Table of Contents for Qinyuan Xinchuan Quanbian
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Handbook List   /   QYXCQB 首頁
Qinyuan Xinchuan Quanbian
Complete Edition of Transmitted Qin Legacy 1
琴苑心傳全
1670
目錄 Table of Contents First piece: comments by "孔興誘" 2      

(Introductory essays)

  卷之一 琴論 Folio 1 (XI/222)

  卷之二 琴論 Folio 2 (XI/247)

  卷之三 琴論 Folio 3 (XI/255)

  卷之四 歷代帝王聖賢琴制、名琴備考、歷代名琴總論 Folio 4 (XI/268)

  卷之五 雜引琴義 Folio 5 (XI/283)

  卷之六 彈琴須知、定絃法 Folio 6: Needed knowledge for qin play; tuning methods (XI/287)

  卷之七 指法 Folio 7: Fingering methods (XI/302)

  卷之八 手勢圖 Folio 8: Hand gesture diagrams (XI/309)

   
  (琴譜 Qin tablature)

  卷之九 宮調 Folio 9 Gong Mode

 1. 神品宮意 Shenpin Gong Yi (XI/319)

 2. 古風操 Gu Feng Cao (XI/319)

 3. 陽春 Yang Chun (XI/321)

 4. 高山 Gao Shan (XI/323)

 5. 流水 Liu Shui (XI/325)

 6. 圯橋授書 Yi Qiao Shou Shu (XI/327)

 7. 桃園春曉 Taoyuan Chunxiao (9 sections; XI/329)
  Compare the other version of this title below: they both have the same preface but are in fact unrelated melodies. The one here is actually a shortened version of Dongtian Chunxiao (details; also see this recording)

 8. 梅花三弄 Meihua Sannong (XI/331)

 9. 招隱 Zhao Yin (XI/333)

   
  卷之十 商調上 Folio 10 Shang Mode (Part 1)

 10. 神品商意 Shenpin Shang Yi (XI/334)

 11. 神品古商意 Shenpin Gu Shangyi (XI/334)

 12. 懷古引 Huai Gu Yin (XI/335)

 13. 岐山操 Qishan Cao (XI/336)

 14. 白雪 Bai Xue (XI/336)

 15. 思賢操 Si Xian Cao (XI/338)

 16. 猗蘭操 Yi Lan Cao (XI/340)

 17. 杏壇吟 Xing Tan Yin (XI/342)

 18. 神遊六合 Shen You Liu He (XI/343)

 19. 思歸引 Si Gui Yin (XI/345)

   
  卷之十一 商調下 Folio Shang Mode (Part 2)

 20. 秋思 Qiu Si (XI/345)

 21. 風雷引 Feng Lei Yin (XI/347)

 22. 古交行 Gujiao Xing (XI/349)

 23. 漁樵問答 Yu Qiao Wenda (XI/351)

 24. 懷水僊 Huai Shuixian (XI/352)

 25. 平沙落雁 Pingsha Luo Yan (XI/354)

 26. 客窗夜話 Ke Chuang Ye Hua (XI/356)

 27. 靜觀吟 Jing Guan Yin (XI/358)

 28. 忘機 Wang Ji (XI/359)

 29. 清夜聞鐘 Qingye Wen Zhong (XI/360)

   
  卷之十二 角調 Folio 23 Jiao Mode

 30. 神品角意 Shenpin Jiao Yi (XI/363)

 31. 凌虛吟 Lingxu Yin (XI/363)

 32. 溪山秋月 Xishan Qiu Yue (XI/364)

 33. 御風行 Yu Feng Xing (XI/369)

 34. 松下觀濤 Songxia Guan Tao (9 sections; earliest?; XI/372) The preface to this melody has been translated by Juni Yeung as follows:
  This is an ancient piece. The theme is a Daoist practictioner sitting under the stout pines and watching the unending waves. Looking upwards the progression of the Way and downwards upon the feeling of things. It is heavily toned with the intent of someone lamenting on the passing of things by a riverside. Hence, this piece is clear, transcendent, and goes back and forth, and extends greatly with the the mood of poetic recital of emotion.

  (Copied from this 2009 post, which includes Juni's reconstruction of the version published in 1766.)

 35. 來鳳引 Lai Feng Yin (earliest?; XI/374)

   
  卷之十三 徵調上 Folio 13 Zhi Mode Part 1

 36. 神品徵意 Shenpin Zhi Yi (XI/376)

 37. 徵意 Zhi Yi (XI/376)

 38. 關雎 Guan Ju (XI/376)

 39. 耕歌 Geng Ge (XI/379)

 40. 山居吟 Shanju Yin (XI/382)

 41. 思親操 Si Qin Cao (XI/383)

   
  卷之十四 徵調下 Folio 14 Zhi Mode Part 2

 42. 石上流泉 Shishang Liu Quan (XI/384)

 43. 禹會塗山 Yu Hui Tushan (XI/385)

 44. 樵歌 Qiao Ge (XI/389)

 45. 塞上鴻 Saishang Hong (XI/391)

   
  卷之十五 羽調 Folio 15 Yu Mode

 46. 羽意 Yu Yi (XI/395)

 47. 雉朝飛 Zhi Zhao Fei (XI/395)

 48. 佩蘭 Pei Lan (XI/398)

 49. 漢宮秋 Han Gong Qiu (XI/401)

 50. 萬壑松濤 Wan Huo Song Tao (XI/404)
  Earliest? (see also #100)

 51. 滄海龍吟 Canghai Long Yin (XI/406)

 52. 鶴舞洞天 He Wu Dongtian (XI/408)

   
  卷之十六 黃鐘調、慢宮調、凄凉調、楚商調、凄凉調
  Folio 16 Huangzhong, Mangong, Qiliang, Chushang and Qiliang Modes

 53. 神品無射意 Shenpin Wuyi (XI/410)

 54. 大雅 Da Ya (XI/410)

 55. 頤真 Yi Zhen (XI/412)

 56. 秋月照茅亭 Qiuyue Zhao Maoting (XI/413)

 57. 山中思友 Shanzhong Si You (XI/414)

 58. 獲麟 Huo Lin (Mangong Mode; XI/415)

 59. 神品凄凉意 Shenpin Qiliang (XI/416)

 60. 神品楚商意 Shenpin Chushang (but no Chu Ge in this handbook; XI/416)

 61. 華胥引 Huaxu Yin (XI/416)

 62. 澤畔吟 Zepan Yin (XI/417)

 63. 離騷 Li Sao (XI/418)

   
  卷之十七 慢角調、商角調 Folio 17 Manjiao and Shangjiao Mode

 64. 遯世操 Dun Shi Cao (manjue mode; XI/423)
  Why not put together with other pieces in this tuning, #68 Shenpin Biyu Yi, #69 Baji You and #76 Su Wu Si Jun?

 65. 神品商角意 Shenpin Shangjiao Yi (XI/424)

 66. 神化引 Shenhua Yin (XI/424)

 67. 古神化 Gu Shenhua (XI/427)
  37 Sections: actually a version of Yuhua Deng Xian

   
  卷之十八 碧玉調、甤濱調 Folio 18 Biyu and Ruibin Mode

 68. 神品碧玉意 Shenpin Biyu Yi (XI/433)

 69. 八極遊 Baji You (XI/433)

 70. 神品甤濱意 Shenpin Ruibin Yi (XI/435)

 71. 泛滄浪 Fan Canglang (XI/435)

 72. 漁歌 Yu Ge (XI/436)

 73. 瀟湘水雲 Xiao Xiang Shui Yun (XI/438)

   
  卷之十九 清商調、慢商調 Folio 19 Qingshang and Manshang Mode

 74. 秋杵弄 Qiu Chu Nong (XI/440)
  Same tuning as Guxian below

 75. 廣陵散 Guangling San (XI/443)

   
  卷之二十 慢角調、姑洗調、譜餘 Folio 20 Manjiao and Guxian Mode

 76. 蘇武思君 Su Wu Si Jun (XI/450)

 77. 神品姑洗意 Shenpin Guxian Yi (XI/452)

 78. 飛鳴吟 Fei Ming Yin (XI/452)

 79. 秋鴻 Qiu Hong (XI/454)

   
  附錄 Appended

  Various essays (XI/461-481)

 80. 流水 Liu Shui (周本 XI/482)
  Compare #5

 81. 坐忘 Zuo Wang (趙本 XI/483)
  Not in the Yu volume

 82. 桃園春曉 Tao Yuan Chun Xiao (趙本 XI/485)
  Compare the other version of this title above: they both have the same preface but are in fact unrelated melodies. The one here is actually a version of the 1425 melody Guang Han You (details).

 83. 慨古 Kai Gu (趙本 XI/486)
  Not in the Yu volume

 84. 隱德 Yin De (趙本 XI/487)
  Not in the Yu volume

 85. 廣寒秋 Guanghan Qiu (趙本 XI/488)
  Not in the Yu volume

 86. 雲竹榻 Yun Zhu Ta (趙本 XI/489)
  This title not in the Yu volume but compare #81 Gujiao Xing

 87. 風入松 Feng Ru Song (趙本 XI/491)
  Not in the Yu volume; shang mode; earliest like this?

 88. 溪山秋月 Xishan Qiu Yue (趙本 XI/492)
  Compare #81

 89. 文王操 Wen Wang Cao (周本 XI/497)
  Not in the Yu volume

 90. 石上流泉 Shishang Liu Quan (周本 XI/499)
  Compare #41

 91. 禹會塗山 Yu Hui Tushan (周本 XI/500)
  Compare #42

 92. 樵歌 Qiao Ge (周本 XI/503)
  Compare #43

 93. 塞上鴻 Saishang Hong (周本 XI/505)
  Compare #44

 94. 雉朝飛 Zhi Zhao Fei (周本 XI/508)
  Compare #46

 95. 秋思 Qiu Si (音研本 XI/511)
  Compare #20

 96. 古交行 Gu Jiao Xing (音研本 XI/513)
  Compare #22

 97. 凌虛吟 Lingxu Yin (音研本 XI/515)
  Compare #31

 98. 耕歌 Geng Ge (音研本 XI/516)
  Compare #38

 99. 山居吟 Shan Ju Yin (音研本 XI/520)
  Compare #39

 100. 禹會塗山 Yu Hui Tushan (音研本 XI/521)
  Compare #42 & #90

 101. 萬壑松濤 Wan Huo Song Tao (音研本 XI/524)
  Compare #49

 102. 大雅 Da Ya (音研本 XI/526)
  Compare #53

Return to the top or to Chenbentang Qinpu

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

1. Table of Contents
Qinyuan Xinchuan Quanbian is in QQJC XI 209-527.
(Return)

2. First piece: comments by "孔興誘 Kong Xingyou" (expand)
Copied from QQJC XI/319. Compare commentary by 孔興爕 Kong Xingxie on the first page.
(Return)

Return to the top or to Qinyuan Xinchuan Quanbian