

 16. 莊周谷神引 Zhuang Zhou Gu Shen Yin (V/254)

 17. 枯魚引 Ku Yu Yin (V/255)

 18. 易水歌 Yishui Ge (V/255)

 19. 力拔山操 Li Ba Shan Cao (V/255)
  also 項王歌 Xiang Wang Ge (V/253)

 20. 釣竿行 Diao Gan Xing (V/255)

 21. 上留田引 Shang Liu Tian Yin (V/256)

 22. 王子晉 Wangzi Jin (V/256)
  i.e.,
  Wangzi Qiao

 23. 秋胡行 Qiuhu Xing (V/256)

 24. 大風歌 Dafeng Ge (V/256)

 25. 婕妤怨 Jieyu Yuan (V/256)

 26. 董逃行 Dong Tao Xing (V/257)

 27. 日重光 Ri Zhong Kuang (V/257)
  with 月重輪 Yue Zhong Lun, 星重暉 Xing Zhong Hui and 海重潤 Hai Zhong Run; later made into qin melodies
  趙昂,樂府題解 Zhao Ang, Yuefu Tijie, says these four were made as instructions by 漢明帝 Han emperor Mingdi for his son. Later they were made into qin melodies

 28. 武溪深 Wu Xi Shen (V/257)

 29. 長沙操 Changsha Cao (V/257)

 30. 歸風操 Gui Feng Cao (V/258)
  送遠操 Song Yuan Cao (see
  Zhao Feiyan)

 31. 採芝操 Cai Zhi Cao (V/258)

 32. 淮南王操 Huainan Wang Cao (V/258)
  Zhao Yin commentary appended (quotes from 炙轂子 Zhiguzi and 紫陽琴書 Ziyang Qinshu; see also Zhang Jingxiu).

 33. 卓氏引 Zhuoshi Yin (V/259)

 34. 霍將軍歌 Huo Jiangjun Ge (V/259)

 35. 王昭君怨 Wang Zhaojun Yuan (V/260)

 36. 牧羊吟 Muyang Yin (V/262)

 37. 清角操 Qingjiao Cao (V/262)

 38. 蔡氏五弄 Caishi Wunong (V/262)

  1. 遊春 You Chun
  2. 淥水 Lu Shui
  3. 幽居 You Ju
  4. 坐愁 Zuo Chou
  5. 秋思 Qiu Si

 39. 胡笳 Hu Jia (Hujia; V/263)
  Lyrics by

  Cai Wenji (see original text, V/264-5)
  Liu Shang (see original text; V/266-7)
  Wang Anshi (see original text;2 V/268-9)
  吳道遠 Wu Daoyuan (V/269; one section only)
  陶弘景 Tao Hongjing (V/269; one section only)
  江洪 Jiang Hong (V/269-70; two poems, one section each)

 40. 廣陵散 Guangling San (V/270)
  Starts with an account about Xi Kang from 晉書 Jin Shu (16 lines; no mention of Nie Zheng). There is then a quote from 紫陽琴書 Ziyang Qin Shu, a work attributed perhaps to Zhu Xi. It complains about the bottom two strings being tuned to the same note and the violence. The full quote here is:

  問番其音如何,曰:其辭氣音節,亦得其正。如人嵇康作廣陵散操,當魏末晉初,其怒晉欲奪魏,慢了商絃,令與宮絃相似,是臣凌君之象。其聲憤怒躁急,如人鬧相似,便可見音節也。以某觀之,

 41. 止息 Zhi Xi (V/270)
  Account from 琴書 Qin Shu seems to suggest this name comes from Yuan Xiaoni secretly hearing Xi Kang play Guangling San until he got to the section called Zhi Xi (or was it until he took a break?). Then a passage begins:

  韓皋喜音律。聞鼓琴至止息。嘆曰「美哉」!嵇康之為是曲.... (11 lines; compare here: also no mention of Nie Zheng)

 42. 嵇康四弄 Xi Kang Si Nong (V/270)
  List and comment

  1. 長清 Chang Qing
  2. 短清 Duan Qing
  3. 長側 Chang Ce
  4. 短側 Duan Ce

 43. 太平引 Taiping Yin (V/271)

  文士傳曰:「嵇康臨死,顏色不變,謂其兄曰,向以琴來否?兄曰,已至。康取調之,為《太平引》,曲成,嘆息曰,《太平引》絕於今日耶?」

 44. 東山引 Dong Shan Yin (V/271)
  昇平調 Shengping Diao and 成和引 Chenghe Yin

 45. 烏夜啼 Wu Ye Ti (V/271)

 46. (胡笳五弄 Hujia Wunong) (V/272)
  See
  Liu Kun and the You Lan Melody List.

  1. 登隴 Deng Long
  2. 望秦 Wang Qin
  3. 竹吟風 Zhu Yin Feng
  4. 哀松露 Ai Song Lu
  5. 悲漢月 Bei Han Yue

 47. 坐忘 Zuo Wang (V/272)
 48. 白雲引 Bai Yun Yin (V/272)
  #47 and #48 are combined. Baiyun (White Cloud) was a nickname of
  Sima Chengzheng, and the text here connects him to the melodies. The full text from here is included in a footnote to the Sima Chengzheng entry.

 49. 汾亭操 Fen Ting Cao (V/272)
  See also
  list; attrib. Wang Tong: much of the information here is also in his Qin Shi biography.

 50. 醉公吟 Zui Gong Yin (V/272)
  Misprint? Concerns 醉翁吟 Zui Weng Yin

 51. 飛龍弄 Fei Long Nong (V/273)
  曹植
  Cao Zhi (see Li Sao reference and YFSJ, Folio 64, p. 926 (飛龍篇).
  compare #65 below

 52. 僊人弄 Xianren Nong (V/273)

 53. 飛僊弄 Fei Xian Nong (V/273)

 54. 幽泉引 You Quan Yin (V/274)

 55. 當壚吟 Dang Lu Yin (V/274)
  梁簡文帝 Liang emperor Jianwen

 56. 梁甫吟 Liangfu Yin (V/274)
  李白 Li Bai

 57. 白頭吟 Baitou Yin (V/274)
  張籍 Zhang Ji

 58. 征歸怨 Zheng Gui Yuan (V/274)
  張籍 Zhang Ji

 59. 秋風 Qiu Feng (V/274)
  宋吳邁遠 Wu Maiyuan, 宋楊惠休 Yang Huixiu, etc.

 60. 秋風引 Qiufeng Yin (V/275)

 61. 明月引 Mingyue Yin (V/275)

 62. 明月歌 Mingyue Ge (V/275)

 63. 綠竹 Lu Zhu (V/275)

 64. 綠竹引 Luzhu Yin (V/275)

 65. 飛龍引 Fei Long Yin (V/275)
  Entry has only the lyrics by
  Xiao Que and Li Bai, all from YFSJ Folio 60, #1 (p. 871)
  44975.27-9 generally associate 飛龍 with 楚 Chu ; compare #51 above and see Longxiang Cao

 66. 風入松歌 Feng Ru Song Ge (V/275)

 67. 三峽流泉歌 Sanxia Liu Quan Ge (V/275)

 68. 琴歌 Qin Ge (V/276)

 69. 宛轉歌二首 Wan Zhuan Ge Er Shou (V/276)

 70. 宛轉星 Wan Zhuan Xing (V/277)

 71. 王敬伯歌 Wang Jingbo Ge (V/277)

 72. 楚明妃曲 Chu Mingfei Qu (V/277)

 73. 楚朝曲 Chu Chao Qu (V/277)

 74. 雙燕離 Shuang Yan Li (V/278)

 75. 山人勸酒 Shanren Quan Jiu (V/278)

 76. 飛鳶操 Fei Yuan Cao (V/278)

 77. 龍宮操 Long Gong Cao (V/278)

 78. 昇僊操 Sheng Xian Cao (V/278)

 79. 成連 Cheng Lian (V/278)

 80. 懷歸操 Huai Gui Cao (V/279)

 81. 於忽操 Wuhu Cao (V/279)
  13942.21 wuhu (yuhu ?): 速也 hurried

 82. 晝操 Zhou Cao (V/279)
  Daylight Melody, by 林希 Lin Xi (14856.11, ca. 1100 CE)

 
Further entries not yet online. (See also
Melodies [A]).

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

1. Qinqu Jicheng, Vol. 5 was published in 1980.
(Return)

2. 王安石 Wang Anshi, 胡笳十八拍 Hujia Shibapai; complete original text
This poem by Wang Anshi is as follows:

 1. 第一拍
  中郎有女能傳業,顏色如花命如葉。
  命如葉薄將奈何,一生抱恨常咨嗟。
  良人持戟明光裡,所慕靈妃媲簫史。
  空房寂寞施繐帷,棄我不待白頭時。

 2. 第二拍
  天不仁兮降亂離,嗟余去此其從誰。
  自胡之反持干戈,翠蕤雲旓相蕩摩。
  流星白羽腰間插,疊鼓遙翻瀚海波。
  一門骨肉散百草,安得無淚如黃河。

 3. 第三拍
  身執略兮入西關,關山阻修兮行路難。
  水頭宿兮草頭坐,在野只教心膽破。
  更備雕鞍教走馬,玉骨瘦來無一把。
  幾回拋鞚抱鞍橋,往往驚墮馬蹄下。

 4. 第四拍
  漢家公主出和親,御廚絡繹送八珍。
  明妃初嫁與胡時,一生衣服盡隨身。
  眼長看地不稱意,同是天涯淪落人。
  我今一食日還並,短衣數挽不掩脛。
  乃知貧賤別更苦,安得康強保天性。

 5. 第五拍
  十三學得琵琶成,繡幕重重卷畫屏。
  一見郎來雙眼明,勸我酤酒花前傾。
  齊言此夕樂未央,豈知此聲能斷腸。
  如今正南看北斗,言語傳情不如手。
  低眉信手續續彈,彈看飛鴻勸胡酒。

 6. 第六拍
  青天漫漫覆長路,一紙短書無寄處。
  月下長吟久不歸,當時還見雁南飛。
  彎弓射飛無遠近,青塚路邊南雁盡。
  兩處音塵從此絕,唯向東西望明月。

 7. 第七拍
  明明漢月空相識,道路只今多擁隔。
  去住彼此無消息,時獨看雲淚橫臆。
  豺狼喜怒難姑息,自倚紅顏能騎射。
  千言萬語無人會,漫倚文章真末策。

 8. 第八拍
  死生難有卻回身,不忍重看舊寫真。
  暮去朝來顏色改,四時天氣總愁人。
  東風漫漫吹桃李,盡日獨行春色裡。
  自經喪亂少睡眠,鶯飛燕語長悄然。

 9. 第九拍
  柳絮已將春去遠,攀條弄芳畏晼晚。
  憂患眾兮歡樂鮮,一去可憐終不返。
  日夕思歸不得歸,山川滿目淚沾衣。
  罼圭苑裡西風起,歎息人間萬事非。

 10. 第十拍
  寒聲一夜傳刁斗,雲雪埋山蒼兕吼。
  詩成吟詠轉淒涼,不如獨坐空搔首。
  漫漫胡天叫不聞,胡人高鼻動成群。
  寒盡春生洛陽殿,回首何時復來見。

 11. 第十一拍
  晚來幽獨恐傷神,唯見沙蓬水柳春。
  破除萬事無過酒,虜酒千杯不醉人。
  含情慾說更無語,一生長恨奈何許。
  饑對酪肉兮不能餐,強來前帳臨歌舞。

 12. 第十二拍
  歸來展轉到五更,起看北斗天未明。
  秦人築城備胡處,擾擾唯有牛羊聲。
  萬里飛蓬映天過,風吹漢地衣裳破。
  欲往城南望城北,三步回頭五步坐。

 13. 第十三拍
  自斷此生休問天,生得胡兒擬棄捐。
  一始扶床一初坐,抱攜撫視皆可憐。
  寧知遠使問名姓,引袖拭淚悲且慶。
  悲莫悲於生別離,悲在君家留二兒。

 14. 第十四拍
  鞠之育之不羞恥,恩情亦各言其子。
  天寒日暮山谷裡,腸斷非關隴頭水。
  兒呼母兮啼失聲,依然離別難為情。
  灑血仰頭兮訴蒼蒼,知我如此兮不如無生。

 15. 第十五拍
  當時悔來歸又恨,洛陽宮殿焚燒盡。
  紛紛黎庶逐黃巾,心折此時無一寸。
  慟哭秋原何處村,千家今有百家存。
  爭持酒食來相饋,舊事無人可共論。

 16. 第十六拍
  此身飲罷無歸處,心懷百憂傷千慮。
  天翻地覆誰得知,魏公垂淚嫁文姬。
  天涯憔悴身,托命於新人。
  念我出腹子,使我歎恨勞精神。
  新人新人聽我語,我所思兮在何所。
  母子分離兮意難任,死生不相知兮何處尋。

 17. 第十七拍
  燕山雪花大如席,與兒洗面作光澤。
  怳然天地半夜白,閨中只是空相憶。
  點注桃花舒小紅,與兒洗面作華容。
  欲問平安無使來,桃花依舊笑春風。

 18. 第十八拍
  春風似舊花仍笑,人生豈得長年少。
  我與兒兮各一方,憔悴看成兩鬢霜。
  如今豈無騕褭與驊騮,安得送我置汝傍。
  胡塵暗天道路長,遂令再往之計墮眇芒。
  胡笳本出自胡中,此曲哀怨何時終。
  笳一會兮琴一拍,此心炯炯君應識。
  (Return)
 

Return to the annotated handbook list or to the Guqin ToC.