Qinshu Daquan Folio 18
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
QSDQ ToC ; Other poetry: Folio 19A / Folio 19B / Folio 20A / Folio 20B 網站目錄
Qin Writings
Qinshu Daquan Folio 18 (V/388-417) 1

琴書大全十八卷

This section has 85 entries; it includes both prose and poetry:

01-28 Rhapsodies (賦 Fu)
29       Ode (頌 Song)
30-44 Praise (贊 Zan)
45-60 Inscriptions (銘 Ming)
61-65 Miscellaneous?
66-78 Prefaces (序 Xu)
79-81 Records (記 Ji)
82       Chronicle (志 Zhi)
83       Biography (傳 Zhuan)
84       Proclamation (諭 Yu)
85       (?) (Gao Hou)

  Rhapsodies (賦 Fu)

 1. 琴賦 Rhapsody on the Qin (V/388)
  by 傅毅 Fu Yi (c.47 - c.92; 970.185, Bio/2326; contrast
  #29 below)

  歷嵩岑而將降。睹鴻梧於幽阻。高百仞而不枉。對脩條以持處。蹈通涯而將圖。遊茲梧之所宜。蓋雅琴之麗樸。乃升伐其孫枝。命離婁使布繩。施公輸之剞劂。遂彫琢而成器。揆神農之初制。盡聲變之奧妙。抒心志之鬱滯。

 2. 琴賦 Rhapsody on the Qin (V/388)
  by 馬融
  Ma Rong (79-166)

  惟梧桐之所生。在衡山之峻陂。於是遨閒公子。中道失志。孤煢特行。懷閔抱思。昔師曠三奏。而神物下降。玄鶴二八。軒舞於庭。何琴德之深哉。

 3. 琴賦 Rhapsody on the Qin (V/388)
  by 蔡邕
  Cai Yong (133-192).
  QSCB, Chapter 2.B. (p.19) says that Cai Yong's mention here of Watering Horses at (Water Holes by) the Great Wall (飲馬長城[窟] Yinma Changcheng [Ku]; he also wrote a separate poem of this title) as a qin melody, combined with its inclusion in YFSJ (p.555), suggests the strong connection of the qin with folk melodies.

  言求茂木,周流四垂。
  觀彼椅桐,層山之陂。

  丹華煒燁,綠葉參差。
  甘露潤其末,涼風扇其枝。

  鸞鳳翔其巔,玄鶴巢其岐。
  考之詩人,琴瑟是宜。

  爾乃清聲發兮五音舉。
  發宮商兮動角羽。
  曲引興兮繁弦撫。
  然後哀聲既發。秘弄乃開。

  左手抑揚,右手徘徊。
  指掌反覆,抑案藏摧。
  於是繁弦既抑,雅韻乃揚。

  仲尼思歸》、《鹿鳴三章》。
  梁甫悲吟》、周公《越裳》。
  青雀西飛》、《別鶴東翔》。
  飲馬長城》、《楚曲明光》。
  楚姬遺歎》、《雞鳴高桑》。

  走獸率舞。飛鳥下翔。
  感激茲歌。一低一昂。

 4. 琴賦 Rhapsody on the Qin (V/388)
  by 嵇康
  Xi Kang (223 - 262)
  Translations include Van Gulik, Hsi K'ang and his Poetic Essay on the Lute; and
  Knechtges, Wen Xuan III, p.279ff

  余少好音聲,長而翫之。。。(見原文)。

 5. 琴賦 Rhapsody on the Qin (V/390)
  by 成公綏 Chenggong Sui (231 - 273; Bio/512; Knechtges,
  Wen Xuan III, p.374)
  original has 成公緩 Chenggong Huan (xxx; presumably a mistake)

  遂乃創新聲改舊用君山獻曲。伯喈奏弄金飆迴其流聲兮。華堂返其逸響心怡懌而踊躍兮。神感蕩而忽恍。伯牙彈而駟馬仰秣。子野揮而玄鶴鳴。清角發而陽氣亢。白雲奏而風雨零。

 6. 琴賦 Rhapsody on the Qin (V/390)
  by 吳淑 Wu Shu (947 - 1002; Bio/1040; 3453.466 noted calligrapher [? not chronological])

 7. 琴賦 Rhapsody on the Qin (V/391)
  by 陸瑜 Lu Yu (6th c. [陳]; Bio/1311; 42620.314)

 8. 戴逵破琴賦 Rhapsody on a Broken Qin of Dai Kui (V/391)
  Written by 吳融 Wu Rong (9th/10th c; Bio/1046; 3453.778)

 9. 舜琴歌南風賦 Rhapsody on Shun's Qin Song Nanfeng Ge (V/391)
  by 舒亶 Shu Dan (1041 - 1103; Bio/2337; 30988.68)

 10. 舜琴歌南風賦 Rhapsody on Shun's Qin Song Nan Feng (V/392)
  by 蔣防 Jiang Fang (early 9th c; Bio/2265)

 11. 琴瑟合奏賦 Rhapsody on a Qin and Se Duet (V/392)
  by 謝觀 Xie Guan (d. 865; Bio/2370)

 12. 聽琴瑟思志義之臣賦 Rhapsody on Hearing a Qin and Se Duet and Thinking of a Resolute Official(V/393)
  by 姚端 Yao Duan (12th c.; Bio/1802)

 13. 魚琴賦 Rhapsody on a Qin (made from a broken wooden) Fish (V/393)
  by 梅堯臣
  Mei Yaochen (1002 - 1060)

 14. 焦桐入聽賦 Rhapsody on Hearing Scorched Wutong (wood) (V/393)
  by 王起 Wang Qi (760 - 847; Bio/121; 21295.987)

 15. 無絃琴賦 Rhapsody on a Stringless Qin (V/394)
  by 張隨 Zhang Sui (Bio/xxx; 10026.xxx; 42806.xxx)
  subtitle: 以舜南風待絃後發為韻 Uses Shun's
  Nan Feng....for Rhyme

 16. 五色琴絃賦 Rhapsody on Five-Color Qin Strings (V/395)
  by 仲子陵 Zhong Ziling (Tang dynasty; Bio/583; 437.7; from 峨眉 Emei Mountain)

 17. 孔子彈文王操賦 Rhapsody on Confucius Playing Wen Wang Cao (V/395)
  by 薛勝之 Xue Shengzhi (Bio/xxx; 薛 32929.xxx; 2453.6xxx)

 18. 鐘期聽伯牙鼓琴賦 Rhapsody on Zhong Ziqi Listening to Boya Play the Qin (V/395)
  by 林慮山人 the Mountain Recluse of Lin Lü (14856.338xxx: only says place name in Henan)

 19. 鍾期聽琴賦 Rhapsody on Zhong Ziqi Listening to the Qin (V/395)
  by 王太真 Wang Taizhen (21295.xxx; 5965.302xxx); also a preface

 20. 朱絲繩賦 Rhapsody on Red Silk Strings (V/394)
  by Wang Taizhen above (? Not a separate entry in the Table of Contents; see Yu Chengxuan below)
  Begins 達者睹物而自識,眷繩而象.... No mention of qin; mentions Mozi zhi Bei (see
  Mozi Bei Si)

 21. 朱絲繩賦 Rhapsody on Red Silk Strings (V/396)
  by 庾承宣 Yu Chengxuan (d. 835; Bio/2190)
  Begins 絲之為體兮柔以順德。絲之為以用兮施之則直....

 22. 昭文不鼓琴賦 Rhapsody on Zhao Wen Not Playing the Qin (V/397)
  by 吳冕 Wu Mian (late Tang?; 3453.xxx; 冕 1576.xxx). This is an apparent reference to a passage in Zhuangzi. The full text of the rhapsody is,

  息絃軫兮,大樸元同,忘琴音兮,至人守中。道不緣情,則去聲而外寂;德惟抱素,故含和而內融。於是見高士之心,出常人之境,其養貴默,其伎尚靜。及卷懷而克順,反不鼓而是逞。蘊藝如何,元德靡他,知迷則達,用晦實多。虛張不彈,俾指節而交暢;全聲入妙,吻心曲而同和。且人心靜為常,琴心虛為主,將寧體於道樞,亦寧器於德宇。懷之無故,常寂響而有餘;用之則虧,乃含音而莫吐。故自適於胸臆,亦何用於角羽,顏子所以如愚,昭文由是不鼓。近情好樂,尚德養空。罷奏南音,悟人間之客寄;不操三峽,體山下之泉蒙。斯懷柔之古者,竟生白於仙宮。

  夫動極則靜,音繁不複,守樸外真,含虛內肅。施絃罔舉,則見素而如絲;沈聲莫發,乃繁根而猶木。因雅韻而不奏,識道情之所蓄。此則恬然誰與?寂爾自耽,希夷既造,妙理難探。栗裏無絃,淵明則矯,王門碎質,安道更慚。是以飾外者貴其體備,厚內者尚其包含。於戲!琴心懸解,幽響何答?於以閑和,於以虛納。十指攸措,鹹制動而是宜;五音知常,各處寂而不雜。故琴默而美昭,信仁靜而道合。

  No translation yet available.

 23. 贈天台蔡仲玉琴賦 Rhapsody on the Qin Presented to Cai Zhongyu of Tiantai (V/397)
  by 楊維禎
  Yang Weizhen (1298 - 1370)
  蔡仲玉 Cai Zhongyu (Bio/xxx; 437.38xxx)

 24. 哀伯牙琴賦 Rhapsody Lamenting Boya's Qin (V/398)
  by 張耒 Zhang Lei (1054 - 1114; Bio/1204)

 25. 無絃琴賦 Rhapsody on a Stringless Qin (V/398)
  by 宋景文 Song Jingwen, style name of 宋祁 Song Qi (996 - 1061; Bio/1108; 7232.137)

 26. 古琴賦 Rhapsody on an Old Qin (V/399)
  by 陳古靈 Chen Guling, style name of 陳襄 Chen Xiang (1017 - 1080; Bio/1358)

 27. 琴賦 Rhapsody on the Qin (V/399)
  by 胡澹菴 Hu Dan'an, nickname of 胡銓
  Hu Quan (1102 - 1180)

 28. 春日聽以立鼓瑤峰曲賦 Rhapsody on (V/400)
  by 劉養吾 Liu Yangwu, nickname of 劉將孫 Liu Jiangsun (Yuan dynasty; Bio/689; 2270.768;
  he wrote a 養吾齋集 [45122.67]; see also
  #56 below)

   
  Ode (琴頌 Song)

 29. 琴頌 Qin Ode (V/400)
  by 傅奕 Fu Yi (558 - 639; Giles; 970.73; contrast
  #1 above)

   
  Praise (贊 Zan)

 30. 梧桐贊 Praise of Wutong Trees (V/400)
  by 郭璞
  Guo Pu (276 - 324)

  桐是嘉木,鳳凰所棲。爰伐琴瑟,八音克諧。歌以永言,嗈嗈喈喈。

 31. 孤桐贊 Praise of a Lonely Wutong Tree (V/400)
  by 宋孝武 Song Xiaowu, reign name of 劉駿 Liu Jun (426 - 464;
  7230.119 宋孝武帝, first emperor of the 劉宋 Liu Song dynasty)

 32. 聲律圖贊 In Praise of Music Theory Sketches (V/400)
  by 麴瞻
  Qu Zhan
  Consists of four poems; each is (4+4) x 4 .

 33. 琴贊 In Praise of Qin (V/401)
  by 商仲堪 Shang Zhongkan (3834.xxx; 仲 437.xxx)

 34. 琴贊 In Praise of Qin (V/401)
  by 王珣 Wang Xun (349 - 400; Bio/120 [has four, but this one is the most likely)

  穆穆和琴。至至愔愔。如彼清風。泠焉經林。

 35. 琴贊 In Praise of Qin (V/401)
  by 謝惠連 Xie Huilian (397 - 433; Bio/2382; ICTCL, p.427)

  嶧陽孤桐。裁為鳴琴。體兼九絲。聲備五音。重華載揮。以養民心。孫登是玩。取樂山林。

 36. 霹靂琴贊 In Praise of a Pili Qin (V/401)
  by 柳宗元
  Liu Zongyuan

 37. 琴贊 In Praise of Qin (V/401)
  by 李白
  Li Bai (see text)

 38. 太子少保趙抃作沈竦十一琴贊 Zhao Bian, Junior Guardian of the Heir-Apparent, makes Praises of Shen Song's 11 Qin (V/401)
  by 趙抃
  Zhao Bian (994 - 1070); Shen Song (17529.xxx).
  Each of the 11 qin is titled; each praise is (4+4) x 2 .

 39. 翔龍琴贊 Praise of Soaring Dragon Qin (V/402)
  by 李大初 Li Dachu (14819.xxx; Dachu 5960.363xxx)

 40. 實腹琴贊 Praise of the Solid Waist Qin (V/402)
  by 曹勛
  Cao Xun (1098 - 1174)
  Shifu (7450.xxx)

 41. Also 琴贊 Qin Praise
  by 曹勛 Cao Xun (see #39 above)

 42. 琴贊 Qin Praise (V/402)
  by 吳海 Wu Hai (14th c; 3453.397 閩縣人 from Fujian)

 43. 重華鼓琴圖贊 Praise of Chonghua Playing the Qin Sketch (V/402)
  by 王惲 Wang Yun (1227 - 1304; Bio/117; 21295.1265: writer)
  Chonghua (41028.267 praise name for
  Emperor Shun)

 44. 書霹靂琴贊後 Writing After-praise of the Pili Qin (V/402)
  by 王惲 Wang Yun (see #41 above)

   
  Inscriptions (銘 Ming)

 45. 琴銘 Qin Inscription (V/402)
  by 李尤 Li You (1st/2nd c. CE; Bio/886; 14819.160)

  琴之在音,盪滌邪心。雖有正性,其感亦深。
  去(存?)雅卻鄭,浮侈是禁。條暢和正,樂而不淫。

 46. 十二琴銘 Inscriptions for 12 Qin (V/402)
  By 黃庭堅
  Huang Tingjian (1050 - 1110); the qins belonged to Zhang Sun

 47. 復齋蒙齋二琴銘 Inscriptions for Two Qins, Fuzhai and Mengzhai (V/403)
  See
  Zhu Xi; by his teacher 劉屏山 Liu Pinshan, style name of 劉子翬 Liu Zihui (1101 - 1147; Bio/662)

 48. 琴銘 Qin Inscription (V/404)
  by 黃子厚 Huang Zihou, style name of 黃銖 Huang Zhu (1131 - 1199; Bio/2069; friend of
  Zhu Xi)

 49. 琴銘 Qin Inscription (V/404)
  by 紫陽 Zi Yang, nickname of 朱熹
  Zhu Xi (28068.308 also of others)

 50. 空同琴銘 Inscription for Kongtong Qin (V/404)
  by 虞伯生 Yu Bosheng, style name of 虞集
  Yu Ji (1272 - 1348); see also next

 51. 霜鍾琴銘 Inscription for Shuangzhong Qin (V/404)
  Like
  #50 by Yu Bosheng? There seem to have been at least two qins of this name during the Yuan dynasty; if this inscription is for one of them, it is not clear which one. Rao, Section 8, mentions the qin of this name belonging to Xiao Xingyuan. And QSDQ Folio 19 has a poem about this qin. However, according to Zhou Mi (1232 - 1298), Shuangzhong was one of two apparently Tang dynasty qins belonging to another contemporary, Zhang Shouyi. 43311.290/2 霜鐘 says 張受益之琴名。(志雅堂雜抄)張受益有一琴,名霜鐘。 Qin belonging to Zhang Shouyi (10026.xxx!; 受益 3224.63xxx), quoting a statement to this effect from Zhiyatang Zachao (10573.67: 志雅堂,宋周密之屋名 Zhiyatang was the study of Zhou Mi).

  氣㴠兩間之肅聲,得萬化之先寒梅欲花素月流天上空下碧琅然清_。此如我心,非琴非絃。
  (_ looks like 衆 inside 囗)

 52. 雷琴銘 Inscription (V/404)
  by 周益公 Zhou Yigong (3597.xxx; Yigong 23498.xxx)

 53. 舜五絃琴銘 Inscription for a Shun (-style) Five-String Qin (V/404)
  again by Zhou Yigong? (see #50)

 54. 五絃琴銘 Five-String Qin Inscription (V/405)
  by 唐仲友 Tang Zhongyou (1136 - 1188; Bio/2037; 3714.103 金華人)

 55. 銘文與可琴 Inscription for the Qin of Wen Yuke (V/405)
  by 東坡
  (Su) Dongpo (see original text)
  與可 Yuke, style name of 文同 Wen Tong (1018 - 1079; Bio/299; 13766.140)

 56. 懸永琴銘 Inscription for Xuanyong Qin (V/405)
  by 劉養吾 Liu Yangwu, nickname of 劉將孫 Liu Jiangsun, Yuan dynasty; see also
  #28 above

 57. 琴銘 Qin Inscription (宋風 Songfeng; V/405)
  by 張侃 Zhang Kan (12th/13th c; Bio/1216, son of
  Zhang Yan
  "人品" 903.0 is an alternate form of 侃; 10026.579 also has a man of 晉 Jin)

 58. 再銘所得琴 Again inscribing the qin that was acquired (subtitle: 大雅 Da Ya) (V/405)
  by 衛宗武 Wei Zongwu (d.1289; Bio/50)

 59. (Also) 銘所得琴為飛瀑 Inscription for the qin acquired as Water Cascade
  by 衛宗武 Wei Zongwu (see also #58 above)
  Fei Bao (44974.322 water cascade)
  (Not in the Table of Contents)

 60. 廣川琴銘跋 Guangchuan Qin Inscription Colophon (V/405)
  (still by Wei Zongwu? see previous)
  N.B. 董逌 Dong You (12th c.; /Bio/2254) wrote a 廣川書跋 (9693.11) Guangchuan Writings Colophon

   
  (Miscellaneous ?)

 61. 七發 Seven Methods (V/406)
  by 枚乘 Mei Cheng (d.140 BCE; Bio/1454; 14883.9; recluse, writer)
  The full rhapsody (fu) is in Wen Xuan, with the extract quoted here being in Section 2 (of 8) in the Haixiao edition (p.1544).

  龍門之桐,高百尺而無枝。中鬱結之輪菌,根扶疏以分離。上有千仞之峰,下臨百丈之谿。湍流溯波,又澹淡之。其根半死半生。冬則烈風漂霰飛雪之所激也,夏則雷霆霹靂之所感也。朝則鸝黃鳱鴠鳴焉,暮則羈雌迷鳥宿焉。獨鵠晨號乎其上,鵾雞哀鳴翔乎其下。於是背秋涉冬,使琴摯斫斬以為琴,野繭之絲以為絃,孤子之鉤以為隱,九寡之珥以為約。使師堂操暢,伯子牙為之歌。歌曰:『麥秀蔪兮雉朝飛,向虛壑兮背槁槐,依絕區兮臨迴溪。』飛鳥聞之,翕翼而不能去;野獸聞之,垂耳而不能行;蚑蟜螻蟻聞之,拄喙而不能前。此亦天下之至悲也,太子能強起聽之乎?

  The mention here of 約 yue as perhaps a mistake for 㢩 di (targets?), which in turn might refer to harmonic markers, is further discussed here and under hui.

 62. 七蠲 Seven Juan (V/406)
  by 後漢崔琦 Cui Qi of the Latter Han (1st/2nd c. CE; Bio/2164)
  (Juan is a finger technique [?])

 63. 七歡 Seven Pleasures (V/406)
  by 湛方生 Zhan Fangsheng (Bio/xxx; 18213.xxx; 13936.112xxx)

 64. 七命 Seven Decrees (V/406)
  by 張景陽 Zhang Jingyang, style name of 張協 Zhang Xie (2nd/3rd c. CE; Bio/1204; 10026.521;
  younger brother of
  Zhang Zai)

 65. 琴辨引 Qin Distinctions Preface (V/406)
  by 元裕之 Yuan Yuzhi (see
  Yuan Haowen; here Yu is [mistakenly?] written with the radical 示)

   
  Prefaces (序 Xu)

 66. 樂府古題序 Preface to Yue Fu Old Themes (V/407)
  by 元禎 Yuanzhen, style name of 丁仙芝 Ding Xianzhi (8th c.; Bio/10)

 67. 上已燕太學聽琴詩序 Preface to.... (V/408)
  by 韓愈
  Han Yu (上已 is day of the 修禊 Xiuxi -- 3rd day of 3rd lunar month). The preface begins (1st line of 12),

  與眾樂之之謂樂,樂而不失其正,又樂之尤也。四方無鬪....

  Not translated. The preface is often copied on the internet but I have not seen the actual poem.

 68. 觀石山人彈琴序 Preface to Seeing the Stone Mountain Man Play the Qin (V/408)
  by 梁肅 Liang Su (15135.204 has two, one Tang [753 - 793], one 金 Jin [d.1188]);
  Shishan (24574.20 stoney mountain; mountain in Zhejiang; prefecture in Shandong; hao of 文玉 Wen Yu [宋順慶人 Song])

 69. 贈麴桓彈琴序 Preface to Bestowed on Qu Huan Playing the Qin (V/409)
  by 柳開 Liu Kai (8th c.; Bio/1709; 15002.157)
  Qu Huan (48790.xxx)

 70. 送楊二赴劍浦序 Preface to Seeing off Yang Er Going to Jianpu (V/409)
  by 六一居士 Liu Yi Jushi, nickname of
  Ouyang Xiu;
  Yang Er was 楊寘 Yang Zhi (1014 - 1044; 15489.600);
  translated in Ronald Egan, Music, Sadness and the Qin, pp.63/4

 71. 送琴士蕭長夫序 Preface to Seeing Off Qin Master Xiao Zhangfu (V/410)
  by 真景元 Zhen Jingyuan, style name of 真德秀 Zhen Dexiu (1178 - 1235; Bio/1855; 23804.219)
  Xiao Zhangfu (32667.xxx; 42022.27 long term/distance servant)

 72. 相國寺雍摩院聽琴序 Preface to Hearing the Qin in the Yongmo Hall of Xiangguo Temple (V/410)
  by 曾鞏 Zeng Gong (1019 - 1083; ICTCL p.799; see also
  Folio 20A, #48);
  Xiangguo Si 23733.189 in Kaifeng; yongmo 42916.xxx (harmonious interaction)

  丹陽集 Danyang Collection (refers to #73 and #74 below?)
  by 范仲淹
  Fan Zhongyan (989 - 1052); the following entry is from this work

 73. 唐異處士詩序 Preface to a Poem of Retired Scholar Tang Yi (V/411)
  (by 范仲淹 Fan Zhongyan? see previous)

  皇宋處士唐異字子正... (translation)

 74. 贈周道士序 Preface to Presented to Daoist Zhou (V/412)
  This is by 晦翁 Old Man Hui, i.e.,
  Zhu Xi

  清江道士周君抱琴來訪,屬余有功衰之戚,不得聽其抑按。然視其貌,接其言,知其所志有深於是者。豈歐陽子所謂理身如理琴,正聲不可干以邪者耶?其於行,書此贈之。君還江西,有問余者,以此示之。淳熙乙巳十月甲寅晦翁書。

 75. 李莊簡公跋海上人琴序 Li Zhuang Jian....Preface? (V/412)
  At end: 李泰發題 Presented by Li Tai (618 - 652; Bio/915; 14819.943: a Tang prince; 14819.1122 Lizhuang was a commandery in Hebei or Sichuan; 27145.xxx Jian Gong; 17933.10? Haishang ren)

  予謪居藤江偶得此碑木於桐廬鄭....

 76. 宋本苗氏手校琴譜序 Preface to the Song book Mr. Miao's Hand-Revised Qin Tablature (V/412)
  Is this
  Miao Xiushi?

 77. 瓢泉題申仲禮贈宋明義彈琴詩卷序 (V/412)
  By Piaoquan (? 21917.xxx calabash spring); Shen Zhongli 22222.xxx; Zhongli 437.437 style names of many;
  Song Mingyi 7230.xxx; mingyi 14124.467xxx

 78. 霞外譜琴序 Preface to Beyond the Rosy Clouds Qin Handbook (V/413)
  by 胡長孺 Hu Zhangru (1249 - 1323; 30073.197; the preface, dated 1311, was written in 虍林山 Hulin Mountain, in Hangzhou);
  Xu Jian,
  page 90, refers to this text, which mentions Yang Zan and others. It says that 紫霞洞譜十三卷 has 468 melodies, but adds that many must have been lost earlier, since in Xi Kang's time there were over 1,300.
  Zixia 28068.554, dwelling place of immortals. (Zixia is also the style name of [early Song] He Lingtong, 489.72; Zixia Daoshi 28068.558 was the style name of [Yuan] Ma Zhen 45550.821/2; Xiawai Shiji 43315.13, 10 folios, is a collection of poems by Ma Zhen.)

   
  Records (記 Ji)

 79. 大周正樂記 Record of Orthodox Music of the Great Zhou (? V/413)
  By ???; 5960.623 Da Zhou has four definitions; 16611.416 Zheng Yue has three, none a book name

 80. 琴會記 Record of a Qin Gathering (V/414)
  by 柳識 Liu Shi (7th/8th c.; Bio/1709; 15002.236);
  the event, which took place in 771, was attended by important officials
  Quoted in the biography of
  Li Xijun

 81. 三琴記 Record of Three Qins (V/415)
  by
  Ouyang Xiu (partial translation in a footnote)

  "Master Ouyang's Collection: In my home I had three qins. One is said to have belonged to 張越 Zhang Yue (see also a Liu Chang poem), one to 樓則 Lou Ze (Bio/xxx), one was a 雷氏 Lei family qin...."

   
  Chronicle (志 Zhi)

 82. 斲琴志 Chronicle of Making a Qin (V/415)
  by 舒元輿 Shu Yuanyu (d. 835; Bio/2337; 30988.8 東陽人)

   
  Biography (傳 Zhuan)

 83. 六一居士自傳 Autobiography of Ouyang Xiu (V/416)
  by
  Ouyang Xiu; begins with explanation of "Mr. One-of-Six".

   
  Proclamation (諭 Yu)

 84. 琴諭 Qin Proclamation (V/416)
  by 宋濂
  Song Lian (1310 - 81)
  Explaining qin to someone (齊氏) who doesn't already know what it is)

   
  (Writing [書 Shu]?)

 85. 歐陽修,書梅聲俞詩藁後 Shu Mei Shengyu Shi Gao Hou (V/417)
  by Ouyang Xiu (dated 1032)
  The complete text is under Mei Yaochen

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

1. Further information in the Preface. (V/...) refers to page numbers in Vol. V of the 2010 edition of Qinqu Jicheng.
(Return)

Return to the annotated handbook list or to the Guqin ToC.