My Repertoire - alphabetical by translation  
 T of C 
Home
My
Work
Hand-
books
Qin as
Object
Qin in
Art
Poetry
/ Song
Hear,
Watch
Play
Qin
Analysis History Ideo-
logy
Miscel-
lanea
More
Info
Personal email me search me
Performance Themes     Performances     Original Repertoire   /   New Works   /   Guqin Melody Lists 中文     首頁
My Repertoire
Also arranged alphabetically by romanization (pinyin).
No number indicates an alternate title for the linked one.
Double listing means I have learned two versions.

(Comments on this list have been moved to the page with the alphabetical listing by romanized title.1)

Titled melodies (alphabetically by translated title; below this are the modal preludes)

 1. Amidst Mountains Thinking of an Old Friend (Shanzhong Si Youren)
 2. Ancient Lament (Gu Yuan)
 3. Ancient Style, The (Gufeng Cao)
 4. Apricot Tree Forum (Xing Tan)
 5. Ascending the Great Void (Lingxu Yin)
 6. Autumn Evening Intonation (Qiu Yue Yin)
 7. Autumn in a Lunar Palace (Guanghan Qiu)
 8. Autumn in the Han Palace (Han Gong Qiu)
 9. Autumn Moon Shining on a Reed Pavilion (Qiuyue Zhao Maoting)
 10. Autumn Night Moon Walk (Qiu Xiao Bu yue)
 11. Autumn Reverie at Dongting (Dongting Qiu Si)
 12. Autumn River Evening Fishing (Qiu Jiang Wandiao
 13. Autumn River Night Anchorage (Qiu Jiang Yebo)
 14. Autumn Winds Qiu Feng
 15. Awakened Minds (Xing Xin Ji; 1585)
 16. Ballad of the Highroad (Kangqu Yao)
 17. Bonding with Seagulls (Meng Ou; 1457)
 18. Boya Mourns Ziqi (Boya Diao Ziqi)
 19. Boya Mourns Ziqi (Boya Diao Ziqi, 1511)
 20. Bright Virtue Prelude (Mingde Yin)
  Butterfly Dream (Diemeng Yin)
 21. Calling out in Flight (Feiming Yin)
 22. Cangwu Lament (Cangwu Yuan)
 23. Canon of Purity and Tranquility (Qingjing Jing)
 24. Captured Unicorn (Huo Lin)
 25. Cherish Antiquity Intonation (Huai Gu Yin)
 26. Carefree Intonation (Xiaoyao Yin)
 27. Carefree Roaming (Xiaoyao You)
 28. Clear Evening Intonation (Qingye Yin)
 29. Clouds over the Xiao and Xiang Rivers (Xiao Xiang Shui Yun)
 30. Come Away Home (Gui Qu Lai Ci)
 31. Contemplative Intonation (Jing Guan Yin)
 32. Covered Brambles Prelude (Mengji Yin)
 33. Cranes Cry in the Nine Marshpools (He Ming Jiugao)
 34. Cranes Dance in the Grotto-Heaven (He Wu Dongtian)
 35. Cry of the Ospreys (Guan Ju)
 36. Deer Calls (Lu Ming)
 37. Dialogue between a Fisherman and Woodcutter (Yu Qiao Wenda; 1559)
 38. Discussing the Dao at Kongtong Mountain (Kongtong Wen Dao)
 39. Doorbar Song (Yanyi Ge)
 40. A Drunken Fisherman Sings in the Evening (Zui Yu Chang Wan)
 41. Dwell at the Source (Chutai Yin)
 42. Eighteen Scholars Ascend Yingzhou (Shiba Xueshi Deng Yingzhou; 1539)
 43. Emperor Yu's Gathering at Mount Tu (Yu Hui Tushan; 1425)
 44. Emperor Yu's Gathering at Mount Tu (Yu Hui Tushan; 1491)
 45. Encountering Spirits in an Isolated Mansion (Gu Guan Yu Shen)
 46. Engaging with Old Friends Gu Jiao Xing; 1525)
 47. Engaging with Old Friends (Gu Jiao Xing; 1539)
 48. Epic Virtue (Da Ya)
 49. Evening Call of the Raven (Wu Ye Ti; 1425)
 50. Evening Call of the Raven (Wu Ye Ti ; 1491)
 51. Evening Talk by a Guest's Window (Kechuang Yehua)
 52. Evening Talk by a Snowy Window (Xue Chuang Ye Hua)
 53. Exemplary Woman Prelude (Lienü Yin)
 54. Fairy Jade in the Wind (Xianpei Ying Feng)
 55. Falling into Grief (Li Sao)
 56. First Scatter Gold (Yi Sa Jin)
 57. Fisherman's Song (Yu Ge; 1491)
 58. Fisherman's Song (Yu Ge; 1525)
 59. Five Melodies of the Cai Clan (Cai Shi Wunong (; 1511)
 60. Fixed on Mental Pursuits (Ding Hui Yin)
 61. Floating Wine-Cups (Liu Shang)
 62. Floating on the Canglang River (Fan Canglang)
 63. Flourishing Orchid (Yi Lan)
 64. Flowing Streams (Liu Shui)
 65. Fragrant Orchid (Pei Lan)
 66. Geese Flying (aka. Wild Geese Flying; Hong Fei; 1457)
 67. Glue and Lacquer Intonation (Jiao Qi Yin
 68. Going for Shoes under the Bridge (Yi Qiao Jin Lü)
 69. Guangling Melody (Guangling San)
 70. Guangling Melody (later short version) (Guangling San)
 71. Guangling True Essence (Guangling Zhen Qu)
 72. Gukou Allure Gukou Yin
 73. Han Credentials Melody (Han Jie Cao)
 74. Huaxu Clan Prelude (Huaxu Yin)
 75. Hidden Virtue (Yin De)
 76. High Mountains (Gao Shan)
 77. Hymn of Grand Moral Virtue Sheng De Song; 1530)
 78. Inscription on a Crude Dwelling (Loushi Ming)
 79. Intonation on Balanced Vital Force (Chonghe Yin)
 80. Intonation on Being Free of Worldly Emotions (Da Guan Yin)
 81. Intonation on Lightning Flashes (Fei Dian Yin)
 82. Intonation on Meeting an Immortal (Yu Xian Yin)
 83. Jade Pendants in a Heavenly Breeze (Tianfeng Huanpei)
 84. Jade Sheng Heavenly Crane (Yao Tian Sheng He)
 85. Jade Tree in a Breeze (Yushu Lin Feng)
 86. Knowing Autumn from a Single Leaf (Yi Ye Zhi Qiu)
 87. Kongtong Mountain Prelude (Kongtong Yin)
 88. Lament of the Xiang River Concubines (Xiang Fei Yuan)
 89. Leaves Dance in an Autumn Breeze (Wuye Wu Qiufeng)
 90. Li Ling Thinks of Han (Li Ling Si Han)
 91. Liezi Rides the Wind (Liezi Yu Feng)
 92. Linqiong Melody (Linqiong Yin)
 93. Longing to Return Prelude (Si Gui Yin; 1511)
 94. Longing to Return Prelude (Si Gui Yin; 1585)
 95. Long Clarity (Chang Qing; 1425)
 96. Marshbank Melody (Zepan Yin)
 97. Melody for Expressing Emotion (Ji Qing Cao)
 98. Melody from Longshuo (Longshuo Cao)
 99. Melody of the Transcendent Venerable One (Xianweng Cao)
 100. Metamorphosis (Shenhua Yin)
 101. Mid-autumn Moon (Zhongqiu Yue)
 102. Moon Atop a Plum Tree (Meishao Yue)
 103. Moon over the Immortals' Mountain (Xian Shan Yue
 104. Mozi Sings with Feeling (Mozi Bei Ge)
 105. Mount Tiantai Prelude; Sections 1-2 only (Tiantai Yin)
 106. Mountain Life (Shanju Yin; 1425)
 107. Mountain Life (Shanju Yin; 1491)
 108. Mulberry Lane (Moshang Sang)
 109. No Ulterior Motives (Wang Ji)
 110. No Ulterior Motives Regarding Seabirds (Oulu Wang Ji)
 111. Nomad Reed Pipe, Long Version (Da Hujia)
 112. Nomad Reed Pipe, Short Version (Xiao Hujia)
 113. North of the Wen Wen Yang; 1457)
 114. Nourishing One's Natural Character (Yi Zhen)
 115. Ode about Listening to the Qin (Ting Qin Fu; 1511)
 116. On a Rock by a Flowing Spring (Shishang Liu Quan)
 117. Osprey Cry Tune (Guan Ju Qu)
 118. [Paired] Pheasants' Morning Flight (Zhi Zhao Fei; 1425)
 119. [Paired] Pheasants' Morning Flight (Zhi Zhao Fei; 1491)
 120. Peaceful Evening Prelude (Liangxiao Yin)
 121. Pear-White Clouds, Spring Thoughts (Li Yun Chun Si; 1664; a suite of 10 songs [compare Thatched Cottage Intonation])
 122. Phoenix Seeks his Mate, A (Feng Qiu Huang; 1525)
 123. Phoenix Seeks his Mate, A Feng Qiu Huang; 1585)
 124. Phoenix Seeks his Mate, A Feng Qiu Huang; 1589)
  Phoenix Seeks his Mate, A (Feng Qiu Huang); see Wenjun Melody below
 125. Pounding Cloth (Dao Yi; 1589)
 126. Profoundly Serene (Xuan Mei)
 127. Proximate Sage Melody (Yasheng Cao)
 128. Purification Ceremony Intonation (Xiuxi Yin)
 129. Qu Yuan Asks for Advice (Qu Yuan Wen Du)
 130. Respect the Virtuous (Shi Xian)
 131. Return to Ploughing (Gui Geng)
 132. Rhapsody of Holy Men (Shenren Chang)
  Ride the Vapors (Qi Qi)
 133. Riverside Purification Ceremony (Lin He Xiuxi)
 134. Roaming to Gather the True (Cai Zhen You)
 135. Roaming to the Eight Corners of the earth (Baji You)
 136. Sacred Confucian Annal (Kongsheng Jing)
 137. Secluded Orchid, a Towering Stone Melody (Jieshidiao You Lan)
 138. Secluded Orchid (You Lan; 1525)
 139. Seeking Seclusion (Zhao Yin)
 140. Short Clarity (Duan Qing)
 141. Sigh for Antiquity (Kai Gu; 1425)
 142. Sigh for Antiquity (Kai Gu; 1539)
  Sitting and Forgetting (Zuo Wang)
 143. Song of Auspicious Clouds (Qing Yun Ge)
 144. Song of Chu (Chu Ge)
 145. Song of Four Laments (Si Si Ge)
 146. Song of Jie Yu (Jie Yu Ge (1618)
 147. Song of Southern Breezes (Nanxun Ge)
 148. Song of the South Wind (Nan Feng Ge; different from the Song of the South Wind below)
 149. Song of Integrity (Zheng Qi Ge, 1511)
 150. Song of Yangguan (Yangguan Qu, 1511)
 151. Song Yu Mourns Autumn (Song Yu Bei Qiu)
 152. Spirit Roaming the Universe (Shen You Liuhe)
 153. Spring Chamber Lament (Chun Gui Yuan)
 154. Spring Dawn (Chunxiao Yin)
 155. Spring Dawn at Peach Spring (Taoyuan Chunxiao)
  Spring Dawn from a Jade Tower (Yu Lou Chun Xiao); see Spring Chamber Lament above
 156. Spring Rain Chun Yu; 1457)
 157. Spring on the River (Chun Jiang)
 158. Spring River (Chun Jiang)
 159. Spring River Evening View (Chun Jiang Wan Tiao)
 160. Spring Thoughts (Chun Si)
  Springs Flowing over Rocks: see On a Rock by a Flowing Spring
 161. Springtime River Melody (Chun Jiang Qu)
 162. String Tuning Melody (Tiao Xian Pin)
 163. Strum Silk Prelude (Caoman Yin)
 164. Southern Winds Rhapsody (Nan Feng Chang)
 165. Stanzas of Siddham (Shitan Zhang; 1592)
 166. Stanzas of Siddham (Shitan Zhang; 1609)
 167. Sunny Spring (Yang Chun; 1425)
 168. Sunny Spring (Yang Chun; 1525)
 169. Tale of Clarity in Thought and Action, i.e., of Gibbon and Crane (Shuang Qing Zhuan, 1511)
 170. Thatched Cottage Intonation Caotang Yin; 1676; a suite of 4 songs [compare Li Yun Chun Si])
 171. Thinking of [Emperor] Shun (Si Shun)
 172. Thinking of Guanshan (Yi Guanshan)
 173. Thinking-of-Parents Melody (Si Qin Cao)
 174. Three Repetitions of Plum Blossom (Meihua Sannong)
 175. Thrice Parting for Yangguan (Yangguan Sandie; 1491)
 176. Thrice Parting for Yangguan (Yangguan Sandie; 1530)
 177. Unity of the Great Ming (Da Ming Yi Tong)
 178. Wander Afar (Yuan You)
 179. Wandering in a Lunar Palace (Guanghan You)
 180. Water Dragon Intonation (Shuilong Yin)
 181. Water Immortals' Melody (Shuixian Qu)
 182. Water Tune Prelude (Shui Diao Ge Tou)
 183. Wei Riverbank Intonation (Weibin Yin)
 184. Wen Wang's Songs (Wen Wang Qu)
 185. White Snow (Bai Xue)
 186. White Moon over the River (Jiang Yue Bai)
 187. Wild Geese in Autumn (Qiu Hong)
 188. Wild Geese Traverse Hengyang (Yan Guo Hengyang)
 189. Wild Geese Descend on a Sandbank (Yan Luo Pingsha)
 190. Wind and Thunder Invocation (Feng Lei Yin)
 191. Wind and Thunder (Feng Lei)
 192. Wine in Hand Asking the Moon (Ba Jiu Wen Yue)
 193. Wine Mad (Jiu Kuang)
 194. Wine Mad (Jiu Kuang: the song)
 195. Withdrawing from Society (Dunshi Cao)
 196. Woodcutter's Song (Qiao Ge)
 197. Yellow Clouds of Autumn at the Frontier (Huangyun Qiusai)
 198. Yingzhou (Ying Zhou; 1525)
 199. Yueshang Melody (Yueshang Cao)
 200. Yueshang Intonation (Yueshang Yin)
 201. Zhao Jun's Lament (Zhaojun Yuan)
 202. Zhuangzi's Butterfly Dream (Zhuangzhou Meng Die)

   
  Short Pieces

  Short Qin Songs (under two minutes):
  Note that, in addition to the single titles below, there are in the list above several titles that are actually suites of separate short songs. These suites include "Pear-White Clouds, Spring Thoughts" and "Thatched Cottage Intonation".

 203. About to Return Melody Jiang Gui Cao; 1511)
 204. Auspicious Crane Immortal (Rui He Xian; 1676)
 205. Autumn Wind Lyrics (Qiu Feng Ci; 1840)
 206. Autumn Wind Melody (Qiu Feng Qu; 1709)
 207. Autumn Wind Ode (Qiu Feng Ci; 1676)
 208. Bamboo Branch Lyrics (Zhu Zhi Ci; 1676)
 209. Clear Peaceful Music (Qing Ping Yue
 210. Cranes Pierce the Clouds (He Chong Xiao; 1676)
 211. East Winds Work Together (Dongfeng Qi Zhuo Li; 1676)
 212. Eight Sounds of Ganzhou (Basheng Ganzhou; 1676)
 213. Everlasting Longing (Chang Xiang Si; <1676)
 214. Extended Washing at Creekside Tanpo Huan Xi Sha; 1682)
 215. Gloomy Detention Melody (Ju You Cao; 1511)
 216. Lament in a Lady's Chamber (Gui Yuan Cao)
 217. Intonation for Poetry; (Shi Yin; 1585)
 218. Melody of Mutual Love (Xiang Si Qu; 1573; first of 5+1 versions: +1 is the 1864 Gu Qin Yin)
 219. Melody of Mutual Love (Xiang Si Qu; 1585; second of the 5+1 versions)
 220. Melody of Mutual Love (Xiang Si Qu; 1618; third of the 5+1 versions)
 221. Melody of Mutual Love Xiang Si Qu; <1676; fourth of the 5+1 versions)
 222. Melody of Mutual Love (Xiang Si Qu; 1709; fifth of the 5+1 versions)
 223. Melody of the Eight Dukes (Ba Gong Cao (1511)
 224. Melody of the Fisherman's Song (Yu Ge Diao)
 225. Moon Over the Event Hall (Yue Dang Ting; 1676)
 226. Mount Qi Melody (Qi Shan Cao; 1511)
 227. Old Autumn Wind (Gu Qiu Feng)
 228. Old Qin Melody (Gu Qin Yin; compare Xiang Si Qu)
 229. Old Toper's Chant (Zui Weng Yin; 1539)
 230. Old Toper's Chant (Zui Weng Yin; 1571)
 231. Old Toper's Melody (Zui Weng Cao; 1676)
 232. On Phoenix Terrace Recalling the Playing of a Flute (Fenghuang Taishang Yi Chui Xiao)
 233. Overcoming Shang Melody (Ke Shang Cao; 1511; played here at end of Wen Wang Melody)
 234. (Paired) Pheasants Fly in the Morning (Zhi Zhao Fei; 1511)
 235. Parting Snowgoose Melody (Bie Gu Cao; 1511)
 236. Partial Form Melody Can Xing Cao; 1511)
 237. Plum Blossoms (Mei Hua
 238. Pounding Cloth Melody (Dao Yi Qu
 239. Qin Poem (Qin Shi)
 240. Recalling a Prince (Yi Wang Sun; 1676)
 241. Secluded Cascading Spring (You Jian Quan; 1676)
 242. Separation Sorrows (Libie Nan; 1676)
 243. Song of the South Wind Nanfeng Ge; different from the Song of the South Wind above)
 244. Song of Wind Through Pines (Feng Ru Song Ge)
 245. South Bank Moon (Nan Pu Yue; 1676)
 246. Stray Thoughts (Ou Cheng; 1676)
 247. Thunderbolt Prelude (Pili Yin; <1676)
 248. Turtle Mountain Melody Melody (Gui Shan Cao (; 1511)
 249. Walk in the Frost Melody (Lü Shuang Cao; 1511)
 250. Waves Scouring the Sands (Lang Tao Sha; 1676)
 251. Wenjun Melody (Wenjun Cao)
 252. Wen Wang's Melody (Wen Wang Cao, played together with Overcoming Shang Melody [Ke Shang Cao])
 253. Wuling Spring (Wuling Chun; 1687)
 254. Yueshang Melody (Yueshang Cao; 1511)
 255. Ziye Song of Wu (Ziye Wu Ge)

  Modal Preludes (all in one section): (alphabetically by translated name; above this are the titled melodies)

 256. Celestial Air Defining Biyu Mode (Shenpin Biyu Yi)
 257. Celestial Air Defining Chushang Mode (Shenpin Chushang Yi)
 258. Celestial Air Defining Gong Mode (Shenpin Gong Yi)
 259. Celestial Air Defining Guxian Mode (Shenpin Guxian Yi)
 260. Celestial Air Defining Jue Mode (Shenpin Jue Yi)
 261. Celestial Air Defining Qiliang Mode (Shenpin Qiliang Yi)
 262. Celestial Air Defining Ruibin Mode (Shenpin Ruibin Yi)
 263. Celestial Air Defining Shang Mode (Shenpin Shang Yi)
 264. Celestial Air Defining Shangjue Mode (Shenpin Shangjue Yi)
 265. Celestial Air Defining Wuyi Mode (Shenpin Wuyi Yi)
 266. Celestial Air Defining Yu Mode (Shenpin Yu Yi)
 267. Celestial Air Defining Zhi Mode (Shenpin Zhi Yi)
 268. Celestial Air Defining Old Shang Mode (Shenpin Gu Shang Yi)
 269. Defining Biyu (Green Jade) Mode (Biyu Yi)
 270. Defining Da Lü [Great Tone] Mode (Dalü Yi)
 271. Defining Gong Mode (Gong Yi)
 272. Defining Huangzhong (Yellow Bell) Mode (Huangzhong Yi)
 273. Defining Jue Mode (Jue Yi; Song dynasty?)
 274. Defining Jue Mode (Jue Yi; 1525)
 275. Defining Jiazhong Mode (Jiazhong Yi)
 276. Defining I>Juezhiyu Mode (Juezhiyu Yi)
 277. Defining Linzhong Mode (Linzhong Yi)
  Defining Qingshang Mode (Qingshang Yi)
 278. Defining Qingyu Mode (Qingyu Yi)
 279. Defining Shang Mode (Shang Yi)
 280. Defining Shang Mode (Shang Yi; 1525 #16])
 281. Defining Shang Mode (Shang Yi; 1525 #25])
 282. Defining Taicou Mode (Taicou Yi)
 283. Defining Wumei Mode (Wumei Yi )
 284. Defining Yize Mode (Yize Yi)
 285. Defining Yingzhong Mode (Yingzhong Yi)
 286. Defining Yu Mode (Yu Yi)
 287. Defining Jade Lady Mode (Yu Nü Yi)
 288. Defining Zhi Mode (Zhi Yi; Song dynasty?)
 289. Defining Zhi Mode (Zhi Yi; 1425)
 290. Defining Zhonglü Mode (Zhonglü Yi; 1525)
 291. Gong Mode (Gong Diao)
 292. Jue Mode (Jue Diao)
 293. Opening Fingering (Kai Zhi)
 294. Opening Fingering (Prelude), Intonation of the Golden Oriole (Kaizhi Huangying Yin)
 295. Qingshang Mode (Qingshang Diao)
 296. Shang Mode (Shang Diao)
 297. Yellow Bell Mode (Huangzhong Diao)
 298. Yu Mode (Yu Diao)
 299. Zhi Mode (Zhi Diao)

 
Footnotes (Shorthand references are explained on a separate page)

1. This footnote also moved to the page with the alphabetical listing by romanized title.
(Return)

 
Return to top